Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chăn nuôi

1. Đặc điểm sản xuất của ngành chăn nuôi

–  Những loại vật nuôi trong sản xuất chăn nuôi cũng rất phổ quát, tuy nhiên nếu căn cứ vào mục đích cho sản phẩm với thể chia thành những loại: chăn nuôi thú vật (SV) lấy sữa, chăn nuôi lấy SV con, chăn nuôi SV lấy thịt, chăn nuôi lấy những loại sản phẩm khác (trứng, mật, lông…)

–   Tuỳ theo loại vật nuôi, trong chăn nuôi với thể chỉ thực hiện chăn nuôi tập trung hoặc kết hợp với chăn thả. Sản xuất chăn nuôi cũng với chu kỳ sản xuất dài, phụ thuộc vào đặc điểm sinh vật học của vật nuôi và những điều kiện tự nhiên nhất định. Giá bán sản xuất của ngành chăn nuôi bao gồm một số khoản đặc thù như con giống, thức ăn gia súc, thuốc thú y, khấu hao SV cơ bản; đồng thời giá thành phát sinh cũng ko đồng đều mà với những thay đổi thích hợp với từng thời kỳ phát triển của vật nuôi.

–  Sản phẩm sản xuất chăn nuôi rất phổ quát tuỳ thuộc vào mục đích chăn nuôi, bao gồm những loại sản phẩm hàng hoá cũng như làm vật liệu cho kỳ sau, cho ngành khác trong nội bộ doanh nghiệp. Việc tổ chức kế toán giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm phụ thuộc trực tiếp vào đặc điểm và mục đích chăn nuôi trong doanh nghiệp.

2.  Nội dung những khoản mục giá thành sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm chăn nuôi

2.1 Giá bán nguyên vật liệu trực tiếp:

Gồm giá thành về giống, giá thành thức ăn thú vật.

–  Giá bán về giống thường chỉ với trong nhóm thú vật nuôi béo, nuôi to của một số loại thú vật (chủ yếu là cá và gia cầm).

–   Giá bán thức ăn thú vật gồm những loại thức ăn tinh, thô, khoáng tìm ngoài hoặc tự sản xuất.

2.2 Giá bán nhân lực trực tiếp:

Gồm lương chính, lương phụ của người lao động trực tiếp sản xuất và những khoản phụ cấp, tiền thưởng trong sản xuất.

2.3 Giá bán sản xuất chung:

Là giá thành quản lý và phục vụ sản xuất với tính chất chung ở trại chăn nuôi như: lương, BHXH của những cán bộ quản lý, viên chức kỹ thuật đội; khấu hao TSCĐ; phương tiện dụng cụ sử dụng chung cho nhiều loại gia súc.

3.  Kế toán chăn nuôi thú vật sinh sản

–   Thú vật sinh sản bao gồm heo sinh sản, bò sinh sản… Sản phẩm của SV sinh sản là những loại SV con, ngoài ra còn với sản phẩm phụ là phân và sữa bò.

–   Đối tượng tính giá thành là bản thân SV con hoặc kg SV con tách mẹ.

–  Giá bán sản xuất chăn nuôi SV sinh sản liên quan tới cả sản phẩm hoàn thành trong năm và sản phẩm dở dang chuyển năm sau. Giá bán sản xuất chuyển năm sau được xác định như sau:

(*) Chú thích:

(1)   Tập hợp giá thành chăn nuôi phát sinh

(2)   Kết chuyển giá thành phát sinh trong kỳ

(3)   Trị giá sản phẩm phụ

(4)   Giá thành thú vật con

4.  Kế toán chăn nuôi SV lấy sữa

–  Sức vật chăn nuôi lấy sữa bao gồm: bò sữa, trâu sữa. Sản phẩm SV chăn nuôi lấy sữa bao gồm: sữa tươi, SV con và phân.

+ Nếu chỉ xác định sữa tươi là sản phẩm chính, còn SV con và phân là sản phẩm phụ thì phải sử dụng phương pháp loại trừ để tính giá thành sản phẩm.

+ Nếu xác định sữa tươi và SV con đều là sản phẩm chính, chỉ với phân là sản phẩm phụ thì phải sử dụng phương pháp liên hợp để tính giá thành sản phẩm (quy đổi SV con thành sữa tươi và loại trừ trị giá phân).

–   Công thức tính giá thành sản phẩm:

 

(1)   Tập hợp giá thành chăn nuôi phát sinh

(2)   Kết chuyển giá thành phát sinh trong kỳ

(3)   Trị giá sản phẩm phụ (phân)

(4)   Giá thành sữa tươi

(5)   Giá thành thú vật con

5. Kế toán chăn nuôi gia cầm

–   Chăn nuôi gia cầm (chủ yếu là gà, vịt) trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp được phân đàn, phân nhóm như sau:

+ Đàn gia cầm cơ bản (gồm trứng giống và mái đẻ)

+ Gia cầm ấp trứng

+ Gia cầm nhỏ nuôi béo (được chia theo ngày tuổi: từ 6 – 21 ngày, từ 22 – 60 ngày và trên 60 ngày).

–   Sản phẩm chính của đàn gia cầm cơ bản là trừng; sản phẩm chính của đàn gia cầm ấp trứng là gia cầm con nở đựơc, còn sống sau 24 giờ; sản phẩm chính của đàn gia cầm nhỏ và nuôi béo là trọng lượng thịt tăng; sản phẩm phụ của chăn nuôi gia cầm là phân, lông tơ, lông đuôi, trứng ấp bị loại ra

–   Đơn vị tính giá thành của đàn gia cầm cơ bản là giá thành 1 quả trừng (hay 100 quả trứng). Công thức tính giá thành như sau:

Trong đó, giá thành sản xuất dở dang với thể được thẩm định theo giá thành của số trứng đưa vào ấp trong kỳ.

–  Đối tượng tính giá thành của đàn gia cầm nhỏ và gia cầm nuôi béo là giá thành 1kg trọng lượng thịt tăng và giá thành 1 kg trọng lượng thịt khá. Phương pháp tính cũng giống như đối với thú vật nuôi to, nuôi béo đã nghiên cứu ở phần trên.

Chú ý: Trong cấu thành giá thành sản phẩm của chăn nuôi gia cầm lấy trừng và gia cầm con với phần trị giá gốc của đàn gia cầm sinh sản. Trị giá gốc của đàn gia cầm sinh sản liên quan tới nhiều kỳ sản xuất nên lúc đưa đàn gia cầm sinh sản vào sử dụng cần phải chuyển trị giá của chúng thành giá thành chờ phân bổ để phân bổ dần cho từng tháng:

* Chú thích:

(1)   Tập hợp giá thành nguyên vật liệu trực tiếp và giá thành nhân lực trực tiếp phát sinh

(2)   Tập hợp giá thành sản xuất chung

(3)   Trị giá đào thải của đàn gia cầm sinh sản

(4)   Trị giá số gia cầm sinh sản chết, mất

(5)   Phân bổ trị giá gốc của đàn gia cầm sinh sản

(6)   Kết chuyển giá thành phát sinh trong kỳ

(7)   Trị giá sản phẩm phụ

(8)   Giá thành trứng

(9)   Giá thành gia cầm con

6. Kế toán chăn nuôi ong

–  Chăn nuôi ong cũng là hoạt động với ý nghĩa kinh tế khá quan yếu. Kế bên những sản phẩm do ong mang lại, ong còn giúp để thụ phấn cho những loại cây trồng. Sản phẩm do ong mang lại khá phổ quát như mật, sáp, sữa ong chua…. Nếu chỉ xác định mật ong là sản phẩm chính thì những loại sản phẩm còn lại là sản phẩm phụ cần phải loại trừ lúc tính giá thành cho mật ong; còn nếu xác định những loại trên đều là sản phẩm chính thì cần thiết hệ số quy đổi để tính giá thành cho từng loại sản phẩm.

Giá thành sản phẩm của chăn nuôi ong được tính theo công thức:

7.  Kế toán chăn nuôi cá

– Chăn nuôi cá bao gồm 2 loại: chăn nuôi cá giống và cá thịt.

+ Trong chăn nuôi cá giống thì trị giá đàn cá bố mẹ liên quan tới nhiều kỳ sản xuất nên phải chuyển thành giá thành trả trước để phân bổ dần vào giá thành chăn nuôi cá giống trong kỳ. Đối tượng tính giá thành cho chăn nuôi cá giống là lượng cá giống thu được tính theo đơn vị kg hoặc 1000 con.

+ Trong chăn nuôi cá thịt, kế bên giá thành chăn nuôi còn với trị giá của cá giống được thả nuôi. Cá được thả nuôi bao gồm số cá thả năm trước còn lại và cá thả thêm trong năm. Giá bán chăn nuôi cá thịt liên quan tới lượng cá thu được trong năm và lượng cá còn lại cuối năm được thu vào năm sau, do vậy để tính được giá thành cá thịt thu được cần phải xác định giá thành chăn nuôi chuyển năm sau theo trình tự như sau:

* Xác định sản lượng cá ước còn lại cuối năm được thu vào năm sau:

2/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 11:59:09.

Bình luận