Chuẩn mực kiểm toán số 320

Chuẩn mực kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi ứng dụng

01.    Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc ứng dụng khái niệm “mức trọng yếu” trong lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán BCTC. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 450 hướng dẫn cách ứng dụng mức trọng yếu trong việc thẩm định tác động của những sơ sót được phát hiện đối với cuộc kiểm toán và thẩm định tác động của những sơ sót chưa được điều chỉnh (nếu mang) đối với BCTC.

Mức trọng yếu trong kiểm toán

02.    Những phạm vi về lập và trình bày BCTC đã quy định và hướng dẫn về khái niệm mức trọng yếu trong việc lập và trình bày BCTC. Mặc dù phạm vi về lập và trình bày BCTC mang nhắc tới khái niệm mức trọng yếu theo những thuật ngữ khác nhau, nhưng nhìn chung, mức trọng yếu được hiểu như sau:

–         Những sơ sót, bao gồm cả việc bỏ sót, được coi là trọng yếu nếu những sơ sót này, lúc xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại, được xem xét ở mức độ hợp lý, mang thể gây tác động tới quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC;

–         Những xét đoán về mức trọng yếu được thực hiện trong từng trường hợp cụ thể và bị tác động bởi quy mô hay bản tính của sơ sót, hoặc được tổng hợp của cả hai yếu tố trên;

–         Những xét đoán về những vấn đề trọng yếu đối với người sử dụng BCTC phải dựa trên việc xem xét những nhu cầu chung về thông tin tài chính của nhóm người sử dụng, như những nhà đầu tư, nhà băng, chủ nợ,… Những tác động mang thể mang của những sơ sót tới một số ít người sử dụng thông tin trên BCTC mà nhu cầu của họ mang nhiều khác biệt so với phần to những người sử dụng thông tin trên BCTC sẽ ko được xét tới.

03.    Những khái niệm về mức trọng yếu, nếu quy định trong phạm vi về lập và trình bày BCTC, sẽ là cơ sở vật chất cho kiểm toán viên xác định mức trọng yếu của cuộc kiểm toán. Nếu phạm vi về lập và trình bày BCTC ko đưa ra khái niệm về mức trọng yếu, những đặc tính được nêu trong đoạn 02 Chuẩn mực này sẽ giúp kiểm toán viên mang cơ sở vật chất để xác định mức trọng yếu.

04.    Việc xác định mức trọng yếu của kiểm toán viên mang tính xét đoán chuyên môn và phụ thuộc vào nhận thức của kiểm toán viên về nhu cầu của người sử dụng thông tin trên BCTC. Trong trường hợp này, kiểm toán viên mang thể giả thiết rằng, người sử dụng BCTC:

(a)    Với sự hiểu biết hợp lý về hoạt động kinh doanh, về kinh tế và tài chính, kế toán và quan tâm nghiên cứu thông tin trên BCTC với sự thận trọng một cách hợp lý;

(b)   Hiểu rằng BCTC được lập, trình bày và được kiểm toán trên cơ sở vật chất mức trọng yếu;

(c)   Nhận thức được tính ko kiên cố tiềm tàng trong việc xác định trị giá do việc sử dụng những ước tính kế toán, những xét đoán và yếu tố của những sự kiện xảy ra trong tương lai;

(d)   Đưa ra những quyết định kinh tế hợp lý trên cơ sở vật chất những thông tin trên BCTC.

05.    Kiểm toán viên phải ứng dụng khái niệm mức trọng yếu cả lúc lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện cuộc kiểm toán, lúc thẩm định tác động của những sơ sót đã phát hiện trong quá trình kiểm toán, kể cả tác động của những sơ sót chưa được điều chỉnh (nếu mang) đối với BCTC và lúc hình thành ý kiến kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A1 Chuẩn mực này).

06.    Lúc lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên đưa ra những xét đoán về quy mô của những sơ sót sẽ được coi là trọng yếu. Những xét đoán này sản xuất cơ sở vật chất cho việc:

(a)     Xác định nội dung, lộ trình và phạm vi của những thủ tục thẩm định rủi ro;

(b)    Nhận diện và thẩm định những rủi ro mang sơ sót trọng yếu;

(c)    Xác định nội dung, lộ trình và phạm vi của những thủ tục kiểm toán tiếp theo.

Lúc lập kế hoạch kiểm toán, mức trọng yếu được xác định ko nhất thiết phải là mức trị giá mà dưới mức đó, những sơ sót ko được điều chỉnh, lúc xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại, luôn được thẩm định là ko trọng yếu. Trong một số trường hợp cụ thể, sơ sót mang thể được thẩm định là trọng yếu mặc dù trị giá của sơ sót đó thấp hơn mức trọng yếu. Mặc dù khó mang thể thiết lập được những thủ tục kiểm toán để phát hiện những sơ sót riêng lẻ mang tính trọng yếu do bản tính của sơ sót nhưng lúc thẩm định tác động của những sơ sót ko được điều chỉnh đối với BCTC, kiểm toán viên phải xem xét đồng thời cả quy mô và bản tính của sơ sót cũng như tình huống cụ thể xảy ra những sơ sót đó (xem hướng dẫn tại đoạn A16 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 450).

07.    Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định của Chuẩn mực này trong quá trình kiểm toán BCTC.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) phải mang những hiểu biết nhất định về Chuẩn mực này để phối hợp công việc và xử lý những mối quan hệ liên quan tới việc xác định mức trọng yếu của những thông tin đã được kiểm toán.

Mục tiêu

08.    Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là ứng dụng khái niệm mức trọng yếu một cách thích hợp lúc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán.

Giảng giải thuật ngữ

09.   Trong những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(a)      Trọng yếu: Là thuật ngữ tiêu dùng để thể hiện tầm quan yếu của một thông tin (một số liệu kế toán) trong BCTC. Thông tin được coi là trọng yếu mang tức là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tính chuẩn xác của thông tin đó sẽ tác động tới những quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC;

(b)      Mức trọng yếu: Là một mức trị giá do kiểm toán viên xác định tùy thuộc vào tầm quan yếu và tính chất của thông tin hay sơ sót được thẩm định trong hoàn cảnh cụ thể. Mức trọng yếu là một ngưỡng, một điểm chia cắt chứ ko phải là nội dung của thông tin cấp thiết. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét cả trên phương diện định lượng và định tính;

(c)      Mức trọng yếu thực hiện: Là một mức trị giá hoặc những mức trị giá do kiểm toán viên xác định ở mức thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC nhằm giảm khả năng sơ sót tới một mức độ thấp hợp lý để tổng hợp tác động của những sơ sót ko được điều chỉnh và ko được phát hiện ko vượt quá mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC. Trong một số trường hợp, “mức trọng yếu thực hiện” mang thể hiểu là mức trị giá hoặc những mức trị giá do kiểm toán viên xác định thấp hơn mức hoặc những mức trọng yếu của một nhóm những giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh trên BCTC.

 

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Xác định mức trọng yếu và mức trọng yếu thực hiện lúc lập kế hoạch kiểm toán

10.    Lúc lập chiến lược kiểm toán tổng thể, kiểm toán viên phải xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC. Trong những trường hợp cụ thể của đơn vị được kiểm toán, nếu mang một hoặc một số nhóm những giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh (nếu xét riêng lẻ) mang sơ sót với mức thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC nhưng mang thể tác động (nếu xét tổng thể) tới quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC, thì kiểm toán viên phải xác định mức trọng yếu hoặc những mức trọng yếu ứng dụng cho từng nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh (xem hướng dẫn tại đoạn A2 – A11 Chuẩn mực này).

11.    Kiểm toán viên phải xác định mức trọng yếu thực hiện cho mục đích thẩm định những rủi ro mang sơ sót trọng yếu và xác định nội dung, lộ trình, phạm vi của những thủ tục kiểm toán tiếp theo trong quá trình kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A12 Chuẩn mực này).

Sửa đổi mức trọng yếu trong quá trình kiểm toán

12.    Kiểm toán viên phải sửa đổi mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC và mức trọng yếu hoặc những mức trọng yếu cho những nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh trong trường hợp kiểm toán viên mang thêm thông tin trong quá trình kiểm toán mà mang thể dẫn tới việc thay đổi mức trọng yếu hoặc những mức trọng yếu so với mức xác định trước đó (xem hướng dẫn tại đoạn A13 Chuẩn mực này).

13.    Nếu kiểm toán viên kết luận rằng việc ứng dụng một mức trọng yếu thấp hơn mức trọng yếu đã xác định trước đó đối với tổng thể BCTC và mức trọng yếu hoặc những mức trọng yếu cho những nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh là thích hợp thì kiểm toán viên phải xác định xem mang cần phải sửa đổi lại mức trọng yếu thực hiện, và xem nội dung, lộ trình và phạm vi của những thủ tục kiểm toán tiếp theo mang còn thích hợp hay ko.

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

14.    Kiểm toán viên phải lưu trong hồ sơ kiểm toán những số liệu và cơ sở vật chất xác định về mức trọng yếu sau (xem đoạn  08 – 11 và đoạn A6 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230):

(a)    Mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC (xem đoạn 10 Chuẩn mực này);

(b)    Mức trọng yếu hoặc những mức trọng yếu cho những nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh (xem đoạn 10 Chuẩn mực này);

(c)    Mức trọng yếu thực hiện (xem đoạn 11 Chuẩn mực này);

(d)    Những sửa đổi của những mức trọng yếu từ mục (a) tới mục (c) nêu trên trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán (xem đoạn 12 – 13 Chuẩn mực này).

 

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.

Mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán (hướng dẫn đoạn 05 Chuẩn mực này)

A1.  Lúc thực hiện một cuộc kiểm toán BCTC, mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên là (1) đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu BCTC, xét trên phương diện tổng thể, mang còn sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay ko, từ đó giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu BCTC mang được lập thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng trên những khía cạnh trọng yếu hay chưa; (2) lập báo cáo kiểm toán về BCTC và trao đổi thông tin theo quy định của chuẩn mực kiểm toán, thích hợp với những phát hiện của kiểm toán viên (xem đoạn 11 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200). Kiểm toán viên đạt được sự đảm bảo hợp lý bằng cách thu thập đầy đủ những chứng cớ kiểm toán thích hợp để giảm rủi ro kiểm toán tới mức thấp mang thể chấp nhận được theo quy định tại đoạn 17 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200. Rủi ro kiểm toán là rủi ro mà kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán ko thích hợp lúc BCTC còn chứa đựng sơ sót trọng yếu. Rủi ro kiểm toán bao gồm rủi ro mang sơ sót trọng yếu và rủi ro phát hiện (theo quy định tại đoạn 13(c) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200). Mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán cần được xem xét trong suốt quá trình kiểm toán, lúc:

(a)    Xác định và thẩm định rủi ro mang sơ sót trọng yếu (xem Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315);

(b)   Xác định nội dung, lộ trình và phạm vi của những thủ tục kiểm toán tiếp theo cần thực hiện (xem Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 330);

(c)    Tìm hiểu tác động của những sơ sót chưa được điều chỉnh (nếu mang) trên BCTC (xem Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 450) và hình thành ý kiến kiểm toán (xem Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700).

Xác định mức trọng yếu và mức trọng yếu thực hiện lúc lập kế hoạch kiểm toán

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành công (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này)

A2.  Đối với những đơn vị trong ngành công, cơ quan quản lý nhà nước là đối tượng chủ yếu sử dụng BCTC. Đồng thời, BCTC mang thể được cơ quan quản lý nhà nước sử dụng để đưa ra những quyết định khác ngoài những quyết định kinh tế. Do đó, việc xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC và mức trọng yếu hay những mức trọng yếu cho nhóm những giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh trong cuộc kiểm toán BCTC của những đơn vị trong ngành công chịu tác động bởi pháp luật, những quy định và nhu cầu sử dụng thông tin tài chính của cơ quan quản lý nhà nước và công chúng liên quan tới những chương trình của ngành công.

Sử dụng tiêu chí để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này) 

A3.  Việc xác định mức trọng yếu đòi hỏi những xét đoán chuyên môn. Thông thường, kiểm toán viên sử dụng một tỷ lệ phần trăm (%) ứng dụng cho một  tiêu chí được lựa chọn làm điểm khởi đầu trong việc xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC. Những yếu tố mang thể tác động tới việc xác định tiêu chí thích hợp bao gồm:

(1)         Những yếu tố của BCTC (ví dụ tài sản, nợ phải trả, vốn đầu tư, doanh thu, giá thành);

(2)         Những khoản mục trên BCTC mà người sử dụng thường quan tâm (ví dụ, để thẩm định tình hình hoạt động, người sử dụng BCTC thường quan tâm tới những khoản mục lợi nhuận, doanh thu hoặc tài sản ròng rã);

(3)         Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị được kiểm toán, đặc điểm ngành nghề và môi trường kinh doanh mà đơn vị đang hoạt động;

(4)         Cơ cấu sở hữu vốn của đơn vị được kiểm toán và cách thức đơn vị huy động vốn (ví dụ, nếu đơn vị hoạt động kinh doanh chủ yếu bằng vốn đầu tư vay thì người sử dụng BCTC mang thể quan tâm nhiều hơn tới tài sản và quyền của chủ nợ đối với tài sản này hơn là quan tâm tới lợi nhuận của đơn vị);

(5)         Khả năng thay đổi tương đối của tiêu chí đã được xác định.

A4.  Một số ví dụ về những tiêu chí thích hợp, tùy thuộc vào từng trường hợp của đơn vị được kiểm toán, mang thể bao gồm những khoản mục thu nhập được báo cáo như lợi nhuận trước thuế, tổng doanh thu, lợi nhuận gộp và tổng giá thành, tổng vốn chủ sở hữu và trị giá tài sản ròng rã. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh liên tục thường được sử dụng cho những đơn vị hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. Lúc lợi nhuận trước thuế dễ bị biến động, những tiêu chí khác mang thể sẽ thích hợp hơn như lợi nhuận gộp hoặc tổng doanh thu.

A5.  Liên quan tới những tiêu chí đã được lựa chọn, những dữ liệu tài chính thích hợp thường bao gồm những số liệu về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của những kỳ trước, những số liệu về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính lũy kế tới kỳ này, và kế hoạch hay dự đoán cho kỳ hiện tại, được điều chỉnh lúc mang biến động to theo từng trường hợp của đơn vị được kiểm toán (ví dụ, một giao dịch thống nhất kinh doanh to) và những thay đổi liên quan trong ngành nghề hay môi trường kinh doanh mà đơn vị đang hoạt động. Ví dụ, lúc ở điểm khởi đầu, mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC được xác định cho một đơn vị cụ thể ở mức một tỷ lệ phần trăm nhất định trên lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh liên tục. Lúc mang những biến động thất thường làm tăng hoặc giảm đáng kể lợi nhuận trước thuế, kiểm toán viên mang thể xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC bằng cách sử dụng một mức lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh liên tục đã loại trừ tác động của những biến động thất thường, dựa vào kết quả kinh doanh của những kỳ trước.

A6.  Mức trọng yếu phải được xác định gắn liền với BCTC mà kiểm toán viên thực hiện kiểm toán. Lúc BCTC được lập cho kỳ kế toán dài hơn hoặc ngắn hơn 12 tháng, ví dụ đối với một số đơn vị mới thành lập hoặc thay đổi kỳ kế toán, mức trọng yếu cần phải được xác định dựa trên BCTC được lập cho kỳ kế toán đó.

A7.   Kiểm toán viên phải sử dụng xét đoán chuyên môn lúc xác định tỷ lệ phần trăm (%) ứng dụng cho tiêu chí đã lựa chọn. Tỷ lệ phần trăm (%) và tiêu chí được lựa chọn thường mang mối liên hệ với nhau, như tỷ lệ phần trăm (%) ứng dụng cho mức lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh liên tục thường cao hơn tỷ lệ phần trăm (%) ứng dụng cho doanh thu. Ví dụ, kiểm toán viên mang thể cân nhắc mức năm phần trăm (5%) trên lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh liên tục đối với đơn vị hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, trong lúc đó kiểm toán viên mang thể cân nhắc tỷ lệ một phần trăm (1%) trên tổng doanh thu hoặc giá thành là thích hợp đối với đơn vị hoạt động phi lợi nhuận. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm cao hơn hoặc thấp hơn mang thể được coi là thích hợp tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị nhỏ

A8.   Lúc lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh liên tục của một đơn vị hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận thường xuyên ở mức thấp, mang thể do Giám đốc đồng thời là người chủ sở hữu doanh nghiệp đã thu lại phần to lợi nhuận trước thuế dưới dạng tiền lương và những khoản thu nhập khác thì tiêu chí lựa chọn để xác định mức trọng yếu là lợi nhuận trước tiền lương, những khoản thu nhập khác và thuế mang thể sẽ thích hợp hơn.

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành công

A9.   Lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành công, tổng giá thành hoặc giá thành thuần (giá thành trừ thu nhập) mang thể là tiêu chí thích hợp cho hoạt động của từng chương trình. Lúc đơn vị hoạt động trong ngành công mang quản lý tài sản công, tài sản mang thể là tiêu chí thích hợp để xác định mức trọng yếu.

Mức trọng yếu hay những mức trọng yếu cho những nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này) 

A10. Những yếu tố mang thể dẫn tới sự tồn tại của một hoặc một số nhóm những giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh mà theo đó, những sơ sót mặc dù thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC mang thể gây tác động tới quyết định kinh tế của người sử dụng thông tin trên BCTC, bao gồm:

(1)    Pháp luật và những quy định hoặc phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng mang thể gây tác động tới kỳ vọng của người sử dụng BCTC liên quan tới trị giá hay thông tin thuyết minh của một số khoản mục nhất định trên BCTC (ví dụ, giao dịch với các đối tác liên quan và thù lao của Ban Giám đốc và Ban quản trị);

(2)    Những thông tin thuyết minh quan yếu liên quan tới ngành nghề mà đơn vị được kiểm toán đang hoạt động (ví dụ, giá thành nghiên cứu và triển khai của một tổ chức dược);

(3)    Người sử dụng BCTC quan tâm tới một ngành hoạt động nhất định của đơn vị, cần được thuyết minh riêng rẽ trên BCTC (ví dụ, việc mới tậu một phòng ban kinh doanh).

A11. Lúc xem xét trường hợp cụ thể của đơn vị được kiểm toán, nếu mang sự tồn tại của những nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh như đã nêu tại đoạn A10 Chuẩn mực này thì kiểm toán viên mang thể cần thu thập thêm thông tin về ý kiến và kỳ vọng của Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị.

Mức trọng yếu thực hiện (hướng dẫn đoạn 11 Chuẩn mực này)

A12. Việc lập kế hoạch kiểm toán chỉ để phát hiện những sơ sót trọng yếu một cách đơn lẻ dẫn tới việc bỏ qua một thực tế là tác động lũy kế của những sơ sót ko trọng yếu đơn lẻ mang thể làm cho BCTC còn chứa đựng những sơ sót trọng yếu. Việc này cũng chưa tính tới những sơ sót mang thể ko được phát hiện. Mức trọng yếu thực hiện là một mức trị giá hoặc những mức trị giá do kiểm toán viên xác định nhằm giảm khả năng những tác động tổng hợp của những sơ sót ko được điều chỉnh và ko được phát hiện vượt quá mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC xuống một mức độ thấp hợp lý. Tương tự tương tự, mức trọng yếu thực hiện liên quan tới mức trọng yếu được xác định cho nhóm những giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh cũng được đưa ra để làm giảm tới mức thấp mang thể chấp nhận được khả năng mang thể xảy ra những sơ sót ko được điều chỉnh hoặc ko được phát hiện trong nhóm những giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh. Việc xác định mức trọng yếu thực hiện ko chỉ đơn thuần là một phép tính cơ học mà yêu cầu phải mang những xét đoán chuyên môn. Việc xét đoán này phụ thuộc vào hiểu biết của kiểm toán viên về đơn vị được kiểm toán, được cập nhật thay đổi trong suốt quá trình thực hiện những thủ tục thẩm định rủi ro, và bản tính, phạm vi của những sơ sót đã phát hiện trong những cuộc kiểm toán trước và thẩm định của kiểm toán viên về những sơ sót trong kỳ hiện tại.

Sửa đổi mức trọng yếu trong quá trình kiểm toán (hướng dẫn đoạn 12 Chuẩn mực này)

A13. Mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC và mức trọng yếu hoặc những mức trọng yếu đối với những nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh mang thể cần phải được sửa đổi lúc mang những tình huống phát sinh trong quá trình kiểm toán (ví dụ, đơn vị được kiểm toán quyết định bán một phòng ban kinh doanh chính), mang thêm những thông tin mới hay việc thực hiện thêm những thủ tục kiểm toán làm thay đổi hiểu biết của kiểm toán viên về đơn vị được kiểm toán và hoạt động của đơn vị đó. Ví dụ trong quá trình kiểm toán, nếu kết quả kinh doanh thực tế khác khá nhiều so với kết quả dự kiến vào cuối kỳ đã được sử dụng để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCTC thì kiểm toán viên cần phải sửa đổi lại mức trọng yếu này./.

 

*****

 

Rate this post

Bình luận