Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh trị giá của những loại hàng hoá, vật tư (vật liệu, vật liệu, phương tiện, dụng cụ, hàng hoá) sắm vào đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên phố vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về tới doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Hàng hoá, vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa nhập kho. Bao gồm:

– Hàng hoá, vật tư sắm ngoài đã trả tiền tiền hoặc đã chấp nhận trả tiền nhưng còn để ở kho người bán, bến cảng, kho bãi, hoặc đang trên phố vận chuyển;

– Hàng hoá, vật tư sắm ngoài đã về tới doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm, kiểm nhận nhập kho.

2. Kế toán hàng sắm đang đi đường được ghi nhận trên tài khoản 151 theo nguyên tắc giá gốc qui định tại chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”.

3. Hàng ngày, lúc nhận được hoá đơn sắm hàng, nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế lưu hoá đơn vào tập hồ sơ riêng “Hàng đang đi đường”.

Trong tháng, nếu hàng về nhập kho kế toán căn cứ phiếu nhập kho và hoá đơn sắm hàng ghi sổ trực tiếp vào những Tài khoản 152- “Vật liệu, vật liệu”, Tài khoản 153- “Phương tiện, dụng cụ”, Tài khoản 156- “Hàng hoá”, Tài khoản 158- “Hàng hoá kho bảo thuế”, Tài khoản 611- “Sắm hàng”. Nếu cuối tháng hàng chưa về thì căn cứ vào hoá đơn ghi sổ kế toán vào Tài khoản 151- “Hàng đang đi đường”.

4. Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi hàng sắm đang đi đường theo từng chủng loại hàng hoá, vật tư, từng lô hàng, từng hợp đồng kinh tế.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 151- HÀNG MUA ĐANG ĐI TRÊN ĐƯỜNG

Bên Nợ:

– Trị giá hàng hoá sắm đang đi trên phố;

– Cuối kỳ kết chuyển trị giá hàng đang đi đường cuối kỳ (đối doanh nghiệp ứng dụng theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Mang:

– Trị giá hàng hoá sắm đang đi trên phố những kỳ trước về nhập kho hoặc chuyển bán thẳng; Trị giá hàng hoá sắm đang đi trên phố kỳ trước mất mát, thiếu hụt,…phát hiện kỳ này;

– Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng đang đi đường cuối kỳ (đối doanh nghiệp ứng dụng theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

Trị giá hàng hoá, vật tư sắm nhưng còn đang đi trên phố cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

I- Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

1. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào hoá đơn sắm hàng của những loại hàng sắm chưa về nhập kho tiêu dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 151 – Hàng sắm đang đi đường
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán; hoặc
Mang những TK 111, 112, 141,…

Nếu hàng chưa về nhập kho tiêu dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 151 – Hàng sắm đang đi đường (Tổng giá trả tiền)
Mang những TK 111, 112, 331,…

2. Sang tháng sau, lúc hàng về nhập kho, căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho, ghi:
Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Nợ TK 153 – Phương tiện, dụng cụ
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Mang TK 151 – Hàng sắm đang đi đường.

3. Trường hợp sang tháng sau hàng hoá, vật tư đã sắm đang đi đường ko về nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi đại lý, ký gửi, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Nợ TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán
Mang TK 151 – Hàng sắm đang đi đường.

4. Trường hợp sắm hàng đi đường bị hao hụt, mất mát phát hiện ngay lúc phát sinh hoặc lúc kiểm kê cuối kỳ, căn cứ vào biên bản về mất mát, hao hụt, kế toán phản ánh trị giá hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt, ghi:
Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý
Mang TK 151 – Hàng sắm đang đi đường.

II- Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

1. Đầu kỳ, kế toán căn cứ trị giá thực tế hàng hoá, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá thực tế của hàng hoá, vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi:
Nợ TK 611 – Sắm hàng
Mang TK 151 – Hàng sắm đang đi đường.

2. Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá thực tế của hàng hoá, vật tư đã sắm nhưng chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ), ghi:
Nợ TK 151 – Hàng sắm đang đi đường
Mang TK 611 – Sắm hàng.

2.9/5 - (19 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 16:47:10.

Bình luận