Mức trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 152/2006/ NĐ -CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ.

– Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hi ểm xã hội.

– Mức trợ cấp tuất một lần đối với nhân thân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng, nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.

Rate this post

Bình luận