Quyền lợi của người lao động khi hưởng chế độ hưu trí?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: Lúc người lao động nghỉ chế độ hưu trí được lợi những quyền lợi sau:

– Nhận lương hưu hằng tháng, mức lương hưu phụ thuộc cơ bản vào mức đóng góp và thời kì đã đóng góp trước đó, mức thấp nhất cũng phải bằng mức lương tối thiểu chung.

– Nhận trợ cấp một lần lúc số năm đóng bảo hiểm xã hội từ ba mươi mốt năm trở lên đối với nam và từ hai sáu năm trở lên đối với nữ.

– Được Quỹ bảo hiểm xã hội sắm bảo hiểm y tế.

– Được điều chỉnh lương hưu trên hạ tầng mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế.

– Lúc chết, người lo mai táng sẽ nhận được trợ cấp mai táng phí và thân nhân của họ sẽ được lợi chế độ tử tuất lúc đủ điều kện.

Rate this post

Bình luận