Sự hình thành hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Tuân thủ thuế TNCN là việc thực hiện đúng và đầy đủ những quy định của pháp luật thuế TNCN. Tuân thủ thuế TNCN là hành vi yêu cầu đối với nhiều chủ thể khác nhau như cơ thuế quan, NNT, những tổ chức, tư nhân khác sở hữu liên quan được quy định trong những văn bản pháp luật về thuế. Tuân thủ thuế TNCN của NNT thể hiện ở việc hiểu biết về pháp luật thuế và chấp hành đầy đủ, kịp thời và đúng đắn những quy định của pháp luật thuế, cụ thể là việc chấp hành những tiêu chí thời kì, mức độ xác thực, trung thực và đầy đủ của những hoạt động đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và những nghĩa vụ khác về thuế TNCN của NNT.
Tương tự, tính tuân thủ thuế TNCN phụ thuộc vào 2 yếu tố: Sự hiểu biết về pháp luật thuế TNCN và trách nhiệm thực hiện pháp luật thuế TNCN. Cả hai nhân tố sở hữu mối quan hệ mật thiết với nhau: Sự hiểu biết luật thuế TNCN, tạo sơ sở để xác khái niệm vụ của NNT trong việc tuân thủ pháp luật thuế TNCN, từ đó xác định trách nhiệm nộp thuế. Tuy nhiên, những yếu tố đó lại tương tác qua lại với nhau để hình thành những hành vi với những mức độ khác nhau của NNT.

Rate this post

Bình luận