Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản nợ phải thu và tình hình trả tiền những khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, tài sản nhất mực, phân phối nhà sản xuất. Tài khoản này còn sử dụng để phản ánh những khoản thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB đã hoàn thành.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, theo từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết phải thu ngắn hạn, phải thu dài hạn và ghi chép theo từng lần trả tiền.Đối tượng phải thu là khách hàng mang quan hệ kinh tế với doanh nghiệp về tìm sản phẩm, hàng hoá, nhận phân phối nhà sản xuất, kể cả tài sản nhất mực, bất động sản đầu tư.

2. Ko phản ánh vào tài khoản này những nghiệp vụ bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư đầu tư, TSCĐ, phân phối nhà sản xuất thu tiền ngay (Tiền mặt, séc hoặc đã thu qua nhà băng).

3. Trong hạch toán tài khoản này, kế toán phải tiến hành phân loại những khoản nợ, loại nợ mang thể trả đúng hạn, khoản nợ khó đòi hoặc mang khả năng ko thu hồi được, để mang căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc mang giải pháp xử lý đối với khoản nợ phải thu ko đòi được.

4. Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hoá, phân phối nhà sản xuất theo thoả thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư đã giao, nhà sản xuất đã phân phối ko đúng theo thoả thuận trong hợp đồng kinh tế thì người tìm mang thể yêu cầu doanh nghiệp khuyến mãi bán hoặc trả lại số hàng đã giao.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 131- PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Bên Nợ:

– Số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, TSCĐ đã giao, nhà sản xuất đã phân phối và được xác định là đã bán trong kỳ;
– Số tiền thừa trả lại cho khách hàng.

Bên Mang:

– Số tiền khách hàng đã trả nợ;
– Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng.
– Khoản khuyến mãi hàng bán cho khách hàng sau lúc đã giao hàng và khách hàng mang khiếu nại;
– Doanh thu của số bán hàng đã bán bị người tìm trả lại (Mang thuế GTGT hoặc ko mang thuế GTGT);
– Số tiền chiết khấu trả tiền và chiết khấu thương nghiệp cho người tìm.

Số dư bên Nợ:

Số tiền còn phải thu của khách hàng.

Tài khoản này mang thể mang số dư bên Mang: Số dư bên Mang phản ánh số tiền nhận trước, hoặc đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Lúc lập Bảng cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai mục tiêu bên “Tài sản” và bên “Vốn đầu tư”.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư xuất bán, nhà sản xuất đã phân phối được xác định là tiêu thụ. Kế toán ghi số tiền phải thu của khách hàng nhưng chưa thu:

– Đối với hàng hoá, nhà sản xuất, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất theo giá bán chưa mang thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 511- Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất (Giá bán chưa mang thuế
GTGT) (5111, 5112, 5113, 5117 )
Mang TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Đối với hàng hoá, nhà sản xuất, BĐS đầu tư ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất theo tổng giá trả tiền, ghi:

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
Mang TK 511- Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất (Giá bán chưa mang thuế
GTGT) (5111, 5112, 5113, 5117)

2. Trường hợp hàng bán bị khách hàng trả lại:

– Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 531- Hàng bán bị trả lại (Giá bán chưa mang thuế GTGT )
Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại)
Mang TK 131- Phải thu của khách hàng
Mang những TK 111, 112,…

– Đối với hàng hoá ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, doanh thu hàng bán bị trả lại, ghi:
Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại
Mang TK 131- Phải thu của khách hàng.

3. Căn cứ chứng từ xác xác nhận số tiền được khuyến mãi của số lượng hàng đã bán cho khách hàng ko thích hợp với quy cách, chất lượng hàng hoá, ghi trong hợp đồng, nếu khách hàng chưa trả tiền số tiền tìm hàng, kế toán ghi giảm trừ số tiền phải thu của khách hàng về số tiền khuyến mãi hàng bán:

– Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 532 – Khuyến mại hàng bán (Chưa mang thuế GTGT)
Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán giảm giá)

Mang TK 131- Phải thu của khách hàng (Tổng số tiền khuyến mãi).

– Đối với hàng hoá ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh số tiền khuyến mãi hàng bán, ghi:

Nợ TK 532- Khuyến mại hàng bán
Mang TK 131- Phải thu của khách hàng.

4. Nhận được tiền do khách hàng trả (Kể cả tiền lãi của số nợ (nếu mang) liên quan tới sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư đã bán, nhà sản xuất đã phân phối, ghi:

Nợ những TK 111, 112,..
Mang TK 131 – Phải thu của khách hàng
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Phần tiền lãi).

5. Số chiết khấu trả tiền phải trả cho người tìm do người tìm trả tiền tiền tìm hàng trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt
Nợ TK 112 – Tiền gửi nhà băng
Nợ TK 635 – Giá thành tài chính (Số tiền chiết khấu trả tiền)
Mang TK 131- Phải thu của khách hàng.

6. Số chiết khấu thương nghiệp phải trả cho người tìm trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 521- Chiết khấu thương nghiệp
Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311)
Mang TK 131- Phải thu của khách hàng.

7. Nhận tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng bán hàng hoặc phân phối nhà sản xuất, ghi:

Nợ TK 111, 112,…
Mang TK 131 – Phải thu của khách hàng.

8. Phương pháp kế toán những khoản phải thu của nhà thầu đối với khách hàng liên quan tới hợp đồng xây dựng:

8.1. Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được trả tiền theo tiến độ kế hoạch, lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy,kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (ko phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định, ghi:

Nợ TK 337 – Trả tiền theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất.

– Căn cứ vào Hoá đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Mang TK 337 – Trả tiền theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

8.2 Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được trả tiền theo trị giá khối lượng thực hiện, lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán phải lập hoá đơn trên hạ tầng phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, căn cứ vào Hoá đơn, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất.

8.3. Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu lúc thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một số mục tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất.

8.4. Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay các đối tác khác để bù đắp cho những giá thành ko bao gồm trong trị giá hợp đồng (ví dụ: sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sơ sót trong những mục tiêu kế hoạch hoặc những thiết kế và những tranh chấp về những thay đổi trongviệc thực hiện hợp đồng), ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất.

8.5. Lúc nhận được tiền trả tiền khối lượng dự án hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Mang TK 131 – Phải thu của khách hàng.

9. Kế toán những khoản phải thu của khách hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu:

9.1. Lúc nhận của đơn vị uỷ thác nhập khẩu một khoản tiền tìm hàng trả trước để mở LC…, căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Mang TK 131- Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu).

9.2. Lúc chuyển tiền hoặc vay nhà băng để ký quỹ mở LC (Nếu trả tiền bằng thư tín dụng), căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Mang những TK 111, 112, 311,…

9.3. Lúc nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hoá cần phản ánh những nghiệp vụ sau:

– Số tiền hàng uỷ thác nhập khẩu phải trả tiền hộ với người bán cho bên giao uỷ thác, căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 151 – Hàng tìm đang đi đường (Nếu hàng tìm đang đi đường)
Nợ TK 156 – Hàng hoá (Nếu hàng nhập về kho)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng người bán).

– Trường hợp nhận hàng của nước ngoài ko nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết người bán nước ngoài).

– Thuế nhập khẩu phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 151 – Hàng tìm đang đi đường
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Mang TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).

– Trường hợp nhận hàng của nước ngoài ko nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Mang TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).

– Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 151 – Hàng tìm đang đi đường
Nợ TK 156 – Hàng hoá.
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)

Trường hợp nhận hàng của nước ngoài ko qua nhập kho chuyển giao thẳng cho
đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

– Thuế tiêu thụ đặc thù nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ chứng từ liên
quan, ghi:

Nợ TK 151 – Hàng tìm đang đi đường
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Mang TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc thù.
Trường hợp nhận hàng của nước ngoài ko qua nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Mang TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc thù.

– Lúc trả hàng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào hoá đơn GTGT xuất trả hàng và những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Mang TK 156 – Hàng hoá (trị giá hàng nhập khẩu đã bao gồm những khoản thuế phải nộp)
Mang TK 151 – Hàng tìm đang đi đường.

9.4. Đối với phí uỷ thác nhập khẩu và thuế GTGT tính trên phí uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào Hoá đơn GTGT và những chứng từ liên quan, kế toán phản ánh doanh thu phí uỷ thác nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 131, 111, 112,…(Tổng giá trả tiền)
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất (5113)
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

9.5. Đối với những khoản chi hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu liên quan tới hoạt động nhận uỷ thác nhập khẩu (phí nhà băng, phí giám định thương chính, giá thành thuê kho, thuê bãi, chi bốc xếp, vận chuyển hàng…), căn cứ chứng từ mang liên quan, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Mang TK 111, 112,…

9.6. Lúc đơn vị uỷ thác nhập khẩu chuyển trả nốt số tiền hàng nhập khẩu, tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc thù (Nếu đơn vị uỷ thác nhờ nộp hộ vào Ngân sách nhà nước những khoản thuế này) và những khoản chi hộ cho hoạt động uỷ thác nhập khẩu, phí uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 111, 112,…
Mang TK 131 – Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)

9.7. Lúc trả tiền hộ tiền hàng nhập khẩu với người bán cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng người bán)
Mang TK 112, 144,…

9.8. Lúc nộp hộ thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc thù vào NSNN, căn cứ vào chứng từ liên quan, ghi:
Nợ những TK 3331, 3332, 3333,…
Mang TK 111, 112,…

9.9. Trường hợp đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu làm thủ tục nộp những loại thuế liên quan tới hàng nhập khẩu, đơn vị uỷ thác nhập khẩu tự nộp những khoản thuế này vào NSNN, căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền đơn vị uỷ thác nhập khẩu đã nộp vào NSNN, ghi:
Nợ những TK 3331, 3332, 3333,…
Mang TK 131 – Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu).

10. Trường hợp khách hàng ko trả tiền bằng tiền mà trả tiền bằng hàng (theo phương thức hàng đổi hàng), căn cứ vào trị giá vật tư, hàng hoá nhận trao đổi (tính theo trị giá hợp lý, ghi trong Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng của khách hàng) trừ vào số nợ phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Nợ TK 153 – Dụng cụ, dụng cụ
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Nợ TK 611 – Tìm hàng (Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu mang)
Mang TK 131 – Phải thu của khách hàng.

11. Trường hợp phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi thực sự ko thể thu được phải xử lý xoá sổ:
– Căn cứ vào biên bản xử lý xoá nợ, ghi:

Nợ TK 139 – Dự phòng phải thu khó đòi (Số đã lập dự phòng)
Nợ TK 642 – Giá thành quản lý doanh nghiệp (Số chưa lập dự phòng)
Mang TK 131 – Phải thu của khách hàng.

+ Đồng thời, ghi đơn vào bên Nợ TK 004- “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán) nhằm tiếp tục theo dõi trong thời hạn quy định để mang thể truy thu người mắc nợ số tiền đó.

12. Cuối niên độ kế toán, số dư nợ phải thu của khách hàng mang gốc ngoại tệ được thẩm định theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc cuối năm tài chính:

– Nếu tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời khắc cuối năm tài chính to hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán TK 131 mang gốc ngoại tệ thì số chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Mang TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời khắc cuối năm tài chính nhỏ hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán TK 131 mang gốc ngoại tệ thì số chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Mang TK 131 – Phải thu của khách hàng.

– Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do thẩm định lại cuối niên độ kế toán những khoản phải thu của khách hàng mang gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ (Xem hướng dẫn ở Tài khoản 413- “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”).

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 17:55:55.

Bình luận