Kế toán thanh toán bằng uỷ nhiệm thu

a. Trả tiền nhờ thu hay UNT cùng một tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền

– Trật tự trả tiền:

– Trật tự kế toán:

Nhận giấy nhờ thu, kế toán thực hiện kiểm soát tính chất hợp pháp hợp thức của chứng từ, rà soát số dư tài khoản của người tìm (người chi trả).

+ Nếu tài khoản của người chi trả sở hữu đủ tiền để trả tiền: Kế toán trích ngay tài khoản của người chi trả chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng

Nợ: TK trả tiền của người chi trả
Sở hữu: TK trả tiền của người thụ hưởng

+ Nếu tài khoản của người chi trả ko đủ tiền để trả tiền: Kế toán báo cho người chi trả biết; đồng thời ghi Nhập sổ theo dõi “Uỷ nhiệm thu quá hạn”. Lúc tài khoản trả tiền của người chi trả sở hữu đủ tiền để trả tiền UNT, kế toán ghi Xuất sổ theo dõi “Uỷ nhiệm thu quá hạn” để trả tiền và tính phạt chậm trả người chi trả để chuyển cho người thụ hưởng cùng số tiền tài nhờ thu.

a. Trả tiền UNT khác tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền

– Trường hợp UNT ko sở hữu uỷ quyền chuyển Nợ

+ Trật tự trả tiền:

+ Trật tự kế toán:

*Tại tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền phục vụ người bán:

– Giai đoạn nhận thu hộ:

Nhận giấy nhờ thu, kế toán thực hiện kiểm soát tính chất hợp pháp hợp thức của chứng từ, nếu đủ điều kiện ghi Nhập “Sổ theo dõi UNT gửi đi chờ trả tiền”

Tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền phục vụ người bán thực hiện thu phí nhà cung cấp thu hộ.

– Giai đoạn trả tiền cho người bán:

Lúc nhận được lệnh chuyển Sở hữu trả tiền ủy nhiệm thu từ tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền phục vụ người tìm gửi tới, kế toán kiểm soát Lệnh, ghi Xuất sổ theo dõi “UNT gửi đi chờ trả tiền” và vào sổ kế toán:

Nợ TK trả tiền vốn giữa những nhà băng thích hợp
Sở hữu TK TG trả tiền của người bán

* Tại tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền phục vụ người tìm:

Nhận giấy nhờ thu từ tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền phục vụ người bán chuyển tới, sau lúc hoàn thành thủ tục kiểm soát chứng từ, rà soát số dư tài khoản của người tìm. Nếu đủ điều kiện sẽ trích ngay tài khoản của người tìm để chuyển trả cho người bán qua tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền phục vụ người bán bằng Lệnh chuyển Sở hữu.

Nợ TK TG trả tiền của người tìm
Sở hữu TK trả tiền vốn giữa những nhà băng thích hợp

Trường hợp tài khoản của người tìm ko đủ số dư để trả tiền thì xử lý như nhờ thu quá hạn trong trả tiền cùng một tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền.

– Trường hợp UNT sở hữu uỷ quyền chuyển Nợ

+ Trật tự trả tiền:

+ Trật tự kế toán:

* Tại tổ chức cung ứng nhà cung cấp trả tiền phục vụ người bán:

– Giai đoạn nhận thu hộ:

Nhận giấy nhờ thu từ khách hàng, kế toán thực hiện kiểm soát tính chất hợp pháp hợp thức của chứng từ, kiểm soát hợp đồng ủy quyền chuyển Nợ, nếu đủ điều kiện sẽ lập và gửi Lệnh chuyển Nợ tới TCCƯDVTT phục vụ người tìm để đòi tiền (tuy nhiên chưa trả tiền – ghi Sở hữu – ngay cho người bán mà hạch toán vào tài khoản những khoản chờ trả tiền khác):

Nợ TK trả tiền vốn thích hợp
Sở hữu TK Những khoản chờ trả tiền khác/người bán

– Giai đoạn trả tiền UNT:

Lúc nhận được thông tin “Chấp nhận Lệnh chuyển Nợ” từ TCCƯDVTT tới sẽ trả tiền cho người bán ngay:

Nợ TK Những khoản chờ trả tiền khác/người bán
Sở hữu TK tiền gửi trả tiền/người bán

* Tại TCCƯDVTT phục vụ người tìm:

Lúc nhận được Lệnh chuyển Nợ, thực hiện kiểm soát Lệnh, rà soát số dư tài khoản người tìm:

– Nếu bên tìm đủ khả năng trả tiền sẽ trích ngay TKTG của người tìm ghi:

Nợ TK tiền gửi trả tiền/người tìm
Sở hữu TK trả tiền vốn giữa những NH

– Nếu người tìm ko đủ khả năng trả tiền: Xử lý như trường hợp UNT ko sở hữu ủy quyền chuyển Nợ quá hạn.

3.5/5 - (6 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:14:17.

Bình luận