Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình trả tiền về những khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối nhà cung cấp theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được sử dụng để phản ánh tình hình trả tiền về những khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Nợ phải trả cho người bán, người phân phối vật tư, hàng hoá, nhà cung cấp, hoặc cho người nhận thầu xây lắp cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh số tiền đã ứng trước cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp, khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao.

2. Ko phản ánh vào tài khoản này những nghiệp vụ tìm vật tư, hàng hoá, nhà cung cấp trả tiền ngay (bằng tiền mặt, tiền séc, hoặc đã qua nhà băng).

3. Những vật tư, hàng hoá, nhà cung cấp đã nhận, nhập kho nhưng tới cuối tháng vẫn chưa với hoá đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá thực tế lúc nhận được hoá đơn hoặc thông tin giá chính thức của người bán.

4. Lúc hạch toán chi tiết những khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành mệch những khoản chiết khấu trả tiền, chiết khấu thương nghiệp, khuyến mãi hàng bán của người bán, người phân phối ngoài hoá đơn tìm hàng.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 331 – PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

Bên Nợ:

– Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối nhà cung cấp, người nhận thầu xây lắp;
– Số tiền ứng trước cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hoá, nhà cung cấp. khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao;
– Số tiền người bán chấp thuận khuyến mãi hàng hoá hoặc nhà cung cấp đã giao theo hợp đồng;
– Chiết khấu trả tiền và chiết khấu thương nghiệp được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán;
– Trị giá vật tư, hàng hoá thiếu hụt, kém phẩm chất lúc kiểm nhận và trả lại sức bán.

Bên Mang:
– Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối nhà cung cấp và người nhận thầu xây lắp;
– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, hàng hoá, nhà cung cấp đã nhận, lúc với hoá đơn hoặc thông tin giá chính thức.

Số dư bên Mang:

Số tiền còn phải trả cho người bán, người phân phối, người nhận thầu xây lắp. Tài khoản với thể với số dư bên Nợ: Số dư bên Nợ (nếu với) phản ánh số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Lúc lập Bảng cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng phản ánh ở tài khoản này để ghi hai mục tiêu bên “Tài sản” và bên “Tài chính”.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Sắm vật tư, hàng hoá chưa trả tiền người bán về nhập kho, hoặc gửi đi bán thẳng kho qua kho trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

1.1. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phơng pháp khấu trừ:

– Nếu vật tư, hàng hoá tìm vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152, 153, 156, 157 (Giá tìm chưa với thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Nếu vật tư, hàng hoá tìm vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì tính giá vật tư, hàng hoá bao gồm cả thuế GTGT (Tổng giá trả tiền), ghi:

Nợ TK 152, 153, 156, 157 (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

1.2. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì giá vật tư, hàng hoá tìm vào bao gồm cả thuế GTGT (Tổng giá trả tiền), ghi:

Nợ TK 152, 153, 156 (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

2. Sắm vật tư, hàng hoá chưa trả tiền người bán về nhập kho, hoặc gửi đi bán thẳng ko qua kho trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

2.1. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

– Nếu vật tư, hàng hoá tìm vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 611 – Sắm hàng (Giá chưa với thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Nếu vật tư, hàng hoá tìm vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì tính giá vật tư, hàng hoá bao gồm cả thuế GTGT (Tổng giá trả tiền), ghi:

Nợ TK 611 – Sắm hàng (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

2.2. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì giá vật tư, hàng hoá tìm vào bao gồm cả thuế GTGT (Tổng giá trả tiền), ghi:

Nợ TK 611 – Sắm hàng (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

3. Sắm TSCĐ chưa trả tiền cho người bán đưa vào hoạt động cho sản xuất kinh doanh, căn cứ hoá đơn người bán, biên bản giao nhận TSCĐ và những chứng từ liên quan, trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

– Nếu TSCĐ tìm vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Giá chưa với thuế GTGT)
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Giá chưa với thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Nếu TSCĐ tìm vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì nguyên giá TSCĐ tìm vào bao gồm cả thuế GTGT (Tổng giá trả tiền), ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Tổng giá trả tiền)
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

4. Trường hợp đơn vị với thực hiện đầu tư XDCB theo phương thức giao thầu, lúc nhận khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao của bên nhận thầu xây lắp, phân phối hợp đồng giao thầu và biên bản bàn giao khối lượng xây lắp hoá đơn khối lượng xây lắp hoàn thành:

– Nếu đầu tư XDCB hình thành TSCĐ sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Giá chưa với thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Nếu đầu tư XDCB hình thành TSCĐ sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì trị giá đầu tư XDCB bao gồm cả thuế GTGT (Tổng giá trả tiền), ghi:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì trị giá đầu tư XDCB bao gồm cả thuế GTGT (Tổng giá trả tiền), ghi:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

5. Nhận nhà cung cấp phân phối (giá tiền vận chuyển hàng hoá, điện, nước, điện thoại, kiểm toán, tư vấn, quảng cáo, nhà cung cấp khác) của người bán, trị giá nhà cung cấp tìm vào sẽ bao gồm cả thuế GTGT, hoặc ko bao gồm cả thuế GTGT đầu vào – Tuỳ theo phương pháp xác định thuế GTGT phải nộp, ghi:

Nợ những TK 1562, 241, 142, 242, 623, 627, 641, 642, 635, 811
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu với)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

6. Lúc trả tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối nhà cung cấp, người nhận thầu xây lắp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang những TK 111, 112, 311, 341,…

7. Lúc ứng trước tiền cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối nhà cung cấp, người nhận thầu xây lắp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang những TK 111, 112,…

8. Lúc nhận lại tiền do người bán hoàn lại số tiền đã ứng trước vì ko với hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán.

9. Chiết khấu trả tiền tìm vật tư, hàng hoá doanh nghiệp được lợi do thanh toán trước thời hạn phải trả tiền và tính trừ vào khoản nợ phải trả người bán, người phân phối, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

10. Trường hợp vật tư, hàng hoá tìm vào đã nhập kho, phải trả lại do ko đúng quy cách, phẩm chất được tính trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu với)
Mang những TK 152, 153, 156, 611,…

11. Trường hợp người bán chấp thuận khuyến mãi cho số vật tư, hàng hoá doanh nghiệp đã tìm vì ko đúng quy cách, phẩm chất và hàng hoá vẫn còn trong kho, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang những TK 152, 153, 156 (Trị giá được giảm trừ)
Mang TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu với).

12. Trường hợp những khoản nợ phải trả cho người bán khong tìm ra chủ nợ, hoặc chủ nợ ko đòi và được xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 711 – Thu nhập khác.

13. Lúc xác định khối lượng trị giá xây lắp phải trả cho nhà thầu phụ theo hợp đồng kinh tế ký kết giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ (Đã khấu trừ thuế tính trên khối lượng xây lắp mà nhà thầu phụ đã thực hiện hoặc ko khấu trừ thuế), căn cứ vào hoá đơn, phiếu giá dự án, biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành và hợp đồng bàn giao thầu phụ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Giá chưa với thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng số tiền phải trả cho nhà thầu phụ gồm cả thuế GTGT đầu vào).

14. Trường hợp doanh nghiệp nhận bán hàng đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng:

– Lúc nhận hàng bán đại lý ghi đơn bên Nợ TK 003 – Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược (Tài khoản ngoài BCĐKT) (Theo giá giao bán đại lý số hàng đã nhận).

– Lúc bán nhận đại lý, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,…
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Theo gia giao bán đại lý).

+ Đồng thời ghi bên Mang TK 003- “Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán) (Theo giá giao bán số hàng đã xuất bán).

– Lúc xác định huê hồng đại lý được lợi tính vào doanh thu huê hồng về bán hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà cung cấp
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu với).

– Lúc trả tiền tiền cho bên giao hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Giá bán trừ (-) huê hồng đại lý)
Mang những TK 111, 112,…

15. Kế toán phải trả cho người bán tại đơn vị uỷ thác nhập khẩu:

15.1. Lúc trả trước một khoản tiền uỷ thác nhập khẩu cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu mở LC,… căn cứ những chứng từ với liên quan, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu)
Mang những TK 111, 112,…

15.2. Lúc nhận hàng uỷ thác nhập khẩu do đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu giao trả, phản ánh trị giá hàng nhập khẩu uỷ thác, thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu hoặc thuế tiêu thụ đặc thù nếu với, căn cứ vào hoá đơn xuất trả hàng của bên nhận uỷ thác nhập khẩu và những chứng từ liên quan phản ánh những nghiệp vụ liên quan theo 2 trường hợp sau:

a) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ và hạch toán như sau:

– Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ những khoản thuế (Thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc thù) vào Ngân sách NN, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 211, 611 (Trị giá hàng nhập khẩu ko bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu).

– Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu làm thủ tục kê khai thuế nhưng đơn vị uỷ thác nhập khẩu tự nộp thuế vào Ngân sách NN thì trị giá hàng nhập khẩu được phản ánh như trường hợp đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ những khoản thuế vào Ngân sách NN (Tương tự bút toán trên). Lúc nộp những khoản thuế vào Ngân sách NN, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu)
Mang những TK 111, 112,…

b) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT hàng nhập khẩu ko được khấu trừ và hạch toán như sau:

– Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ những khoản thuế (Thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc thù) vào Ngân sách NN, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 211, 611 (Trị giá hàng nhập khẩu gồm cả những khoản thuế)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu).

– Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu làm thủ tục kê khai thuế nhưng đơn vị uỷ thác nhập khẩu tự nộp thuế vào Ngân sách NN thì trị giá hàng nhập khẩu được phản ánh như trường hợp đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ những khoản thuế vào Ngân sách NN (Tương tự bút toán trên). Lúc nộp những khoản thuế vào Ngân sách NN, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu)
Mang những TK 111, 112,…

15.3. Phí uỷ thác nhập khẩu phải trả đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu, căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 211,…
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu).

15.4. Số tiền phải trả đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu những khoản chi hộ cho hoạt động nhận uỷ thác nhập khẩu, căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 211,…
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu với)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu).

15.5. Lúc trả tiền cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu về số tiền hàng còn lại, tiền thuế nhập khẩu, tiền thuế GTGT, tiền thuế tiêu thụ đặc thù (nếu nhờ đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ vào Ngân sách NN), phí uỷ thác nhập khẩu và những khoản chi hộ, căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu).
Mang những TK 111, 112,…

15.6. Trường hợp đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu chuyển trả hàng uỷ thác nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT:

a) Lúc nhập hàng, căn cứ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu, kế toán phản ánh trị giá hàng nhập khẩu theo giá đã co thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 211, 611 (Trị giá hàng nhập khẩu gồm cả những khoản thuế)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu).

b) Lúc nhận hoá đơn GTGT hàng uỷ thác nhập khẩu của đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu, kế toán phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

– Trường hợp hàng hoá uỷ thác nhập khẩu còn tồn kho, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Mang những TK 152, 156, 211,…

– Trường hợp hàng hoá uỷ thác nhập khẩu đã bán, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Mang TK 632 – Giá vốn hàng bán.

16. Kế toán những khoản phải trả cho người bán tại đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu:

16.1. Lúc nhận hàng hoá của đơn vị uỷ thác xuất khẩu, căn cứ những chứng từ liên quan, ghi đơn bên Nợ TK 003 – Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược.

16.2. Lúc đã xuất khẩu hàng hoá, căn cứ những chứng từ liên quan:

a) Số tiền hàng uỷ thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao uỷ thác xuất khẩu, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng người tìm nước ngoài)
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu).

– Đồng thời ghi đơn trị giá hàng đã xuất khẩu vào bên Mang TK 003 – Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược (Tài khoản ngoài BCĐKT).

b) Thuế xuất khẩu phải nộp hộ cho bên giao uỷ thác xuất khẩu, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu)
Mang TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (Chi tiết phải nộp vào NSNN).

c) Thuế tiêu thụđặc biệt phải nộp hộ cho bên giao uỷ thác xuất khẩu, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu)
Mang TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (Chi tiết phải nộp vào NSNN).

17. Cuối niên độ kế toán, số dư những khoản phải trả cho người bán với gốc ngoại tệ được thẩm định theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc cuối năm tài chính và hạch toán như sau:

– Nếu tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc cuối năm tài chính nhỏ hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán TK 331 với gốc ngoại tệ thì số chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc cuối năm tài chính to hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán TK 331 với gốc ngoại tệ thì số chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán.

– Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do thẩm định lại cuối năm tài chính những khoản phải trả cho người bán với gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ kế toán năm (Xem phần hướng dẫn ở Tài khoản 413- “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”).

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 11:29:08.

Bình luận