Khái niệm xuất khẩu, về hàng chế biến, về công nghiệp chế biến, chế tạo

 Khái niệm xuất khẩu:

Trong giáo trình Thương nghiệp quốc tế của Đinh Thị Liên và cùng sự (2011), ”Hoạt động thương nghiệp hàng hóa là ngành nghề hoạt động xuất hiện trước tiên trong thương nghiệp quốc tế, phát tri n ko ngừng và vẫn là hình thức hoạt động phổ biến và quan yếu nhất hiện nay”.

Theo Luật thương nghiệp số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội nước cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam [19], “Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc trưng nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực thương chính riêng theo quy định của pháp luật”.

Một khái niệm khác về xuất khẩu được đưa ra trong giáo trình Thương nghiệp quốc tế của Feenstra and Taylor (2010) [76] đó là ”Tất cả quốc gia sắm và bán hàng hóa, nhà cung cấp từ nhau. Xuất khẩu là sản phẩm được bán từ nước này sang nước khác”.

Khái niệm xuất khẩu sở hữu thể được khái niệm như sau: xuất khẩu là việc bán hàng hóa và nhà cung cấp (hữu hình hoặc vô hình) cho một quốc gia khác trên cơ sở vật chất tiêu dùng tiền tệ đ trả tiền. Tiền tệ ở đây là ngoại tệ đối với một quốc gia hoặc với cả hai quốc gia. Mục đích của hoạt động này là khai thác được lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Lúc việc trao đổi hàng hóa giữa tất cả quốc gia đều sở hữu lợi thì tất cả quốc gia đều tích cực tham gia mở rộng hoạt động này. Tương tự, xuất khẩu được hiểu là hoạt động trao đổi hàng hoá và nhà cung cấp của một quốc gia với phần còn lại của toàn cầu thông qua sắm bán nhằm khai thác triệt đ lợi thế của quốc gia trong phân công lao động quốc tế.

Cơ sở vật chất của xuất khẩu là hoạt động sắm bán và trao đổi hàng hóa (bao gồm hàng hóa vô hình và hữu hình) trong nước. Cho tới lúc sản xuất phát tri n và việc trao đổi hàng hóa giữa tất cả quốc gia đều sở hữu lợi, hoạt động này mở rộng phạm vi ra ngoài biên giới của tất cả quốc gia hoặc giữa thị trường nội địa và khu chế xuất.

Khái niệm về hàng chế biến:

Theo Cục thống kê của Cùng đồng Châu Âu (Eurostat), hàng chế biến là hàng hóa được sản xuất chủ yếu bằng cách ứng dụng lao động và vốn vào vật liệu thô và những đầu vào trung gian khác. Tương tự, hàng chế biến trái ngược với hàng hóa thô, nhưng bao gồm hàng hóa trung gian cũng như hàng hóa cuối cùng. Hàng chế biến bao gồm những mặt hàng như thép, hóa chất, giấy, dệt could, máy móc, quần áo, xe pháo,…

Phương pháp phân loại tiêu chuẩn thương nghiệp quốc tế, bản sửa đổi lần thứ 3 (SITC – Rev. 3) chia hàng chế biến thành 4 nhóm:
• SITC 5: Hóa chất và sản phẩm liên quan.
• SITC 6: Hàng chế biến chủ yếu phân loại theo nguyên vật liệu (trừ mặt hàng 667 và 68)
• SITC 7: Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng.
• SITC 8: Hàng chế biến khác.
Do vậy, hàng chế biến được hello u là những mặt hàng được chế tạo từ vật liệu thô với quy mô to sử dụng máy móc.

Khái niệm về công nghiệp chế biến, chế tạo:

Chế biến, chế tạo gồm những hoạt động làm biến đổi về mặt vật lý, hoá học của vật liệu, chất liệu hoặc làm biến đổi những thành phần cấu thành của nó, đ tạo ra sản phẩm mới, mặc dù nó ko th được sử dụng như tiêu chí hoàn toàn duy nhất đ khái niệm chế biến. Vật liệu, chất liệu, hoặc những thành phần biến đổi là vật liệu thô từ những sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, khai thác mỏ hoặc quặng cũng như những sản phẩm khác của hoạt động chế biến. Những thay đổi, đổi mới hoặc khôi phục lại hàng hoá thường được xem xét là hoạt động chế biến.

Theo một số tài liệu quốc tế khác, công nghiệp chế biến, chế tạo là tổng th khu vực công nghiệp trừ những ngành công nghiệp khai khoáng, xây dựng và những ngành cung ứng tiện ích sinh hoạt cho xã hội thuộc mã ngành 3 trong cảng mã ngành công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Vì vậy, sở hữu thể khái niệm về công nghiệp chế biến, chế tạo đó là hoạt động làm thay đổi về chất của những vật liệu nguyên thủy (là những sản phẩm sở hữu được từ việc khai thác) thành những sản phẩm trung gian và tiếp tục biến đổi, chế biến thành sản phẩm cuối cùng.

Rate this post

Bình luận