Người lao động khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội, các đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

– Người chết không thuộc các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

– Người chết thuộc một trong các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định.

Rate this post

Bình luận