Hạch toán chuyển đổi ngoại tệ

1. Kế toán chuyển đổi ngoại tệ trong nước

Chuyển đổi ngoại tệ trong nước mang thể bằng tiền mặt hoặc trích từ tài khoản tiền gửi của khách hàng.

a. Kế toán chuyển đổi ngoại tệ bằng tiền mặt.

Ví dụ 1: Khách hàng A cần đổi 1.000 USD ra EUR với tỷ giá:

Căn cứ vào số ngoại tệ nhận đổi và số ngoại tệ đổi đi, kế toán lập chứng từ hạch toán:

Bút toán 1: Thu ngoại tệ của khách hàng (USD).

Nợ: – TK Tiền mặt ngoại tệ (SH 1031)
Sở hữu: – TK Chuyển đổi ngoại tệ trong nước (SH 479)

Bút toán 2: Chi ngoại tệ đổi cho khách hàng (EUR)

Nợ: – TK tậu bán ngoại tệ kinh doanh (SH 4711)
Sở hữu: – TK Tiền mặt ngoại tệ (SH 1031)

Bút toán 3: Kết chuyển số ngoại tệ nhận đổi vào TK 4711 để tất toán TK 479

Nợ: – TK chuyển đổi ngoại tệ trong nước (SH 479)
Sở hữu: – TK tậu bán ngoại tệ kinh doanh (SH 4711)

Bút toán 4: Quy đổi ra VND hai loại ngoại tệ chuyển đổi để phản ánh vào TK 4712 phục vụ giám định kết quả chuyển đổi ngoại tệ

Nợ: – TK trả tiền tậu bán ngoại tệ kinh doanh (SH 4712)
+ Tiểu khoản của ngoại tệ nhận đổi.
Sở hữu: – TK trả tiền tậu bán ngoại tệ kinh doanh (SH 4712)
+ Tiểu khoản của ngoại tệ đổi đi.

Theo ví dụ 1 hạch toán:

b. Kế toán chuyển đổi ngoại tệ bằng cách trích tài khoản tiền gửi (số lượng chưa cụ thể ) để đổi lấy ngoại tệ khác mang số lượng cụ thể.

Ví dụ 2: Khách hàng B yêu cầu trích tài khoản tiền gửi bằng USD để đổi lấy 100.000 EUR theo tỷ giá như ví dụ 01. tính số USD cần trích tài khoản tiền gửi tương đương với 100.000 EUR.

Căn cứ số lượng ngoại tệ nhận đổi và số lượng ngoại tệ đổi đi, kế toán lập chứng từ hạch toán:

Bút toán 1:

Nợ: – TK tiền gửi ngoại tệ của khách hàng : 110.133,3 USD
Sở hữu: – TK chuyển đổi ngoại tệ trong nước (479) : 110.133,3 USD

Bút toán 2:

Nợ: – TK tậu, bán ngoại tệ kinh doanh (4711) : 100.000 EUR
Sở hữu: – TK tiền gửi ngoại tệ của khách hàng : 100.000 EUR

Bút toán 3:

Nợ: – TK chuyển đổi ngoại tệ trong nước (479) : 110.133,3 USD
Sở hữu: – TK tậu, bán ngoại tệ kinh doanh (4711) : 110.133,3 USD

Bút toán 4:

Nợ: – TK Trả tiền tậu, bán ngoại tệ kinh doanh (4712)
+ Tiểu khoản USD : 1.652 tỷ VND
Sở hữu: – TK trả tiền tậu, bán ngoại tệ kinh doanh (4712)
+ Tiểu khoản EUR : 1.652 tỷ VND

Quá trình chuyển đổi ngoại tệ diễn ra liên tục hàng ngày và được phản ánh đầy đủ, kịp thời trên tài khoản chuyển đổi ngoại tệ trong nước (TK 479). Xét về bản tính kinh tế thì nghiệp vụ chuyển đổi ngoại tệ cũng là nghiệp vụ tậu bán ngoại tệ kinh doanh (tậu, bán trực tiếp bằng ngoại tệ ko thông qua VND) nên phải giám định kết quả chuyển đổi ngoại tệ để phản ánh vào tài khoản thu nhập nếu lãi, hoặc tài khoản giá tiền nếu lỗ trong từng kỳ kế toán hoặc trong một thời kỳ giám định lỗ, lãi để xác định những mối quan hệ kinh tế khác.

Để giám định thực chất kết quả chuyển đổi ngoại tệ phải chuyển đổi tất cả những loại ngoại tệ (như EUR, JPY…) ra một loại ngoại tệ tiêu biểu hoặc ra một loại ngoại tệ mang thể tiện dụng bán để lấy đồng Việt Nam. Loại ngoại tệ tiêu biểu thường sử dụng là USD. Từ loại ngoại tệ tiêu biểu (USD) mang thể bán cho những đơn vị trong nước lấy tiền VND, sau đó chuyển vào tài khoản thu nhập nếu lãi (tài khoản chuyển đổi ra loại ngoại tệ cuối cùng dư Sở hữu), chuyển vào tài khoản giá tiền nếu lỗ (tài khoản chuyển đổi ra loại ngoại tệ cuối cùng dư Nợ).

– Giải pháp nghiệp vụ để chuyển đổi những loại ngoại tệ ra loại ngoại tệ tiêu biểu thường là tậu, bán ngoại tệ ở nước ngoài thông qua tài khoản NOSTRO.

2. Kế toán chuyển đổi ngoại tệ ở nước ngoài

Trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ ở nước ngoài thì nghiệp vụ chuyển đổi ngoại tệ là nghiệp vụ rất quan yếu vì nghiệp vụ chuyển đổi ngoại tệ ở nước ngoài vừa là nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trả tiền của những tổ chức kinh tế, những doanh nghiệp là khách hàng của những nhà băng thương nghiệp vừa là nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ ở nước ngoài của nhà băng thương nghiệp.
Lúc thực hiện nghiệp vụ trả tiền quốc tế, mang thể khách hàng Việt Nam mang một loại ngoại tệ cần đổi ra loại ngoại tệ khác để trả tiền với khách hàng ở nước ngoài theo hợp đồng tậu bán hàng hoá đã ký kết. Trong lúc đó loại ngoại tệ mà khách hàng cần đổi lại ko mang trên tài khoản NOSTRO ở nước ngoài, do đó phải trích một lượng ngoại tệ trên tài khoản NOSTRO bán đi để tậu loại ngoại tệ khách hàng cần để trả tiền.

Kinh doanh ngoại tệ ở nước ngoài của nhà băng thương nghiệp chủ yếu ứng dụng chuyển đổi những loại ngoại tệ trên tài khoản NOSTRO nhằm tạo ra chênh lệch tỷ giá để thu lời.

Để đảm bảo nghiệp vụ kinh doanh này mang hiệu quả những nhà băng thương nghiệp phải tổ chức theo dõi chặt chẽ biến động tài khoản NOSTRO và diễn biến tỷ giá những loại ngoại tệ trên thị trường quốc tế để suy đoán xu hướng tăng, giảm của từng loại ngoại tệ. Nếu thấy loại ngoại tệ nào mang tỷ giá biến động theo xu hướng giảm thì phải báo ngay cho nhà băng nước ngoài để tậu loại ngoại tệ mang tỷ giá theo xu hướng tăng, mang tương tự mới tránh được rủi ro về tỷ giá và đảm bảo kinh doanh mang lãi.
Chuyển đổi ngoại tệ ở nước ngoài phục vụ trả tiền và kinh doanh ngoại tệ ở nước ngoài mang chung phương pháp hạch toán nhưng phải đảm bảo phản ánh được doanh số chuyển đổi của từng loại ngoại tệ, tập trung ngoại tệ chuyển đổi vào tài khoản tậu, bán ngoại tệ kinh doanh (TK 4711) và xác định được kết quả kinh doanh quy về VND để khắc phục những mối quan hệ khác như nộp thuế GTGT…

Trình tự hạch toán chuyển đổi ngoại tệ ở nước ngoài:

– Bước 1: Nhờ nhà băng nước ngoài trích tài khoản NOSTRO để chuyển đổi ra ngoại tệ khác, ghi:

Nợ: – TK chuyển đổi ngoại tệ trả tiền với nước ngoài (561)- tiểu khoản ngoại tệ đổi đi
Sở hữu: – TK NOSTRO (1331) – TK ngoại tệ đổi đi

– Bước 2: Lúc nhận được giấy báo của nhà băng nước ngoài đã thực hiện việc chuyển đổi ra ngoại tệ khác, ghi:

Nợ: – TK NOSTRO (1331) – TK ngoại tệ nhận đổi
Sở hữu: – TK tậu, bán ngoại tệ kinh doanh (4711) – TK ngoại tệ nhận đổi

Đồng thời hạch toán số ngoại tệ đã chi ra để chuyển đổi:

Nợ: – TK tậu, bán ngoại tệ kinh doanh (4711) – TK ngoại tệ đổi đi
Sở hữu: – TK chuyển đổi ngoại tệ trả tiền với nước ngoài (561) – TK ngoại tệ đổi đi

– Bước 3: Phản ánh quy đổi VND giữa hai loại ngoại tệ:

Nợ: – TK trả tiền tậu, bán ngoại tệ kinh doanh (4712)
+ Tiểu khoản của ngoại tệ nhận đổi
Sở hữu: TK trả tiền tậu, bán ngoại tệ kinh doanh (4712)
+ Tiểu khoản của ngoại tệ đổi đi

Nghiệp vụ giám định kết quả chuyển đổi ngoại tệ rất phức tạp nên phải tổ chức hạch toán một cách xác thực; thường xuyên theo dõi sát tình hình biến động tỷ giá trên thị trường quốc tế để lựa chọn tậu, bán từng loại ngoại tệ sao cho đạt kết quả cao nhất, tránh tình trạng thua thiệt về tỷ giá.

3.4/5 - (26 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:32:59.

Bình luận