Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Theo quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn sau:

– Người sử dụng lao động đóng theo quy định.

– Người lao động đóng theo quy định.

– Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.

– Hỗ trợ của Nhà nước.

– Các nguồn thu hợp pháp khác.

Bình luận