Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành nguồn vốn kinh doanh

– Những khoản góp vốn, những tài chính ko được ghi chép và phân loại hợp lí.
– Ko lập bảng tổng hợp tài chính trong năm tài chính.
– Ko theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành và theo từng đối tượng góp vốn (tổ chức hoặc tư nhân).
– Hạch toán tài chính kinh doanh chưa thích hợp, chưa đầy đủ.
– Kê khai khống tài chính kinh doanh.
– Chưa hạch toán tăng, giảm tài chính kinh doanh kịp thời (VD: tăng tài sản nhất thiết hình thành từ quỹ nhưng ko ghi tăng tài chính kinh doanh).
– Số liệu trên sổ chi tiết và sổ loại ko khớp nhau.
– Tính thiếu số thu sử dụng vốn để tăng tài chính kinh doanh từ lợi nhuận do tính tài chính bình quân năm chưa theo số bình quân tăng giảm theo tháng.
– Hạch toán tăng giảm tài chính ko mang đầy đủ chứng từ gốc hoặc chứng từ gốc ko hợp thức, quyết định về cấp bổ sung vốn, điều chuyển vốn ko mang phê duyệt của các ngành mang thẩm quyền, tăng giảm tài chính Nhà nước lúc chưa mang quyết định điều chỉnh tài chính chủ sở hữu của cấp mang thẩm quyền (Tổng tổ chức, Bộ chủ quản) đối với doanh nghiệp đang thực hiện chuyển sang cổ phần.
– Lúc phát hành cổ phiếu để ghi tăng tài chính kinh doanh ko phản ánh đúng trị giá thực tế của cổ phiếu được bán ra (giá gốc hoặc giá chênh lệch).
– Ko giảm khoản thu sử dụng vốn để trích lập quỹ khen thưởng đảm bảo mức trích bằng hai tháng lương thực hiên theo quy định mặc dù sau lúc phân phối lợi nhuận sau thuế, 2 quỹ này được trích thấp hơn 2 tháng lương thực hiện của đơn vị.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 17:55:54.

Bình luận