CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 28

CHUẨN MỰC SỐ 28 – BÁO CÁO BỘ PHẬN

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo những thông
tin tài chính theo phòng ban, ngành kinh doanh và những khu vực địa lý khác nhau của
doanh nghiệp nhằm tương trợ người sử dụng BCTC:
a) Hiểu rõ về tình hình hoạt động những năm trước của doanh nghiệp;
b) Phân tích đúng về những rủi ro và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp; và
c) Đưa ra những thẩm định hợp lý về doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất những nhóm sản phẩm và nhà sản xuất hoặc hoạt động trong những
khu vực địa lý khác nhau với tỷ lệ sinh lời, thời cơ tăng trưởng, triển vọng và rủi ro khác
nhau. Thông tin về những loại sản phẩm, nhà sản xuất tại những khu vực địa lý khác nhau được gọi
là thông tin phòng ban. Thông tin phòng ban cần thiết cho việc thẩm định rủi ro và lợi ích kinh
tế của doanh nghiệp với cơ sở vật chất ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp với phạm vi hoạt động trên
nhiều tỉnh, thành thị trấn trong cả nước. Thông tin phòng ban cũng cần thiết cho người sử dụng
BCTC.
02. Chuẩn mực này vận dụng cho việc lập và trình bày đầy đủ hơn BCTC năm phù
hợp với những Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
03. Thống kê tài chính phòng ban cũng bao gồm Bảng cân đối kế toán, Thống kê kết quả hoạt
động kinh doanh, Thống kê lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh BCTC như
quy định trong Chuẩn mực số 21 “Trình bày BCTC”.
04. Chuẩn mực này vận dụng cho doanh nghiệp với chứng khoán trao đổi công khai và doanh
nghiệp đang phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
05. Khuyến khích những doanh nghiệp ko phát hành hoặc ko với chứng khoán
trao đổi công khai vận dụng chuẩn mực này.
06. Nếu doanh nghiệp ko phát hành hoặc ko với chứng khoán trao đổi công khai tự
nguyện vận dụng chuẩn mực này thì phải tuân thủ đầy đủ những quy định của chuẩn mực.
07. Nếu BCTC bao gồm BCTC thống nhất của tập đoàn với chứng khoán
được trao đổi công khai và BCTC riêng của doanh nghiệp mẹ và của một hoặc nhiều
doanh nghiệp con, thông tin theo phòng ban cần phải trình bày trong BCTC thống nhất.
Nếu doanh nghiệp con với chứng khoán trao đổi công khai, thì doanh nghiệp con đó sẽ trình bày thông
tin phòng ban trong BCTC riêng của mình.
08. Những thuật ngữ trong Chuẩn mực này được hiểu như sau:
Hoạt động kinh doanh: Là những hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và
những hoạt động khác ko phải là hoạt động đầu tư hoặc hoạt động tài chính.
Chính sách kế toán: Là những nguyên tắc, cơ sở vật chất và phương pháp kế toán cụ thể được doanh
nghiệp vận dụng trong việc lập và trình bày BCTC.
Doanh thu: Là tổng trị giá những lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán,
phát sinh từ những hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp
phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
Khái niệm phòng ban theo ngành kinh doanh và phòng ban theo khu vực địa lý
09. Phòng ban theo ngành kinh doanh: Là một phòng ban với thể phân biệt được của một doanh
nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất hoặc sản xuất sản phẩm, nhà sản xuất riêng lẻ, một
nhóm những sản phẩm hoặc những nhà sản xuất với liên quan mà phòng ban này với rủi ro và lợi ích
kinh tế khác với những phòng ban kinh doanh khác. Những nhân tố cần xem xét để xác định sản
phẩm và nhà sản xuất với liên quan hay ko, gồm:
a) Tính chất của hàng hóa và nhà sản xuất;
b) Tính chất của thứ tự sản xuất;
c) Kiểu hoặc nhóm khách hàng sử dụng những sản phẩm hoặc nhà sản xuất;
– 187-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
d) Phương pháp được sử dụng để phân phối sản phẩm hoặc sản xuất nhà sản xuất;
e) Điều kiện của môi trường pháp lý như hoạt động nhà băng, bảo hiểm hoặc nhà sản xuất
công cùng.
Phòng ban theo khu vực địa lý: Là một phòng ban với thể phân biệt được của một doanh
nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất hoặc sản xuất sản phẩm, nhà sản xuất trong phạm vi
một môi trường kinh tế cụ thể mà phòng ban này với rủi ro và lợi ích kinh tế khác với những bộ
phận kinh doanh trong những môi trường kinh tế khác. Những nhân tố cần xem xét để xác định
phòng ban theo khu vực địa lý, gồm:
a) Tính tương đồng của những điều kiện kinh tế và chính trị;
b) Mối quan hệ của những hoạt động trong những khu vực địa lý khác nhau;
c) Tính tương đồng của hoạt động kinh doanh;
d) Rủi ro đặc thù với liên quan tới hoạt động trong một khu vực địa lý cụ thể;
e) Những quy định về kiểm soát ngoại hối; và
f) Những rủi ro về tiền tệ.
Một phòng ban cần báo cáo: Là một phòng ban theo ngành kinh doanh hoặc một phòng ban
theo khu vực địa lý được xác định dựa trên những khái niệm nêu trên.
10. Một ngành kinh doanh ko bao gồm những sản phẩm, nhà sản xuất với rủi ro và lợi ích kinh
tế khác biệt đáng kể. Với những điểm ko tương đồng với một hoặc một vài nhân tố
trong khái niệm phòng ban theo ngành kinh doanh nhưng những sản phẩm, nhà sản xuất trong
một ngành kinh doanh phải tương đồng với phần to những nhân tố.
11. Một khu vực địa lý ko bao gồm những hoạt động trong môi trường kinh tế với rủi ro và
lợi ích kinh tế khác biệt đáng kể. Một khu vực địa lý với thể là một quốc gia, hai hay nhiều
quốc gia hoặc một, hai hay nhiều tỉnh, thành thị trấn trong cả nước.
12. Cách thức tổ chức và quản lý của doanh nghiệp phụ thuộc vào những rủi ro với tác động đáng
kể tới doanh nghiệp đó. Đoạn 25 Chuẩn mực này quy định về cơ cấu tổ chức của một
doanh nghiệp và hệ thống BCTC nội bộ của doanh nghiệp làm cơ sở vật chất xác định
những phòng ban của doanh nghiệp. Rủi ro và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp bị tác động
bởi khu vực địa lý là vị trí của tài sản, là nơi doanh nghiệp hoạt động (nơi sản xuất sản
phẩm hoặc nơi hình thành nhà sản xuất của doanh nghiệp) và cũng bị tác động bởi vị trí của
khách hàng (nơi sản phẩm của doanh nghiệp được bán hoặc nơi nhà sản xuất của doanh
nghiệp được sản xuất). Xác định những phòng ban theo khu vực địa lý dựa trên:
a) Vị trí của tài sản là địa điểm sản xuất hoặc hình thành nhà sản xuất của doanh nghiệp; hoặc
b) Vị trí của khách hàng là địa điểm của thị trường và khách hàng của doanh nghiệp.
13. Cơ cấu tổ chức và quản lý của doanh nghiệp là căn cứ để xác định liệu những rủi ro liên
quan tới khu vực địa lý phát sinh từ nơi sản xuất hay nơi tiêu thụ sản phẩm. Doanh
nghiệp căn cứ vào cơ cấu tổ chức và quản lý hoặc vị trí của tài sản hoặc vị trí của khách
hàng để xác định những khu vực địa lý của doanh nghiệp .
14. Việc xác định phòng ban báo cáo theo ngành kinh doanh hoặc theo khu vực địa lý phụ
thuộc vào thẩm định của Ban Giám đốc doanh nghiệp. Để thực hiện việc thẩm định này,
Ban Giám đốc phải xem xét mục tiêu của việc lập BCTC theo phòng ban quy
định trong Chuẩn mực này và những chuẩn mực khác.
Khái niệm doanh thu, giá bán, kết quả, tài sản và nợ phải trả phòng ban
15. Những thuật ngữ dưới đây sử dụng trong Chuẩn mực này được hiểu như sau:
Doanh thu phòng ban: Là doanh thu trình bày trong Thống kê kết quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp được tính trực tiếp hoặc phân bổ cho phòng ban, bao gồm
doanh thu bán hàng và sản xuất nhà sản xuất ra bên ngoài và doanh thu bán hàng và
sản xuất nhà sản xuất cho phòng ban khác của doanh nghiệp. Doanh thu phòng ban ko
bao gồm:
a) Thu nhập khác;
– 188-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
b) Doanh thu từ tiền lãi hoặc cổ tức, kể cả tiền lãi thu được trên những khoản ứng trước
hoặc những khoản tiền cho những phòng ban khác vay, trừ lúc hoạt động của phòng ban chủ yếu
là hoạt động tài chính; hoặc
c) Lãi từ việc bán những khoản đầu tư hoặc lãi từ việc xoá nợ trừ lúc hoạt động của phòng ban
đó chủ yếu là hoạt động tài chính.
Doanh thu của phòng ban bao gồm cả phần lãi hoặc lỗ do đầu tư vào doanh nghiệp liên kết,
doanh nghiệp liên doanh hoặc những khoản đầu tư tài chính khác được hạch toán theo
phương pháp vốn chủ sở hữu lúc những khoản doanh thu đó nằm trong doanh thu hợp
nhất của tập đoàn.
Mức giá phòng ban: Là giá bán phát sinh từ những hoạt động kinh doanh của phòng ban được tính
trực tiếp cho phòng ban đó và phần giá bán của doanh nghiệp được phân bổ cho phòng ban đó,
bao gồm cả giá bán bán hàng ra bên ngoài và giá bán với liên quan tới những giao dịch với
phòng ban khác của doanh nghiệp. Mức giá phòng ban ko bao gồm:
a) Mức giá khác;
b) Mức giá tiền lãi vay, kể cả tiền lãi phải trả phát sinh đối với khoản tiền ứng trước hoặc
tiền vay từ những phòng ban khác, trừ lúc hoạt động của phòng ban đó chủ yếu là hoạt động
tài chính;
c) Lỗ từ việc bán những khoản đầu tư hoặc lỗ từ việc xoá nợ, trừ lúc hoạt động của phòng ban
đó chủ yếu là hoạt động tài chính;
d) Phần sở hữu của doanh nghiệp trong khoản lỗ của bên nhận đầu tư do đầu tư vào những
doanh nghiệp liên kết, doanh nghiệp liên doanh hoặc những khoản đầu tư tài chính khác được hạch
toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu;
e) Mức giá thuế TNDN; hoặc
f) Mức giá hành chính chung và những giá bán khác phát sinh liên quan tới toàn bộ doanh
nghiệp. Những giá bán doanh nghiệp chi hộ phòng ban được coi là giá bán phòng ban nếu chi
phí đó liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của phòng ban và những giá bán này
với thể được tính trực tiếp hoặc phân bổ vào phòng ban đó một cách hợp lý.
Đối với phòng ban với hoạt động kinh doanh chủ yếu là hoạt động tài chính, thì doanh
thu và giá bán từ tiền lãi được trình bày trên cơ sở vật chất thuần trong báo cáo phòng ban nếu
BCTC của doanh nghiệp hoặc BCTC thống nhất được trình bày
trên cơ sở vật chất thuần.
Kết quả kinh doanh của phòng ban: Là doanh thu phòng ban trừ (-) giá bán phòng ban.
Kết quả kinh doanh của phòng ban được xác định trước lúc tính tới lợi ích của cổ
đông thiểu số.
Tài sản của phòng ban: Là tài sản đang được phòng ban đó sử dụng trong những hoạt động sản
xuất, kinh doanh và được tính trực tiếp hoặc được phân bổ vào phòng ban đó.
Trường hợp kết quả kinh doanh của một phòng ban với thu nhập từ tiền lãi hay cổ tức thì tài
sản của phòng ban đó bao gồm cả những khoản phải thu, khoản cho vay, những khoản đầu tư tài
chính hoặc tài sản khác tạo ra thu nhập trên.
Tài sản của phòng ban ko bao gồm tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
Tài sản của phòng ban ko bao gồm những khoản dự phòng khuyến mại với liên quan do những
khoản này được trừ (-) trực tiếp trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
Những khoản nợ phải trả phòng ban: Là những khoản nợ trong kinh doanh của phòng ban được tính
trực tiếp hoặc phân bổ vào phòng ban đó.
Trường hợp kết quả của phòng ban với giá bán lãi vay thì nợ phải trả của phòng ban cũng bao
gồm nợ phải trả chịu lãi với liên quan.
Nợ phải trả phòng ban ko bao gồm nợ phải trả thuế hoãn lại.
– 189-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
Chính sách kế toán phòng ban: Là những chính sách kế toán được vận dụng để lập và trình bày
BCTC thống nhất của tập đoàn hoặc doanh nghiệp bao gồm cả chính sách kế toán
liên quan tới lập báo cáo phòng ban.
16. Khái niệm về doanh thu, giá bán, tài sản và nợ phải trả phòng ban bao gồm những khoản mục
được tính trực tiếp vào phòng ban và những khoản mục được phân bổ vào phòng ban. Căn cứ vào
hệ thống BCTC nội bộ của mình, doanh nghiệp xác định những khoản mục được
tính trực tiếp hoặc được phân bổ vào phòng ban làm cơ sở vật chất xác định doanh thu, giá bán, tài
sản và nợ phải trả của phòng ban được báo cáo.
17. Doanh thu, giá bán, tài sản hoặc nợ phải trả của phòng ban ko được tính và phân bổ một
cách chủ quan mà phải dựa vào khái niệm về doanh thu, giá bán, tài sản và nợ phải trả bộ
phận quy định trong Chuẩn mực này để tính và phân bổ một cách hợp lý.
18. Tài sản của phòng ban gồm: Tài sản lưu động, tài sản nhất thiết hữu hình, tài sản nhất thiết vô
hình, tài sản nhất thiết thuê tài chính tiêu dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của phòng ban
được phân bổ hoặc khấu hao tính vào giá bán của phòng ban thì tài sản đó cũng được tính
trong tài sản của phòng ban. Tài sản phòng ban ko bao gồm những tài sản được sử dụng chung
trong doanh nghiệp hoặc tiêu dùng cho trụ sở chính. Tài sản phòng ban còn bao gồm những tài sản
sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chung cho hai hay nhiều phòng ban và được
tính trực tiếp hoặc phân bổ cho từng phòng ban, bao gồm cả lợi thế thương nghiệp.
19. Nợ phải trả phòng ban gồm: Khoản phải trả thương nghiệp, khoản phải trả khác, giá bán phải
trả, những khoản ứng trước của khách hàng. Nợ phải trả phòng ban ko bao gồm những khoản
đi vay, nợ thuê tài chính và nợ phải trả khác cho mục đích tài trợ chứ ko phải cho mục
đính sản xuất, kinh doanh. Trường hợp giá bán lãi vay tính trong kết quả kinh doanh bộ
phận thì nợ phải trả chịu lãi liên quan được tính trong nợ phải trả phòng ban. Nợ phải trả bộ
phận mà hoạt động chủ yếu của phòng ban đó ko phải là hoạt động tài chính do ko
bao gồm những khoản vay và những khoản với tính chất vay. Kết quả phòng ban thể hiện lãi, lỗ từ
hoạt động kinh doanh chứ ko phải từ hoạt động tài chính. Những khoản nợ thông thường
do trụ sở chính đi vay ko thể tính trực tiếp hoặc phân bổ vào nợ phải trả chịu lãi của bộ
phận đó.
20. Việc tính toán, xác định trị giá tài sản và nợ phải trả phòng ban bao gồm cả những điều
chỉnh trị giá ghi sổ lúc tậu tài sản và nợ phải trả phòng ban, khoản điều chỉnh của doanh
nghiệp tậu trong giao dịch thống nhất kinh doanh phục vụ cho mục đích lập báo cáo tài
chính thống nhất mà ko được ghi vào BCTC riêng của doanh nghiệp mẹ hoặc công
ty con.
21. Việc phân bổ giá bán đã quy định trong những Chuẩn mực kế toán khác: Chuẩn mực số 02
“Hàng tồn kho” hướng dẫn việc tính và phân bổ giá bán tậu vào hàng tồn kho; Chuẩn
mực số 15 “Hợp đồng xây dựng” hướng dẫn việc tính và phân bổ giá bán vào những hợp
đồng xây dựng. Những hướng dẫn này được sử dụng cho việc tính và phân bổ giá bán vào
những phòng ban.
22. Doanh thu, giá bán, tài sản và nợ phải trả phòng ban phải được xác định trước lúc loại trừ số
dư và những giao dịch nội bộ của quá trình thống nhất BCTC, trừ lúc số dư và những
giao dịch đó được thực hiện thuộc nhóm doanh nghiệp của phòng ban riêng lẻ.
23. Chính sách kế toán được sử dụng để lập và trình bày BCTC của doanh nghiệp
cũng là chính sách kế toán cơ bản để lập báo cáo phòng ban. Ngoài ra, chính sách kế toán để
lập báo cáo phòng ban còn bao gồm những chính sách liên quan trực tiếp tới việc lập báo cáo
phòng ban, như những nhân tố xác định phòng ban phải báo cáo, phương pháp định giá những giao
dịch liên phòng ban, cơ sở vật chất phân bổ doanh thu và giá bán vào những phòng ban.
– 190-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
XÁC ĐỊNH CÁC BỘ PHẬN PHẢI BÁO CÁO
Thống kê cốt yếu và thứ yếu
24. Tính chất rủi ro và lợi ích kinh tế của một doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để xác định
báo cáo phòng ban cốt yếu (báo cáo đối với phòng ban cốt yếu) được lập theo ngành
kinh doanh hay khu vực địa lý. Nếu rủi ro và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp bị tác
động chủ yếu bởi những khác biệt về sản phẩm và nhà sản xuất mà doanh nghiệp đó sản xuất
ra thì báo cáo cốt yếu phải căn cứ vào thông tin về ngành kinh doanh và báo cáo thứ
yếu (báo cáo đối với phòng ban thứ yếu) căn cứ vào thông tin về khu vực địa lý. Nếu rủi ro
và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp bị tác động chủ yếu do doanh nghiệp hoạt động tại
nhiều khu vực địa lý khác nhau thì báo cáo cốt yếu phải căn cứ vào thông tin về khu
vực địa lý và báo cáo thứ yếu phải căn cứ vào thông tin về ngành kinh doanh.
25. Cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ của doanh nghiệp và hệ thống BCTC nội bộ
cho Ban Giám đốc thường là cơ sở vật chất để nhận diện nguồn và tính chất chủ yếu của những rủi ro
và những tỷ suất sinh lời khác nhau của doanh nghiệp. Đó là cơ sở vật chất để xác định xem báo cáo
phòng ban nào là cốt yếu và báo cáo phòng ban nào là thứ yếu ngoại trừ những trường hợp quy
định dưới đây:
a) Nếu rủi ro và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp bị tác động mạnh bởi cả sự khác nhau
về sản phẩm và nhà sản xuất do doanh nghiệp đó sản xuất ra và về khu vực địa lý mà doanh
nghiệp này đang hoạt động được chứng minh bởi “phương pháp ma trận” đối với việc
quản lý doanh nghiệp và báo cáo nội bộ cho Ban Giám đốc, sau đó doanh nghiệp sử
dụng ngành kinh doanh là báo cáo cốt yếu và khu vực địa lý là báo cáo thứ yếu;

b) Nếu cơ cấu tổ chức và quản lý của doanh nghiệp và hệ thống BCTC nội bộ
cho Ban Giám đốc ko dựa trên sự khác nhau về sản phẩm và nhà sản xuất hoặc về khu
vực địa lý thì Ban Giám đốc cần phải quyết định xem liệu những rủi ro và lợi ích kinh tế
của doanh nghiệp liên quan nhiều hơn tới sản phẩm và nhà sản xuất mà doanh nghiệp đó
sản xuất ra hay liên quan nhiều hơn đối với những khu vực địa lý mà doanh nghiệp này
hoạt động. Kết quả là Ban Giám đốc phải chọn ngành kinh doanh hoặc khu vực địa
lý để lập báo cáo phòng ban cốt yếu.
26. Phần to những doanh nghiệp căn cứ vào rủi ro và lợi ích kinh tế để xác định cơ cấu tổ chức
và quản lý của mình. Cơ cấu tổ chức, quản lý và hệ thống BCTC nội bộ cung
cấp chứng cớ về khả năng rủi ro và lợi ích kinh tế chủ yếu phục vụ cho mục đích lập
báo cáo phòng ban của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường báo cáo thông tin phòng ban trong
BCTC của mình trên cùng một cơ sở vật chất lúc lập báo cáo nội bộ lên Ban Giám đốc.
Khả năng rủi ro và lợi ích kinh tế trở thành khuôn mẫu xác định báo cáo phòng ban chính
yếu hay thứ yếu.
27. Việc trình bày theo “phương pháp ma trận” lúc những thông tin về ngành kinh doanh và
khu vực địa lý đều được báo cáo theo phòng ban cốt yếu và với phần thuyết minh đầy đủ
những thông tin cho mỗi cơ sở vật chất lập báo cáo. Phương pháp ma trận sản xuất thông tin hữu ích
nếu rủi ro và tỷ suất sinh lời bị tác động mạnh bởi cả sự khác biệt về sản phẩm và nhà sản xuất
mà doanh nghiệp sản xuất ra và bởi cả khu vực địa lý mà doanh nghiệp hoạt động.
28. Trong một số trường hợp, cơ cấu tổ chức và BCTC nội bộ của doanh nghiệp
với thể thiết lập ko phụ thuộc vào sự khác biệt về sản phẩm và nhà sản xuất mà doanh
nghiệp sản xuất ra và khu vực địa lý mà doanh nghiệp hoạt động. Ví dụ, BCTC
nội bộ được thiết lập trên cơ sở vật chất những pháp nhân kinh tế mà những pháp nhân này sản xuất ra
những sản phẩm và nhà sản xuất với tỷ suất sinh lời khác nhau. Trường hợp này những thông tin bộ
phận của BCTC nội bộ sẽ không phù hợp được mục đích của Chuẩn mực này.
Theo đó, đoạn 25(b) yêu cầu Ban Giám đốc doanh nghiệp phải xác định xem liệu rủi ro
và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp với liên quan nhiều tới ngành kinh doanh hay khu
vực địa lý làm cơ sở vật chất để doanh nghiệp lựa chọn báo cáo phòng ban nào là cốt yếu. Mục
– 191-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
đích của sự lựa chọn trên là để đạt được mức độ so sánh hợp lý với những doanh nghiệp
khác và đáp ứng nhu cầu sản xuất đầy đủ thông tin tài chính cấp thiết cho nhà đầu tư,
những chủ nợ và những đối tượng khác lúc xem xét về rủi ro và lợi ích kinh tế liên quan tới
ngành kinh doanh và khu vực địa lý của doanh nghiệp.
Những ngành kinh doanh và khu vực địa lý
29. Những phòng ban được lập theo ngành kinh doanh và khu vực địa lý của doanh nghiệp tiêu dùng
để lập báo cáo cho bên ngoài phải là những đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của doanh
nghiệp đó. Thông tin phòng ban do những đơn vị này lập để giúp Ban Giám đốc thẩm định hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra quyết định quản lý và quản lý trong tương
lai của doanh nghiệp ngoại trừ những nhân tố được quy định trong đoạn 30.
30. Nếu cơ cấu tổ chức và quản lý của doanh nghiệp và hệ thống BCTC nội bộ cho
Ban Giám đốc được thiết lập ko dựa trên ngành kinh doanh và khu vực địa lý (đoạn
25b) thì Ban Giám đốc phải lựa chọn ngành kinh doanh hoặc khu vực địa lý làm báo
cáo cốt yếu. Lúc đó, Ban Giám đốc phải căn cứ vào những nhân tố theo khái niệm trong
đoạn 09 của Chuẩn mực này chứ ko phải căn cứ vào hệ thống BCTC nội bộ
của doanh nghiệp để xác định ngành kinh doanh hay khu vực địa lý phải lập báo cáo bộ
phận. Những nhân tố này phải đáp ứng những yêu cầu sau:
a) Nếu một hay một số phòng ban được báo cáo là ngành kinh doanh hoặc khu vực địa lý
thoả mãn những yêu cầu của đoạn 09 thì ko cần phân chia chi tiết hơn để lập báo cáo
phòng ban;
b) Đối với những phòng ban ko thỏa mãn những yêu cầu của đoạn 09, thì Ban Giám đốc
doanh nghiệp cần phải xem xét tới việc phân chia những phòng ban chi tiết hơn để báo cáo
thông tin theo ngành kinh doanh hoặc theo khu vực địa lý thích hợp đoạn 09; và
c) Nếu báo cáo theo phòng ban chi tiết đáp ứng những yêu cầu của đoạn 09 thì đoạn 32 và 33
quy định những căn cứ để xác định những phòng ban chi tiết với thể báo cáo.
31. Theo Chuẩn mực này, hầu hết những doanh nghiệp sẽ xác định ngành kinh doanh
và khu vực địa lý theo đơn vị tổ chức với báo cáo cho Ban Giám đốc để phục vụ cho
việc thẩm định hoạt động của mỗi doanh nghiệp và để quyết định phân bổ nguồn lực
trong tương lai. Những phòng ban với thể lập báo cáo ko theo ngành kinh doanh hoặc
khu vực địa lý, thì doanh nghiệp phải phân chia phòng ban chi tiết hơn để báo cáo
thông tin tài chính về ngành kinh doanh và khu vực địa lý.
Những phòng ban cần báo cáo
32. Hai hay nhiều ngành kinh doanh hoặc khu vực địa lý tương đương với thể được kết hợp
thành một ngành kinh doanh hay một khu vực địa lý. Hai hay nhiều ngành kinh
doanh hoặc khu vực địa lý được coi là tương đương lúc:
a) Tương đương về tình hình tài chính;
b) Với chung phần to những nhân tố quy định trong đoạn 09;
33. Một ngành kinh doanh hay khu vực địa lý cần được xác định là một phòng ban phải báo
cáo lúc phần to doanh thu phát sinh từ bán hàng ra ngoài đồng thời thoả mãn một trong
những điều kiện sau:
a) Tổng Doanh thu của phòng ban từ việc bán hàng ra ngoài và từ giao dịch với những bộ
phận khác phải chiếm từ 10% trở lên trên tổng doanh thu của tất cả phòng ban, hoặc
– 192-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
b) Kết quả kinh doanh của phòng ban này bất kể lãi (hay lỗ) chiếm từ 10 % trở lên trên
tổng lãi (hay lỗ) của tất cả những phòng ban với lãi (hoặc trên tổng lỗ của tất cả những phòng ban
lỗ) nếu đại lượng nào với trị giá tuyệt đối to hơn, hoặc
c) Tài sản của phòng ban chiếm từ 10 % trở lên trên tổng tài sản của tất cả những phòng ban.
34. Đối với những phòng ban với mức dưới 10% theo quy định trong đoạn 33:
a) Phòng ban đó với thể báo cáo được mà ko kể tới yếu tố quy mô nếu thông tin của bộ
phận đó là cần thiết cho người sử dụng BCTC;
b) Nếu phòng ban đó với thể được kết hợp với những phòng ban tương đương khác ; và
c) Nếu những phòng ban còn lại được báo cáo thành một khoản mục riêng.
35. Nếu tổng doanh thu bán hàng ra ngoài của doanh nghiệp được phân bổ cho những phòng ban
với thể được báo cáo thấp hơn 75% tổng số doanh thu của doanh nghiệp hoặc doanh thu
của tập đoàn thì phải xác định thêm phòng ban cần báo cáo, kể cả lúc phòng ban đó ko đáp
ứng được tiêu chuẩn 10% trong đoạn 33, cho tới lúc đạt được ít nhất 75% tổng số doanh
thu của doanh nghiệp hoặc tập đoàn được tính cho những phòng ban báo cáo được.
36. Mức 10% trong Chuẩn mực này ko phải là ngưỡng để xác định mức trọng yếu của
BCTC mà là cơ sở vật chất để xác định phòng ban phải báo cáo theo ngành kinh doanh
và khu vực địa lý.
37. Việc giới hạn đối với những phòng ban cần báo cáo phần to doanh thu từ việc bán hàng và
sản xuất nhà sản xuất ra bên ngoài ko với tức thị những giai đoạn khác nhau của thứ tự
sản xuất khép kín phải được xác định như là những phòng ban kinh doanh riêng biệt. Một số
ngành với thể lập báo cáo phòng ban cho những hoạt động trong thứ tự sản xuất khép kín
như là những phòng ban kinh doanh riêng biệt mặc dù những phòng ban này ko tạo ra doanh thu
từ việc bán hàng và sản xuất nhà sản xuất ra bên ngoài. Ví dụ, Tổng Tổ chức dầu khí với thể
lập báo cáo phòng ban cho những hoạt động khai thác và sản xuất, hoạt động lọc dầu và bán
hàng là hai phòng ban kinh doanh riêng biệt cho dù hầu hết hay toàn bộ những sản phẩm khai
thác dầu thô được chuyển ủy quyền phòng ban lọc dầu của doanh nghiệp.
38. Chuẩn mực này khuyến khích nhưng ko yêu cầu việc lập báo cáo phòng ban cho những
hoạt động với thứ tự sản xuất khép kín.
39. Nếu BCTC nội bộ coi những giai đoạn khác nhau của thứ tự sản xuất khép kín
là một phòng ban kinh doanh riêng biệt nhưng báo cáo ra bên ngoài ko trình bày là bộ
phận kinh doanh riêng biệt thì phòng ban bán hàng được kết hợp với phòng ban tậu để thành
phòng ban báo cáo ra bên ngoài, trừ lúc ko thể thực hiện được.
40. Một phòng ban được báo cáo trong năm trước vì đạt ngưỡng 10% nhưng năm hiện tại ko
đạt ngưỡng 10% thì vẫn là phòng ban phải báo cáo trong năm hiện tại, nếu Ban Giám đốc
thẩm định phòng ban này vẫn với tầm quan yếu trong năm tiếp theo.
41. Nếu một phòng ban được xác định là với thể báo cáo trong năm nay do đạt ngưỡng 10% thì
thông tin của phòng ban này năm trước cần phải được trình bày lại để sản xuất số liệu so
sánh cho người sử dụng báo cáo mặc dù phòng ban đó ko đạt 10% trong năm trước, trừ
lúc ko thể thực hiện được.
Chính sách kế toán của phòng ban
42. Thông tin phòng ban phải được lập và trình bày thích hợp với chính sách kế toán vận dụng
cho việc lập và trình bày BCTC thống nhất hoặc BCTC của doanh
nghiệp.
43. Chính sách kế toán mà Ban Giám đốc doanh nghiệp sử dụng để lập BCTC hợp
nhất hoặc BCTC của doanh nghiệp là chính sách kế toán mà Ban Giám đốc
cho là phù thống nhất để lập báo cáo ra bên ngoài doanh nghiệp. Mục đích của việc trình
bày thông tin phòng ban là để giúp người sử dụng BCTC hiểu rõ và thẩm định
được doanh nghiệp một cách toàn diện hơn, nên lúc lập và trình bày thông tin phòng ban,
– 193-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
chuẩn mực này yêu cầu sử dụng những chính sách kế toán mà Ban Giám đốc đã chọn lựa để
lập và trình bày BCTC của doanh nghiệp hoặc BCTC thống nhất.
44. Chuẩn mực này cho phép việc trình bày những thông tin phòng ban bổ sung được lập trên cơ
sở khác với chính sách kế toán vận dụng đối với BCTC thống nhất hoặc báo cáo
tài chính của doanh nghiệp lúc thoả mãn 2 điều kiện:
a) Những thông tin được BCTC nội bộ cho Ban Giám đốc nhằm đưa ra quyết
định về việc phân bổ những nguồn lực vào phòng ban và thẩm định hoạt động của phòng ban
đó; và
b) Hạ tầng lập thông tin phòng ban bổ sung được trình bày rõ ràng.
45. Tài sản do hai hay nhiều phòng ban sử dụng cần phải phân bổ cho những phòng ban đó lúc doanh
thu và những giá bán với liên quan tới tài sản được phân bổ cho những phòng ban.
46. Cách thức phân bổ tài sản, nợ phải trả, doanh thu và giá bán cho những phòng ban phụ thuộc
vào tính chất của khoản mục hay hoạt động do phòng ban đó tiến hành và quyền tự chủ của
phòng ban đó. Ko vận dụng một tiêu thức chung cho tất cả những doanh nghiệp. Việc phân
bổ tài sản, nợ phải trả, doanh thu và giá bán với liên quan tới hai hay nhiều phòng ban, phải
dựa trên cơ sở vật chất hợp lý. Những khái niệm về doanh thu, giá bán, tài sản và nợ phải trả bộ
phận với liên quan với nhau và kết quả phân bổ theo đó cũng phải nhất quán: Những tài sản
sử dụng chung được phân bổ cho những phòng ban lúc doanh thu và giá bán với liên quan tới
tài sản đó cũng được phân bổ cho những phòng ban này. Ví dụ: Một tài sản được coi là tài sản
của phòng ban lúc phần khấu hao của tài sản đó được tính vào giá bán lúc xác định kết quả
kinh doanh của phòng ban.
Trình bày
47. Trong chuẩn mực này, những đoạn từ 48 tới 61 quy định về trình bày đối với những phòng ban
báo cáo được coi là phòng ban cốt yếu. Những đoạn từ 62 tới 66 quy định về yêu cầu cần
trình bày đối với những phòng ban báo cáo được coi là phòng ban thứ yếu. Việc khuyến khích những
doanh nghiệp trình bày toàn bộ những thông tin đối với mỗi phòng ban thứ yếu như yêu cầu đối
với phòng ban cốt yếu được xác định trong những đoạn từ 48 tới 61. Những đoạn từ 67 tới 76
quy định những vấn đề cần thuyết minh về báo cáo phòng ban.
Thống kê đối với phòng ban cốt yếu
48. Những yêu cầu về trình bày nêu trong những đoạn từ 49 tới 61 cần phải được vận dụng cho mỗi
phòng ban cần báo cáo dựa vào báo cáo phòng ban cốt yếu của doanh nghiệp.
49. Doanh nghiệp phải trình bày doanh thu phòng ban đối với mỗi phòng ban cần báo cáo. Doanh
thu phòng ban từ việc bán hàng và sản xuất nhà sản xuất cho khách hàng bên ngoài và từ những
giao dịch với những phòng ban khác phải được báo cáo riêng biệt.
50. Doanh nghiệp phải trình bày kết quả phòng ban đối với mỗi phòng ban cần báo cáo.
51. Nếu doanh nghiệp tính toán được lãi hoặc lỗ thuần của phòng ban hoặc với những tiêu chí khác
thẩm định khả năng sinh lời của phòng ban ngoài kết quả phòng ban mà ko với sự phân bổ
tuỳ tiện, thì khuyến khích doanh nghiệp trình bày thêm những tiêu chí đó kèm theo những
diễn giải thích hợp. Nếu những tiêu chí đó được tính toán dựa trên chính sách kế toán khác
với chính sách kế toán vận dụng cho BCTC thống nhất hoặc BCTC của
doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần trình bày rõ cơ sở vật chất tính toán tiêu chí đó trong báo cáo
tài chính của doanh nghiệp.
52. Khuyến khích doanh nghiệp trình bày thêm những tiêu chí để thẩm định hoạt động của bộ
phận: Lợi nhuận gộp trên doanh thu bán hàng và sản xuất nhà sản xuất; Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh hoặc lợi nhuận trước hoặc sau thuế.
53. Doanh nghiệp phải trình bày “Tổng trị giá còn lại của tài sản phòng ban” đối với mỗi bộ
phận cần báo cáo.
54. Doanh nghiệp phải trình bày “Nợ phải trả phòng ban” đối với mỗi phòng ban cần báo cáo.
– 194-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
55. Doanh nghiệp phải trình bày “Tổng giá bán đã phát sinh trong niên độ để tậu tài sản cố
định”- tài sản phòng ban dự kiến sẽ sử dụng nhiều hơn một niên độ (TSCĐ hữu hình, TSCĐ
vô hình và những tài sản dài hạn khác) đối với mỗi phòng ban cần báo cáo.
56. Doanh nghiệp phải trình bày “Tổng giá bán khấu hao TSCĐ và phân bổ giá bán trả trước
dài hạn của phòng ban” trong niên độ đã được tính trong giá bán để tính kết quả phòng ban
đối với mỗi phòng ban cần báo cáo.
57. Khuyến khích doanh nghiệp trình bày thực chất và trị giá của những khoản doanh thu và chi
phí với quy mô, tính chất và phạm vi tác động đáng kể mà phần thuyết minh này là phù
hợp để giảng giải được hoạt động trong niên độ của mỗi phòng ban cần báo cáo.
58. Những khoản mục doanh thu và giá bán từ những hoạt động với tính chất, quy mô đáng kể cần
được thuyết minh để giảng giải những hoạt động của doanh nghiệp đó trong niên độ, thì tính
chất và trị giá những khoản mục đó phải trình bày riêng rẽ. Quy định tại đoạn 57 ko thay
đổi việc phân loại những khoản mục doanh thu và giá bán từ những hoạt động thông thường
sang hoạt động khác hoặc thay đổi cách tính những khoản mục đó.
59. Đối với mỗi phòng ban cần báo cáo, doanh nghiệp phải trình bày tổng trị giá những khoản chi
phí to ko bằng tiền, ngoại trừ giá bán khấu hao và giá bán phân bổ đã được thuyết
minh riêng rẽ theo quy định tại đoạn 56.
60. Nếu doanh nghiệp đưa ra những thuyết minh về luồng tiền phòng ban theo quy định của Chuẩn
mực số 24 “Thống kê lưu chuyển tiền tệ” thì ko phải trình bày tổng giá bán khấu hao
và giá bán phân bổ theo quy định tại đoạn 56 và những giá bán ko bằng tiền theo quy
định tại đoạn 59.
61. Doanh nghiệp phải trình bày bảng đối chiếu giữa số liệu của những phòng ban và số liệu tổng
cùng trong BCTC của doanh nghiệp hoặc BCTC thống nhất. Trong
bảng đối chiếu này những số liệu ko thuộc những phòng ban báo cáo phải được gộp vào một
cột. Doanh nghiệp phải đối chiếu doanh thu phòng ban so với tổng doanh thu bán hàng ra
bên ngoài trong đó nêu rõ số doanh thu bán hàng ra bên ngoài chưa được báo cáo ở bất
kỳ phòng ban nào; kết quả kinh doanh của phòng ban với tổng kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp và với lợi nhuận thuần của doanh nghiệp; tài sản phòng ban phải được đối chiếu với
tổng tài sản của doanh nghiệp; nợ phải trả của phòng ban phải đối chiếu với tổng nợ phải trả
của doanh nghiệp.
Thống kê đối với phòng ban thứ yếu
62. Những đoạn từ 63 tới 66 quy định về những yêu cầu cần trình bày đối với những phòng ban báo cáo
được coi là phòng ban thứ yếu của doanh nghiệp, như sau:
a) Nếu báo cáo phòng ban cốt yếu được lập theo ngành kinh doanh, thì báo cáo bộ
phận thứ yếu được lập theo quy định trong đoạn 63;
b) Nếu báo cáo phòng ban cốt yếu của doanh nghiệp được lập theo khu vực địa lý dựa
trên vị trí của tài sản (nơi sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất hoặc nơi những dịch
vụ của doanh nghiệp hình thành) thì báo cáo phòng ban thứ yếu được lập theo quy định
trong đoạn 64 và 65;
c) Nếu báo cáo phòng ban cốt yếu được lập theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách
hàng (thị trường nơi những sản phẩm của doanh nghiệp được bán hoặc nơi mà những dịch
vụ được sản xuất) thì báo cáo phòng ban thứ yếu được lập theo quy định trong đoạn 64
và 66;
63. Nếu báo cáo phòng ban cốt yếu được lập theo ngành kinh doanh thì báo cáo phòng ban
thứ yếu phải gồm những thông tin sau:
a) Doanh thu phòng ban bán hàng ra bên ngoài theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách
hàng, nếu doanh thu bán hàng ra bên ngoài của mỗi phòng ban đó chiếm từ 10% trở lên
trên tổng doanh thu của doanh nghiệp bán hàng ra bên ngoài;
b) Tổng trị giá còn lại của tài sản phòng ban theo vị trí của tài sản, nếu tài sản của mỗi bộ
– 195-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
phận đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng tài sản của toàn bộ những khu vực địa lý; và
c) Tổng giá bán đã phát sinh trong niên độ để tậu tài sản nhất thiết – tài sản phòng ban dự
kiến sẽ sử dụng nhiều hơn một niên độ (TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và những tài sản
dài hạn khác) theo vị trí của tài sản, nếu tài sản của phòng ban đó chiếm từ 10% trở lên
trên tổng tài sản của những phòng ban.
64. Nếu báo cáo phòng ban cốt yếu được lập theo khu vực địa lý (dựa trên vị trí của tài sản
hay vị trí của khách hàng) thì báo cáo phòng ban thứ yếu cũng phải thuyết minh những thông
tin sau đối với ngành kinh doanh với doanh thu từ việc bán hàng ra bên ngoài chiếm từ
10% trở lên trên tổng doanh thu từ bán hàng ra bên ngoài của doanh nghiệp, hoặc tài sản
phòng ban chiếm từ 10% trở lên trên tổng tài sản của những phòng ban:
a) Doanh thu phòng ban bán hàng ra bên ngoài;
b) Tổng trị giá còn lại của tài sản phòng ban; và
c) Tổng giá bán phát sinh trong niên độ để tậu tài sản nhất thiết – tài sản phòng ban dự kiến
sẽ sử dụng nhiều hơn một niên độ (TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tài sản dài hạn
khác).
65. Nếu báo cáo phòng ban cốt yếu được lập theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của tài sản, và
vị trí của khách hàng của doanh nghiệp khác với vị trí của tài sản của doanh nghiệp thì
doanh nghiệp cần phải báo cáo doanh thu bán hàng ra bên ngoài cho mỗi phòng ban theo
khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng mà doanh thu từ việc bán hàng cho khách
hàng bên ngoài của nó chiếm từ 10% trở lên trên tổng doanh thu bán hàng ra bên ngoài
của doanh nghiệp.
66. Nếu báo cáo phòng ban cốt yếu được lập theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách
hàng, và tài sản của doanh nghiệp được đặt tại những khu vực địa lý khác với khách hàng
của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cần phải thuyết minh những thông tin dưới đây đối với
mỗi khu vực địa lý dựa trên vị trí của tài sản mà doanh thu bán hàng ra bên ngoài hoặc tài
sản của phòng ban đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng doanh thu bán hàng ra bên ngoài hoặc
tổng tài sản của doanh nghiệp:
a) Tổng trị giá còn lại của tài sản phòng ban theo khu vực địa lý của tài sản; và
b) Tổng giá bán phát sinh trong kỳ để tậu tài sản nhất thiết – tài sản phòng ban dự kiến sẽ sử
dụng nhiều hơn một niên độ (TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tài sản dài hạn khác)
theo vị trí của tài sản.
Những thuyết minh khác
67. Nếu một ngành kinh doanh hoặc một khu vực địa lý mà thông tin được báo cáo cho
Ban Giám đốc ko phải là một phòng ban phải báo cáo do phòng ban đó thu được phần to
doanh thu từ việc bán hàng cho những phòng ban khác, tuy nhiên doanh thu của phòng ban này
từ việc bán hàng ra bên ngoài chiếm từ 10% trở lên trên tổng doanh thu của doanh nghiệp
bán hàng ra bên ngoài, doanh nghiệp này cũng cần phải thuyết minh về doanh thu từ
việc: Bán hàng ra bên ngoài và bán hàng cho những phòng ban nội bộ khác.
68. Để xác định và báo cáo doanh thu phòng ban từ những giao dịch với những phòng ban khác, những
khoản chuyển giao giữa những phòng ban cần phải được tính toán trên cơ sở vật chất là doanh nghiệp
này thực sự được sử dụng để định giá những khoản chuyển nhượng đó. Hạ tầng cho việc định
giá những khoản chuyển giao giữa những phòng ban đó và bất cứ sự thay đổi liên quan cần phải
được thuyết minh trong BCTC.
69. Những thay đổi về chính sách kế toán được vận dụng cho việc trình bày báo cáo phòng ban
với tác động trọng yếu lên những thông tin phòng ban cần phải được thuyết minh. Thông tin
phòng ban của kỳ trước được trình bày cho mục đích so sánh cần phải được trình bày lại, kể
cả tính chất và lý do thay đổi (nếu với). Những tác động về tài chính cũng phải được trình
bày nếu với thể xác định được một cách hợp lý. Nếu doanh nghiệp thay đổi việc xác định
những phòng ban báo cáo và ko công bố thông tin phòng ban kỳ trước theo căn cứ mới thì để
– 196-
Tài liệu làm việcTTài liệu công việc
đáp ứng mục đích so sánh, doanh nghiệp phải báo cáo thông tin phòng ban dựa trên cả căn
cứ mới và căn cứ cũ.
70. Doanh nghiệp phải thay đổi chính sách kế toán lúc tình hình thực tế yêu cầu, theo yêu
cầu của cơ quan với thẩm quyền hoặc nếu việc thay đổi chính sách kế toán sẽ hợp lý hơn
đối với những sự kiện hoặc những nghiệp vụ trong BCTC của doanh nghiệp.
71. Những thay đổi về chính sách kế toán được vận dụng ở doanh nghiệp với tác động tới những
thông tin phòng ban phải được vận dụng hồi tố và những thông tin kỳ trước phải được điều
chỉnh. Lúc vận dụng phương pháp này, những thông tin phòng ban của kỳ trước sẽ được trình
bày.
72. Một số thay đổi về chính sách kế toán với liên quan cụ thể tới việc báo cáo phòng ban, như:
Những thay đổi trong việc xác định những phòng ban và những thay đổi về cơ sở vật chất phân bổ doanh thu
và giá bán vào những phòng ban. Những thay đổi đó với thể tác động đáng kể lên những thông tin
phòng ban được báo cáo nhưng sẽ ko làm thay đổi tổng số những thông tin tài chính được
báo cáo đối với toàn bộ doanh nghiệp. Để giúp người sử dụng BCTC nắm
được những thay đổi này và để thẩm định được những xu hướng, những thông tin phòng ban
của kỳ trước được bao gồm trong BCTC để phục vụ cho mục đích so sánh
được nêu rõ, nếu với thể sẽ phản ánh được chính sách kế toán mới.
73. Quy định ở đoạn 68 phục vụ cho mục đích lập báo cáo phòng ban. Những khoản chuyển giao
nội bộ cần phải được xác định trên cơ sở vật chất là doanh nghiệp thực sự đã từng định giá những
khoản chuyển giao nội bộ đó. Nếu doanh nghiệp thay đổi phương pháp đã sử dụng để
định giá khoản chuyển giao, thì đó ko phải là thay đổi về chính sách kế toán mà dữ
liệu phòng ban kỳ trước cần phải được nêu rõ theo đoạn 69. Tuy nhiên, đoạn 68 yêu cầu
phải thuyết minh những thay đổi.
74. Doanh nghiệp cần báo cáo những loại sản phẩm và nhà sản xuất trong mỗi ngành kinh doanh
được báo cáo và thành phần của mỗi khu vực địa lý được báo cáo, cả cốt yếu và thứ
yếu, nếu ko diễn giải trái lại trong BCTC.
75. Phân tích tác động của những vấn đề đó như là sự thay đổi về nhu cầu, thay đổi về giá
đầu vào và những nhân tố sản xuất khác. Việc phát triển những sản phẩm lựa chọn thay thế và
những thứ tự kinh doanh, cần phải nắm được những hoạt động của phòng ban đó. Để thẩm định
được tác động của những thay đổi về môi trường kinh tế, chính trị và tỷ lệ sinh lời của
một khu vực địa lý, điều quan yếu là phải hiểu được thành phần của khu vực địa lý đó.
76. Những phòng ban được báo cáo năm trước nhưng năm nay ko còn giải quyết được ngưỡng
định lượng (ví dụ: do sự sút giảm về nhu cầu hoặc một sự thay đổi về chiến lược quản lý
hoặc do một phần những hoạt động của phòng ban được bán hoặc được kết hợp với những bộ
phận khác) thì ko được báo cáo một cách tách biệt. Doanh nghiệp cần giảng giải lý do
vì sao một phòng ban được báo cáo năm trước nhưng năm nay lại ko được báo cáo
nhằm giúp người sử dụng báo cáo dự đoán được xu hướng vận động của doanh nghiệp
như sự sụt giảm về thị trường và những thay đổi trong những chiến lược kinh doanh của
doanh nghiệp,… ./.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 15:26:46.

Bình luận