Kinh nghiệm của Lâm Đồng về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Lâm Đồng là tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên mang diện tích tự nhiên hơn 9,7 nghìn km2 với 12 đơn vị hành chính cấp quận và 147 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó mang 117 xã triển khai chương trình XDNTM. Qua thực hiện XDNTM, gương mặt NT thay đổi, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân nâng lên; nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, thực hiện Chương trình[73].

Một số kinh nghiệm quản lý huy động và sử dụng NLTC rút ra từ quá trình XDNTM ở Lâm Đồng:

Về phân bổ NLTC, để thực hiện tốt việc huy động, phân bổ nguồn lực XDNTM một cách hợp lý, ngoài việc xây dựng đề án NTM, đề án phát triển sản xuất cho từng xã , UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo xây dựng đề án quận NTM đối với những quận phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 – 2020; việc phân bổ nguồn lực XDNTM hàng năm được căn cứ vào mục tiêu, lộ trình của đề án cấp xã, quận đã được phê duyệt.

Ban hành những chính sách đặc thù của tỉnh về huy động và sử dụng NLTC. BCĐ XDNTM tỉnh và UBND tỉnh đã giao những sở, ngành vận dụng, cụ thể hóa những chính sách, những văn bản, hướng dẫn của Trung ương để vận dụng cho thích hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM, thực hiện tốt chủ trương “Dân làm, thôn làm, xã làm là chính”, “Nhân dân làm thuê trình, nhà nước tương trợ ca máy”…

Thực hiện sắp đặt những NLTC theo hướng ưu tiên cho những xã đặc trưng khó khăn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã điểm, xã ưu tiên và quận điểm XDNTM. Việc sắp đặt NLTC tập trung cho những xã thuộc quận nghèo theo Quyết nghị 30a nhằm tạo nguồn lực để những xã này từng bước khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu XDNTM giai đoạn 2016 – 2020; đối với những xã điểm, xã ưu tiên và quận điểm XDNTM, việc sắp đặt ưu tiên sẽ tạo điều kiện cho những địa phương này sớm hoàn thành mục tiêu XDNTM theo lộ trình đề ra đồng thời kịp thời khuyến khích được những địa phương làm tốt.

Coi trọng công việc tín dụng, khai thông mọi vốn đầu tư để “người dân đầu tư phát triển sản xuất NN, tiểu thủ công nghiệp và nhà cung cấp NT, khắc phục việc làm, tăng thu nhập cho người dân NT”[89], làm tiền đề hoàn thành những tiêu chí NTM khác.

Về thực hiện công việc rà soát, giám sát sử dụng NLTC: Hàng năm những tổ chức như HĐND tỉnh, Ủy ban Rà soát tỉnh ủy, Kiểm toán Nhà nước,.. tiến hành rà soát, giám sát Chương trình XDNTM, trong đó mang nội dung quan yếu là rà soát, giám sát cơ chế phân bổ và sử dụng NLTC XDNTM, đảm bảo việc phân bổ và sử dụng nguồn lực NTM hàng năm thích hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh. Ngoài ra công việc rà soát giám sát của BCĐ NTM, MTTQ Việt Nam cùng những đoàn thể chính trị – xã hội các ngành cũng được quan tâm đẩy mạnh đảm bảo đạt kết quả cao trong XDNTM. Phát huy vai trò giám sát của cùng đồng dân cư là yếu tố quan yếu để đảm bảo đầu tư thích hợp với quy hoạch được duyệt, tăng hiệu quả đầu tư, tăng chất lượng những dự án, dự án. Để phát huy vai trò giám sát của cùng đồng, BCĐ các ngành luôn chú trọng kiện toàn tổ chức của Ban phát triển thôn, BGSCĐ, chỉ đạo những cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, tăng năng lực giám sát cho những thành viên.

Rate this post

Bình luận