Giải pháp về trình độ quản lý và đội ngũ các nhà đầu tư trong thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Tăng năng lực giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Để làm được điều này, cần:

+ Hoàn thiện khung pháp lý, mở rộng nhiệm vụ, quyền hạn của Sàn giao dịch chứng khoán trong giám sát;

+ Xây dựng trật tự giám sát đồng bộ, nhất quán để những đơn vị liên quan lấy làm cơ sở vật chất xây dựng những quy định, quy tắc nhằm ngăn chặn những hành vi thao túng thị trường;

+ Tăng trình độ cho cán bộ giám sát, hiện đại hóa hệ thống giám sát bằng cách: cải thiện tính năng của những phần mềm giám sát, trên cơ sở vật chất tương thích với hệ thống giao dịch điện tử; chuẩn hóa những nghiệp vụ giám sát, tăng chất lượng của cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật phục vụ công việc giám sát.

– Nghiên cứu thành lập cơ quan giám sát nhà sản xuất tài chính độc lập để thực hiện những nhiệm vụ như: hoạch định chính sách và những tiêu chí giám sát hoạt động của những tổ chức tín dụng (bảo hiểm, những đơn vị tài chính, đơn vị quản lý quỹ, những quỹ đầu tư, những tổ chức sản xuất nhà sản xuất tài chính); thanh tra giám sát và xử lý những vi phạm trong ngành nhà sản xuất tài chính; sản xuất những thông tin về phân tích dự đoán đối với hoạt động của thị trường nhà sản xuất tài chính.

– Hoàn thiện chính sách bảo vệ những nhà đầu tư trong nước và khuyến khích những tổ chức đầu tư nước ngoài mang mục tiêu đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

– Ủy ban chứng khoán nhà nước luôn chú trọng công việc huấn luyện nguồn nhân lực, cập nhật và ứng dụng khoa học tiên tiến nhằm tăng chất lượng nhóm quản lý.

– Phối kết hợp với truyền thông nhằm sản xuất thông tin đầy đủ, chuẩn xác cho những nhà đầu tư, trong đó chú trọng tăng tri thức cho những nhà đầu tư tư nhân, nhằm hạn chế phong trào đầu tư chạy theo số đông, thói quen đầu tư thiếu nhiều năm kinh nghiệm, gây thiệt hại cho bản thân nhà đầu tư và phá vỡ quy luật của thị trường.

– Khuyến khích những trường đại học, những trường cao đẳng và trung học nhiều năm kinh nghiệm phổ cập thông tin về tri thức chứng khoán, và thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và toàn cầu.

Rate this post

Bình luận