Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành các khoản vay

– Ko theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay đã trả (gốc và lãi vay), số tiền còn lại phải trả theo từng đối tượng cho vay, theo từng khế ước vay, từng mục đích vay.
– Chính sách và phương pháp kế toán ứng dụng cho khoản mục vay ko hợp lý và nhất quán. Ngoại trừ toán tiền lãi vay mà hạch toán trên hạ tầng thông tin của nhà băng.
– Chứng từ gốc vay và chứng từ trả tiền ko đầy đủ và hợp thức. Lúc vay ko đầy đủ phiếu thu, giấy báo Mang NH hoặc chứng từ trả tiền, lúc trả tiền ko mang phiếu chi hoặc giấy báo Nợ NH hoặc những chứng từ này thiếu những yếu tố và chữ kí của những người mang liên quan. Khế ước vay ko ghi rõ thời hạn trả nợ.
– Chênh lệch khế ước nhận nợ với chứng từ thu tiền, nhận hàng hóa, tài sản hay những nghiệp vụ trả lãi, trả nợ gốc với chứng từ trả tiền, cung cấp tiền.
– Công việc lưu trữ hồ sơ vay chưa hợp lí.
– Hạch toán ko đầy đủ và ko xác thực lãi tiền vay phải trả trong năm theo hợp đồng vay vốn và khế ước nhận nợ.
– Hạch toán vào tầm giá vượt quá số tiền lãi vay phải trả thực tế trong năm.
– Hạch toán tiền lãi vay vào những đối tượng tầm giá chưa đúng quy định: hạch toán vào tầm giá sản xuất chung mà ko phản ánh vào tầm giá tài chính.
– Phân loại sai những khoản vay ngắn hạn sang vay dài hạn và trái lại.
– Quản lý và hạch toán tiền vay và tiền lãi vay chưa thích hợp: hạch toán lãi tiền vay vào tầm giá XDCB hoặc tăng nguyên giá TSCĐ mà ko hạch toán vào tầm giá hoạt động tài chính.
– Ghi chép số liệu vay ngắn hạn, dài hạn chưa đầy đủ so với số thực tế phát sinh. Chưa hạch toán giảm tiền vay được xóa nợ.
– Hạch toán lãi vay của đơn vị ngoài hoặc cán bộ người lao động viên vượt quá 1,2 lần lãi suất nhà băng tại thời khắc vay.
– Chưa hạch toán hoặc hạch toán chưa đúng những khoản vay dài hạn nếu tới hạn trả sang nợ dài hạn tới hạn trả theo quy định tại 31/12 theo như kế hoạch trả nợ được ghi trong hợp đồng vay dài hạn.
– Chưa kí hợp đồng vay vốn với cán bộ người lao động viên và chưa mang bản đối chiếu khoản vốn vay của cán bộ người lao động viên.
– Sử dụng vốn vay ko đúng mục đích ghi trong hợp đồng vay.
– Khả năng trả tiền những khoản vay của đơn vị thấp, đơn vị thường xuyên phải đảo nợ để trả tiền nợ vay tới hạn.
– Nhầm lẫn giữa tầm giá đi vay được vốn hóa và ko được vốn hóa.
– Chưa thẩm định lại số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn bằng ngoại tệ theo tỷ giá bình quân liên NH tại thời khắc lập BCTC hoặc ko theo tỷ giá thực tế tại thời khắc cuối năm.
– Chưa đối chiếu số dư những khoản vay tại thời khắc 31/12. Số đối chiếu và số sổ sách mang chênh lệch do chưa hạch toán lãi vay chưa trả được vào gốc vay.
– Chưa tiến hành phân loại những khoản vay theo tuổi vay.
– Những khoản nợ dài hạn được khoanh nợ nhưng chưa mang đủ hồ sơ theo quy định. Đối với những khoản nợ đã quá hạn, Doanh nghiệp chưa mang kế hoạch trả nợ hoặc xin gia hạn bổ sung.
– Ko theo dõi chi tiết nguyên tệ riêng những khoản vay bằng ngoại tệ hoặc trả nợ vay bằng ngoại tệ.
– Số liệu trên BCTC, sổ tổng hợp và sổ chi tiết ko khớp nhau.
– Trình bày ko đúng đắn trên BCTC. Ko thực hiện đúng nguyên tắc ủy quyền, phê chuẩn.

1/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 09:40:20.

Bình luận