Định nghĩa kế toán là gì?

Kế toán mang thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau theo quan niệm của những tác giả khác nhau.

Trước hết, theo Neddles & cs (2003), Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ vào năm 1941 khái niệm kế toán như sau : kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại và tổng hợp một cách mang ý nghĩa và dưới hình thức bằng tiền những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, những sự kiện mà ít nhiều mang liên quan tới tài chính, và giải trình kết quả của việc ghi chép này.

Khái niệm này của kế toán chú trọng tới nhiệm vụ giữ sổ sách cố hữu của người kế toán. Tuy nhiên đây là quan niệm cổ điển về kế toán, nó ko còn thích hợp với thực tiễn kế toán hiện nay nữa. Ngày nay, với quan niệm mới, kế toán ko chỉ quan tâm tới việc giữ sổ sách mà tới toàn bộ những hoạt động bao gồm việc hoạch định chương trình và khắc phục vấn đề, giám định những hoạt động của doanh nghiệp và rà soát sổ sách. Kế toán ngày nay chú trọng tới nhu cầu bức thiết của những người sử dụng thông tin kế toán dù họ ở bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp. Do vậy, vào năm 1970 Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ cho rằng nhiệm vụ của kế toán là sản xuất thông tin định lượng, chủ yếu mang tính chất tài chính về những đơn vị kinh tế hạch toán độc lập nhằm giúp ích cho việc làm những quyết định kinh tế.

Chúng ta mang thể trích dẫn dưới đây một số khái niệm về kế toán khác nhau theo quan niệm mới về kế toán. Theo ý thức của kế toán quốc tế, kế toán được định tức thị hệ thống thông tin và rà soát sử dụng để đo lường/phản ánh, xử lý và truyền đạt những thông tin về tài chính, kết quả kinh doanh và những luồng tiền tạo ra của một đơn vị kinh tế.

Theo quan niệm nêu trong Luật kế toán của Việt Nam, khái niệm kế toán được trình bày ở điều 4 như sau : Kế toán là việc thu thập, xử lý, phân tích và sản xuất thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức trị giá, hiện vật và thời kì lao động.

Theo điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước Việt Nam thì kế toán được xem là việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức trị giá, hiện vật và thời kì lao động, chủ yếu dưới hình thức trị giá để phản ánh rà soát tình hình vận động của những loại tài sản, quá trình và kết quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn của Nhà nước, cũng như của từng tổ chức, xí nghiệp.

Theo Libby & cs (2003), kế toán là một hệ thống thông tin cho phép thu thập và truyền đạt thông tin mà chủ yếu là những thông tin mang thực chất tài chính thường được số hoá dưới hình thức trị giá về những hoạt động kinh tế của những doanh nghiệp và những tổ chức. Những thông tin này được sản xuất nhằm giúp những người quan tâm trong quá trình ra những quyết định kinh tế mà chủ yếu những quyết định này liên quan tới việc phân bổ nguồn lực.  Với những khái niệm này, chúng ta mang thể đưa ra một số nhận xét sau đây :

Kế toán thực hiện ba công việc cơ bản là đo lường, xử lý/ghi nhận và truyền đạt/sản xuất thông tin định lượng về tình trạng tài chính, kết quả kinh doanh và luồng tiền tạo ra trong một đơn vị. Trong thực tiễn công việc kế toán ba nghi vấn sau đây thường được đặt ra  :

Thứ nhất, kế toán đo lường mẫu gì? Để trả lời nghi vấn này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng của kế toán là gì. Theo những khái niệm vừa nêu, kế toán đo lường và phản ánh, xử lý những nghiệp vụ/giao dịch kinh tế – tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của  một đơn vị.

Thứ hai, kế toán phản ánh và xử lý những nghiệp vụ lúc nào và như thế nào ? Để trả lời được nghi vấn này chúng ta cần nghiên cứu những giả thuyết/tiên đề, những nguyên tắc, những chuẩn mực, những phương pháp, những phương tiện kế toán sử dụng để ghi chép, phản ánh tình trạng và những sự thay đổi tạo ra từ những giao dịch và phân tích những tác động của những sự thay đổi này trên tài sản của đơn vị.

Thứ ba, kế toán truyền đạt sản xuất thông tin bằng cách nào ? Chính bằng những BCTC. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu về những BCTC, cách lập và đọc những thông tin từ BCTC thông qua những tỷ số tài chính.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng để mang thể trả lời thấu đáo ba nghi vấn cơ bản này của kế toán cần nghiên cứu nhiều môn học về kế toán tiếp theo môn học này như KTTC 1, KTTC 2, tổ chức kế toán và những môn học khác. Trong phạm vi môn học Nguyên lý kế toán, chúng ta chỉ tập trung trả lời nghi vấn thứ nhất và trả lời một cách khái quát những nghi vấn thứ hai và thứ ba.

Như đã nêu trên, theo Neddles & cs (2003), Kế toán mang thể được coi là một hệ thống thông tin. Ý kiến này được trình bày trên Hình 1.1, theo đó kế toán là một hoạt động mang tính chất nhà sản xuất. Nó là gạch nối giữa những hoạt động kinh doanh và những người ra quyết định. Mang thể nói những hoạt động kinh doanh chính là đầu vào của hệ thống kế toán, sau đó những hoạt động này được lưu trữ, xử lý thông qua hệ thống kế toán và cuối cùng được truyền đạt cho những người ra quyết định thông tin hữu ích thông qua hệ thống những BCTC.

Ở đây cần lưu ý phân biệt giữa những khái niệm kế toán, hệ thống máy tính và hệ thống thông tin quản trị. Việc ghi chép kế toán chỉ là một phần nhỏ, một quá trình, một giai đoạn của kế toán, là phương tiện để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế phát sinh và giữ sổ sách. đây là một công việc được lặp đi lặp lại, đơn thuần nhưng quan yếu của kế toán. Kế toán lại khác, nó bao gồm việc thiết kế hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thông tin kế toán. Mục tiêu chính của kế toán là phân tích, giải trình và sử dụng thông tin.

Trong lúc máy tính điện tử là một phương tiện để tập hợp, tổ chức và truyền đạt những khối lượng thông tin to với tốc độ nhanh. Nhìn ngoài mặt, mang vẻ như là máy thực hiện mọi việc, nhưng thực chất thì máy tính chỉ là phương tiện, nó chỉ thực hiện những lệnh của người kế toán và thực hiện việc ghi chép kế toán hàng ngày, những việc tính toán phức tạp, giảm nhẹ công việc kế toán đáng kể. Về hệ thống thông tin quản trị trong doanh nghiệp, nó bao gồm những loại thông tin trong nhiều ngành khác nhau, cả những thông tin tài chính và phi tài chính. Chẳng hạn phòng ban nghiên cứu thị trường quan tâm tới kiểu dáng sản phẩm, cách thức đóng gói sản phẩm của những đối thủ của mình.

Trong doanh nghiệp cần rất nhiều dạng thông tin khác nhau, trong đó hệ thống thông tin kế toán là một trong những phòng ban quan yếu vì nó giữ vai trò then chốt trong quản lý dữ kiện kinh tế. Nó là trung tâm tài chính của hệ thống thông tin quản trị giúp ban giám đốc cũng như người ngoài doanh nghiệp mang một mẫu nhìn tổng quát về tổ chức của đơn vị. Điểm hạn chế của kế toán là nó chỉ sản xuất được những thông tin định lượng mà thôi. Những gì ko định lượng được thì kế toán ko phản ánh được.

Thông tin mà kế toán sản xuất là một phương tiện giúp ích cho người sử dụng mang một trình độ về kế toán nhất định. Mang tương tự những thông tin này mới được sử dụng một cách hữu ích cho tiến trình ra quyết định của mình. Theo Neddles & cs (2003), thông thường những bước trong tiến trình ra quyết định bao gồm 5 bước : đặt mục tiêu, xem xét những phương án phối hợp nguồn lực sẵn mang, ra quyết định, thực hiện những quyết định và cuối cùng là báo cáo phản hồi. Thông tin kế toán mang vị trí đặc thù quan yếu trong tất cả những bước ra những quyết định về kinh tế và kinh doanh bởi vì nó sản xuất những thông tin định lượng giúp lượng hoá những mục tiêu đặt ra (bước 1), chẳng hạn mục tiêu tung sản phẩm mới ra thị trường, lượng hoá việc phối hợp những nguồn lực sẵn mang của tổ chức để tạo thành những phương án khác nhau (bước 2), trên hạ tầng đó mang thể lựa chọn được phương án tối ưu trong sử dụng những nguồn lực của tổ chức (bước 3). Một lúc những quyết định đã được đưa ra, tiếp theo sẽ là việc thực hiện phương án lựa chọn (bước 4) và sau hết là việc lượng hoá kết quả của việc thực hiện phương án nhằm đối chiếu với mục tiêu đặt ra, lượng hoá mức độ đạt được mục tiêu tới đâu

2/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 12:29:21.

Bình luận