Tài khoản 141 – Tạm ứng

Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong đơn vị và tình hình trả tiền những khoản tạm ứng đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp ủy quyền người nhận tạm ứng để thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc khắc phục một công việc nào đó được phê duyệt. Người nhận tạm ứng phải là người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Đối với người nhận tạm ứng thường xuyên (thuộc những phòng ban cung ứng vật tư, quản trị hành) phải được giám đốc chỉ định bằng văn bản.

2. Người nhận tạm ứng phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp về số đã nhận tạm ứng và chỉ được sử dụng tạm ứng theo đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt. Nếu số tiền tạm ứng ko sử dụng hoặc sử dụng ko hết thì phải nộp lại quỹ. Người nhận tạm ứng ko được chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng. Lúc hoàn thành, kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập bảng trả tiền tạm ứng (kèm theo chứng từ gốc) để trả tiền toàn bộ, dứt điểm (theo từng lần từng khoản) số tạm ứng đã nhận, số tạm ứng đã sử dụng và khoản chênh lệch giữa số đã nhận tạm ứng với số đã sử dụng (nếu mang). Khoản tạm ứng sử dụng ko hết nếu ko nộp lại quỹ thì phải tính trừ vào lương người nhận tạm ứng. Trường hợp người nhận tạm ứng chi quá số nhận tạm ứng thì doanh nghiệp sẽ chi bổ sung còn thiếu.

3. Phải trả tiền dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước mới được nhận tạm ứng kỳ sau.

4. Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi cho từng người nhận tạm ứng vàghi chép đầy đủ tình hình nhận, trả tiền tạm ứng theo từng lần tạm ứng.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 141- TẠM ỨNG

Bên Nợ:

Những khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động của doanh nghiệp.

Bên Sở hữu:

– Những khoản tạm ứng đã được trả tiền;
– Số tiền tạm ứng sử dụng ko hết nhập lại quỹ hoặc tính trừ vào lương;
– Những khoản vật tư sử dung ko hết nhập lại kho.

Số dư bên Nợ:

Số tạm ứng chưa trả tiền.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Lúc tạm ứng tiền hoặc vật tư cho người lao động trong đơn vị, ghi:

Nợ TK 141- Tạm ứng
Sở hữu những TK 111, 112, 152,…

2. Lúc thực hiện xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo những chứng từ gốc đã được ký duyệt để quyết toán khoản tạm ứng, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 154, 156, 241, 331, 631, 642,…
Sở hữu TK 141- Tạm ứng.

3. Những khoản tạm ứng chi (hoặc sử dụng) ko hết phải nhập lại quỹ, nhập và kho hoặc trừ vào lương của người nhận tạm ứmg, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt.
Nợ TK 152- Vật liệu, vật liệu.
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Sở hữu TK 141- Tạm ứng.

4. Trường hợp số thực chi đã được duyệt to hơn số đã tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để trả tiền thêm cho người nhận tạm ứng, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 241, 621, 622, 627,…
Sở hữu TK 111- Tiền mặt.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 19:04:02.

Bình luận