Phân loại tài khoản kế toán ngân hàng

Việc phân loại tài khoản nhà băng được thực hiện dựa trên nội dung, tính chất, kết cấu của từng tài khoản, trên cơ sở vật chất đó sử dụng tài khoản theo đúng bản tính kinh tế nhằm phản ánh xác thực, đầy đủ rõ ràng từng loại tài sản, từng mặt hoạt động nghiệp vụ của nhà băng.

Kế toán nhà băng mang 3 cách phân loại tài khoản chủ yếu:

a. Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu

Là việc sắp xếp những nhóm tài khoản theo mối quan hệ 2 chiều của vốn là tài sản và tài chính nhằm làm rõ bản tính của tài khoản trong quá trình phản ánh, kiểm soát đối tượng kế toán nhà băng.

Theo cách phân loại này, tài khoản kế toán nhà băng được phân thành:

+ Tài khoản phản ánh tài chính: Là những tài khoản phản ánh nghiệp vụ tài chính của nhà băng. Tính chất của những tài khoản phản ánh tài chính là dư mang. Ví dụ: Tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng; tài khoản những quỹ của nhà băng; tài khoản thu nhập của nhà băng như thu lãi cho vay, thu lãi tiền gửi; tài khoản phát hành giấy tờ mang giá…

+ Tài khoản phản ánh tài sản: Là những tài khoản phản ánh hoạt động sử dụng vốn của nhà băng. Tính chất của những tài khoản này là dư nợ. Ví dụ: Tài khoản tiền mặt, kim loại quý, đá quý..; tài khoản tiền gửi và đầu tư chứng khoán tại NHNN; tài khoản cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; tài khoản tiền lãi cùng dồn dự thu…

+ Tài khoản phản ánh tài sản và tài chính (TK Nợ – Sở hữu): Loại tài khoản này chia thành hai nhóm:

– Tài khoản Sở hữu thể phản ánh tài sản, mang thể phản ánh tài chính. Số dư của tài khoản mang thể dư nợ hoặc dư mang. Ví dụ: Tài khoản lợi nhuận năm nay; tài khoản giám định lại trị giá tài sản (TK63); tài khoản tiền gửi trả tiền (đối với những khách hàng được phép thấu chi).
– Tài khoản vừa phản ánh tài sản vừa phản ánh tài chính tại cùng một thời khắc, tức là tài khoản mang 2 số dư, số dư nợ và số dư mang, Lúc lên cân đối tài khoản vẫn phải để 2 số dư, ko được bù trừ cho nhau. Ví dụ: Tài khoản chuyển tiền tới còn sơ sót chờ xử lý trong nghiệp vụ chuyển tiền điện tử.

b. Phân loại tài khoản theo mối liên hệ với bảng cân đối kế toán

Theo cách phân loại này, tài khoản kế toán nhà băng được phân thành tài khoản trong bảng cân đối (tài khoản nội bảng) và tài khoản ngoài bảng cân đối (tài khoản ngoại bảng).

– Tài khoản trong bảng cân đối kế toán: phản ánh tài sản, tài chính của bản thân đơn vị nhà băng. Sự vận động của những tài sản và tài chính này sẽ tác động trực tiếp tới quy mô hoặc cơ cấu tài sản, tài chính của nhà băng. Lúc phản ánh hoạt động của những tài khoản nội bảng phải ứng dụng phương pháp ghi sổ kép.

– Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán (tài khoản ngoại bảng): phản ánh những tài sản ko (hoặc chưa) thuộc quyền sở hữu, sử dụng, hay nghĩa vụ phải trả tiền của nhà băng (tài sản giữ hộ, tạm giữ…); những nghiệp vụ chưa tác động ngay tới tài chính và tài sản của nhà băng (những cam kết trả tiền thư tín dụng, những hợp đồng, những chứng từ trả tiền trong thời kì chưa trả tiền, những giấy tờ ấn chỉ chưa sử dụng…). Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán ứng dụng phương pháp ghi sổ đơn (nhập – xuất).

c. Phân loại theo mức độ tổng hợp và chi tiết

Theo cách phân loại này, tài khoản kế toán nhà băng được phân thành tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết (tài khoản phân tích).

– Tài khoản tổng hợp: sử dụng để phản ảnh một cách tổng hợp hoạt động nhà băng theo những mục tiêu nhất định nhằm sản xuất thông tin kinh tế, tài chính phục vụ chỉ đạo thực thi chính sách tiền tệ và chỉ đạo hoạt động kinh doanh nhà băng; đồng thời là mục tiêu để lập bảng cân đối tài khoản kế toán nhà băng.

– Tài khoản chi tiết (còn gọi là tiểu khoản): sử dụng để phản ảnh sự vận động của từng đối tượng kế toán cụ thể. Đối với phòng ban tài khoản giao dịch thì tiểu khoản sử dụng để phản ảnh hoạt động tiền gửi, tiền vay của từng khách hàng mang quan hệ với nhà băng. Đối với phòng ban tài khoản nội bộ thì tiểu khoản sử dụng để phản ảnh chi tiết từng loại tài sản, từng mặt nghiệp vụ cụ thể của bản thân nhà băng.

4/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:06:21.

Bình luận