Những nghiên cứu ngoài nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Kinh tế nhà cung cấp được nghiên cứu từ rất sớm. Từ tư tưởng của trường phái kinh tế trọng thương Tây Âu, tới C.Mác… nhưng, từ 30 năm trở lại đây việc nghiên cứu về ngành này được đặc trưng quan tâm, mang rất nhiều dự án nghiên cứu về kinh tế nhà cung cấp như:

Delaunay, Jean – Claude (1992), “Providers in financial thought: Three centuries of debate” Kluwer Educational publisherc đã nghiên cứu và thẩm định những đóng góp về mặt lý thuyết của những nhà kinh tế theo chủ nghĩa trọng thương Tây Âu thế kỷ 17,18 tới những nhà kinh tế học hiện đại; Tác giả đã đi sâu phân tích và xác định đặc điểm, quy mô và tầm quan yếu của kinh tế nhà cung cấp, nhất là nội dung và chiều hướng phát triển hiện nay của kinh tế nhà cung cấp trong xã hội hậu công nghiệp.

JamesA.Fitzsimmon; Monaj Fitzsimmons (1998) trong tác phẩm “ServiceManagement: Operation, Technique, and in Formation Expertise”, Mc Graw-Hill 1998 đã phân tích vai trò của kinh tế nhà cung cấp trong nền kinh tế; nêu khái niệm nhà cung cấp và chiến lược khó khăn thông qua hoạt động nhà cung cấp; việc cơ cấu những doanh nghiệp nhà cung cấp, quản lý những hoạt động nhà cung cấp; trình bày một số mô phỏng nhà cung cấp chất lượng với những ứng dụng nhà cung cấp nổi trội.

Giáo sư James Fitzsimmons (2000), trong“Position of Providers in an Economic system”- College of Texas at Austin, đã mô tả vai trò trung tâm của nhà cung cấp trong nền kinh tế, về sự phát triển của một nền kinh tế từ một xã hội nông nghiệp sang xã hội nhà cung cấp; mô tả những tính năng của nền kinh tế nhà cung cấp mới và nêu lên một số khái niệm về nhà cung cấp, cách phân chia những ngành nhà cung cấp, vai trò của nhà cung cấp trong khắc phục việc làm trong xã hội hiện đại.

Jean Gadrey (1992), “L’ e’conomie des Providers”, Ed.La D’ecauverte. Trong tác phẩm này tác giả đã đưa ra những lý luận cơ bản về vai trò kinh tế và sự tăng trưởng của những hoạt động kinh tế nhà cung cấp, phân tích một số hoạt động nhà cung cấp như: nhà cung cấp trong công việc nội trợ, nhà cung cấp cho những hoạt động trong sản xuất của doanh nghiệp, xí nghiệp và những nhà cung cấp hành chính, phân tích hệ thống nhà cung cấp và những hạn chế của những hoạt động nhà cung cấp.

Jan Owen Jansson (2006), “The Economics of Providers: Developmen and coverage” Cheltenham-Northampton, đã nghiên cứu sự phát triển và xác định mục đích của kinh tế nhà cung cấp; đưa ra khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của kinh tế nhà cung cấp. Phân tích kinh tế vi mô lý thuyết giá thành của ngành công nghiệp nhà cung cấp. Đồng thời đưa ra những dự đoán về sự phát triển trong tương lai của kinh tế nhà cung cấp, đề xuất những chính sách của Chính phủ cho sự phát triển ngành kinh tế này.

Riddle D, Nguyễn Hồng Sơn & C.Hernandez (2006), trong “Common Framework for a nationwide straegy for the Providers sector in Vietnam as much as 2020”; UNDP Report đã nghiên cứu một cách tổng thể về sự phát triển của khu vực kinh tế nhà cung cấp trong 20 năm qua, nêu lên một số thành tựu và những hạn chế, yếu kém của kinh tế nhà cung cấp; đồng thời đề xuất một số định hướng phát triển của khu vực này trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

DonghyunPark and Kwanho Shin (2012), “The Service Sector in Asia: It an Engine of Progress ? ADB Economis Working Paper Sequence. Theo những tác giả thì cơ cấu kinh tế nhà cung cấp trong GDP của một số nước Châu Á và Đông Nam Á trong vài chục năm lại đây đã tăng trưởng khá cao, những tác giả đã dẫn chứng năm 2010 nhà cung cấp ở những nước như: Hồng Kông chiếm khoảng 85%, China khoảng 38%, Ấn Độ khoảng 45%, Inđônêsia khoảng 40%; Hàn Quốc khoảng 60%; Malaysia khoảng 62%; Singapore khoảng 75%; Thái Lan khoảng 50%… Tuy nhiên ở Việt Nam nhà cung cấp chiếm khoảng trên 35%. Những tác giả cũng đặt ra những vấn đề về xu hướng phát triển của ngành nhà cung cấp trong những thập niên tới, đưa ra một số dự đoán cũng như đề xuất những giải pháp để phát triển kinh tế nhà cung cấp của tất cả quốc gia này.

Nhìn chung những nghiên cứu của những tác giả ngoài nước chỉ giới hạn lại ở việc thẩm định vai trò của kinh tế nhà cung cấp, nêu lên những quan niệm về nhà cung cấp và kinh tế nhà cung cấp, khó khăn nhà cung cấp, cách phân chia ngành nhà cung cấp, những giá thành của ngành nhà cung cấp, trình bày một số mô phỏng nhà cung cấp chất lượng, khẳng định sự dịch chuyển của kinh tế nhà cung cấp trong cơ cấu của nền kinh tế hiện đại, đưa ra một số dự đoán về sự phát triển của ngành nhà cung cấp, mà chưa mang tác giả nào nhắc tới ngành nhà cung cấp cho phát triển vùng biển, đảo.

Rate this post

Bình luận