Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá hiện với và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản khăng khăng hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Tài sản khăng khăng hữu hình là những tài sản với hình thái vật chất do doanh nhiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thích hợp với tiêu chuẩn, ghi nhận TSCĐ hữu hình.

2. Những tài sản hữu hình với thể kết cấu độc lập hoặc nhiều phòng ban tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thành một hệ thống để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, nếu thiếu bất kỳ một phòng ban nào trong đó thì cả hệ thống ko thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả bốn tiêu chẩn dưới đây thì được coi là tài sản khăng khăng:

a) Vững chắc thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;
c) Với thời kì sử dụng từ 1 năm trở lên;
d) Với trị giá theo quy định hiện hành (Từ 10.000.000 đồng trở lên).

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều phòng ban tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi phòng ban cấu thành với thời kì sử dụng khác nhau và nếu thiếu một phòng ban nào đó mặc cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động tài chính của nó, hoặc do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ đòi hỏi phải quản lý riêng từng phòng ban mà mỗi phòng ban tài sản đều cùng thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản khăng khăng thì được coi là một TSCĐ hữu hình độc lập.

Đối với thú vật làm việc hoặc cho sản phẩm, nếu từng con thú vật thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình độc lập.

Đối với vườn cây lâu năm, nếu từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản khăng khăng thì cũng được coi là một tài sản khăng khăng hữu hình.

3. Trị giá TSCĐ hữu hình được phản ánh trên Tài khoản 211 theo nguyên giá. Kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên giá của từng TSCĐ. Tuỳ thuộc vào nguồn hình thành, nguyên giá TSCĐ được xác định như sau:

a) TSCĐ hữu hình do sắm sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình do sắm sắm bao gồm giá sắm (trừ những khoản được chiết khấu thương nghiệp, ưu đãi), những khoản thuế (ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại) và những giá tiền liên quan trực tiếp tới việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như giá tiền sử dụng mặt bằng, (trừ (-) những khoản thu hồi về sản phẩm, truất phế liệu do chạy thử), giá tiền chuyên gia và những giá tiền liên quan trực tiếp khác.

Đối với tài sản khăng khăng sắm sắm sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì kế toán phản ánh trị giá TSCĐ theo giá sắm chưa với thuế GTGT.

Đối với tài sản khăng khăng sắm sắm sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh trị giá TSCĐ theo tổng giá trả tiền đã với thuế GTGT.

b) Tài sản khăng khăng hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình hình thành do đầu tư XDCB hoàn thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán dự án xây dựng theo qui định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, những giá tiền khác với liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ (nếu với). Đối với TSCĐ là thú vật làn việc hoặc cho sản phẩm, vườn cây lâu năm, thì nguyên giá là toàn bộ những giá tiền thực tế đã chi ra cho thú vật, vườn cây đó từ lúc hình thành cho tới lúc đưa vào khai thác, sử dụng theo qui định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, những giá tiền khác với liên quan.

c) Tài sản khăng khăng hữu hình sắm trả chậm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình sắm sắm được trả tiền theo phương thức trả chậm được phản ánh theo giá sắm trả tiền ngay tai thời khắc sắm. Khoản chênh lệch giữa giá sắm trả chậm và giá sắm trả ngay được hạch toán vào giá tiền sản xuất kinh doanh theo kỳ hạn trả tiền.

d) TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế:

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế cuả TSCĐ tự xây dựng hoặc tự chế cùng(+) giá tiền lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là giá tiền sản xuất sản phẩm đó cùng (+) Những giá tiền trực tiếp liên quan tới việc đưa tài sản khăng khăng vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trong những trường hợp trên, ko được tính lãi nội bộ vào nguyên giá của tài sản đó. Những giá tiền ko hợp lý như vật liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc những khoản giá tiền khác sử dụng vượt quá mức thường ngày trong quá trình xây dựng hoặc tự chế ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình.

đ) TSCĐ hữu hình sắm dưới hình thức trao đổi:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình sắm dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình ko tương tự hoặc tài sản khác, được xác định theo trị giá hợp lý của tài sản đem trao đổi sau lúc điều chỉnh những khoản tiền hoặc tương đương tiền trả sau hoặc thu về. Nguyên giá TSCĐ hữu hình sắm dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự hoặc với thể hình thành do được bán để đổi quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài sản với công dụng tương tự, trong cùng ngành kinh doanh và với trị giá tương đương). Trong cả hai trường hợp trên ko với bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được, ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bằng trị giá còn lại của TSCĐ đem trao đổi.

e. Tài sản khăng khăng hữu hình được cấp, được điều chuyển tới:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển tới,…bao gồm: Trị giá còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển,…hoặc trị giá theo giám định thực tế của Hội đồng giao nhận và những giá tiền vận chuyển, bốc tháo, giá tiền nâng cấp, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ (nếu với),…mà bên nhận tài sản phải chi ra tính tới thời khắc đưa TSCĐ vào trạng thái sẳn sàng sử dụng. Riêng nguyên giá TSCĐ hữu hình điều chuyển giữa những đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp là nguyên giá phản ánh ở đơn vị bị điều chuyển thích hợp với bộ hồ sơ của TSCĐ điều chuyển đó. Đơn vị nhận TSCĐ căn cứ vào nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, trị giá còn lại ghi trên sổ kế toán và bộ hồ sơ của TSCĐ đó để phản ánh vào sổ kế toán. Những giá tiền với liên quan tới việc điều chuyển TSCĐ giữa những đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc ko hạch toán vào tăng nguyên giá TSCĐ mà hạch toán vào giá tiền sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

g) TSCĐ hữu hình nhận góp vốn liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa, được biếu tặng,…:

Nguyên giá TSCĐ nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa, được tài trợ, biếu tặng,…là giá giám định thực tế của Hội đồng giao nhận; những giá tiền mà bên nhận phải chi tính tới thời khắc đưa TSCĐ vào trạng thái sẳn sàng sử dụng như: Giá thành vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ (nếu với),…

4. Chỉ được thay đổi nguyên giá TSCĐ hữu hình trong những trường hợp:

– Nhận định lại TSCĐ theo quyết định của nhà nước;
– Xây lắp, trang bị thêm cho TSCĐ;
– Thay đổi phòng ban TSCĐ hữu hình làm tăng thời kì sử dụng hữu ích, hoặc tăng
công suất sử dụng của chúng;
– Cải tiến phòng ban của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm xuất ra;
– Vận dụng thứ tự khoa học sản xuất mới làm giảm giá tiền hoạt động của tài sản so với trước;
– Tháo tháo một hoặc một số phòng ban của tài sản.

5. Mọi trường hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình đều phải lập biên bản giao nhận, biên bản thanh lý TSCĐ và phải thực hiện những thủ tục theo đúng quy định. Kế toán với nhiệm vụ lập và hoàn chỉnh hồ sơ TSCĐ về mặt kế toán.

6. TSCĐ hữu hình cho thuê tài chính vẫn phải trích khấu hao theo qui định của Chuẩn mực kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

7. TSCĐ hữu hình phải được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng ghi TSCĐ, theo từng loại TSCĐ và địa điểm bảo quản, sử dụng, quản lý TSCĐ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 211- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Bên Nợ:

– Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do sắm sắm, do trao đổi TSCĐ, do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do các đối tác tham gia lên doanh góp vốn, do được tặng biếu, viện trợ,…;
– Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp,…
– Điều chỉnh tăng nguyên giá do giám định lại.

Bên Với:

– Nguyên giá của TSCĐ giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, do đem đi trao đổi về lấy TSCĐ ko tương tự, do nhượng bán, thanh lý hoặc đem đi góp vốn liên doanh,…;

– Nguyên giá của TSCĐ giảm do tháo bớt một phần hoặc một phòng ban,…;

– Điều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐ do giám định lại.

Số dư bên Nợ:

Nguyên giá TSCĐ hiện với ở doanh nghiệp.

Tài khoản 211 – Tài sản khăng khăng, với 6 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2111 – Nhà cửa, vật kiến trúc: Phản ánh trị giá những dự án XDCB như nhà cửa, vật kiến trúc, hàng rào, bể, tháp nước, sân bãi, những dự án trang trí thiết kế cho nhà cửa, những dự án hạ tầng cơ sửo như đường sá, cầu cống, đường sắt, cầu tàu, cầu cảng,…

– Tài khoản 2112 – Máy móc thiết bị: Phản ánh trị giá những loại máy móc, thiết bị sử dụng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Máy móc thiết bị chuyển sử dụng, thiết bị công việc, dây chuyền khoa học,…

– Tài khoản 2113 – Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Phản ánh trị giá những loại phương tiện vận tải, gồm phương tiện vận tải đường bộ, sắt, thuỷ, hàng ko, đường ống và những thiết bị truyền dẫn khác (thông tin, điện nước, băng tải vật tư, hàng hoá).

– Tài khoản 2114 – Thiết bị, dụng cụ quản lý: Phản ánh trị giá những loại thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quản lý, kinh doanh, quản lý hành chính ( Máy vi tính, quạt những loại, bàn ghế, tủ tài liệu, dụng cụ đo lường, tính toán,…)

– Tài khoản 2115 – Cây lâu năm, thú vật ầam việc và cho sản phẩm: Phản ánh trị giá những loại TSCĐ là những loại cây lâu năm (Cà phê, chè, cao su, vườn cây ăn quả,…), thú vật làm việc (Voi, bò, ngựa cày kéo,…) và những vật nuôi để lấy sản phẩm (Bò sữa, thú vật sinh sản,…).

– Tài khoản 2118 – TSCĐ khác: Phản ánh trị giá những loại TSCĐ khác chưa phản ánh ở những tài khoản nêu trên như: (Tác phẩm nghệ thuật, sách chuyên môn,…)

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Kế toán tăng TSCĐ hữu hình:

1. TSCĐ của đơn vị tăng do được giao vốn (Đối với doanh nghiệp Nhà nước), nhận góp vốn bằng TSCĐ, do sắm sắm, do công việc XDCB đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do được viện trợ hoặc biếu, tặng:

1.1. Trường hợp nhận vốn góp, hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh.

– Trường hợp TSCĐ được sắm sắm:

1.2. Trường hợp sắm sắm TSCĐ hữu hình (kể cả sắm mới, hoặc sắm lại TSCĐ đã sử dụng) sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, căn cứ vào những chứng từ với liên quan tới việc sắm TSCĐ, kế toán xác định nguyên giá của TSCĐ, lập hồ sơ kế toán, lập biên bản giao nhận TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Giá sắm chưa với thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Với những TK 111, 112,…
Với TK 331 – Phải trả cho người bán.
Với TK 341 – Vay, nợ dài hạn.

1.3. Trường hợp sắm TSCĐ sử dụng vàog sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Tổng giá trả tiền)
Với những TK 111,112,…
Với TK 331 – Phải trả cho người bán.
Với TK 341 – Vay, nợ dài hạn.

1.4. Nếu TSCĐ hữu hình được sắm sắm bằng vốn đầu tư đầu tư XDCB hoặc quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, kế toán phải ghi tăng vốn đầu tư kinh doanh, giảm vốn đầu tư XDCB hoặc giảm quỹ đầu tư phát triển lúc quyết toán được duyệt, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Nợ TK 441 – Tài chính đầu tư XDCB
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh.

2. Trường hợp sắm TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp:

– Lúc sắm TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho SXKD, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ ) hữu hình (Nguyên giá, ghi theo giá sắm trả tiền ngay)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu với).
Nợ TK 242 – Giá thành trả trước dài hạn [ Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa
tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ (-) Thuế GTGT nếu còn]
Với TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Định kỳ, trả tiền tiền cho người bán, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Với những TK 111, 112 (Số nợ gốc và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ).

– Định kỳ, tính vào giá tiền tài chính, số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi:
Nợ TK 635 – Giá thành tài chính
Với TK 242 – Giá thành trả trước dài hạn.

3. Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng TSCĐ hữu hình và TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay cho SXKD, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Với TK 711 – Thu nhập khác.

Những giá tiền liên quan trực tiếp tới TSCĐ hữu hình được tài trợ, tặng, biếu tính vào nguyên giá, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Với những TK 111, 112, 331,..

4. Trường hợp TSCĐ hữu hình tự chế:

– Lúc sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự chế tạo để chuyển thành TSCĐ hữu hình sử dụng cho SXKD, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán.
Với TK 155 – Thành phẩm (Nếu xuất kho ra sử dụng)
Với TK 154 – Giá thành SXKD dở dang (Nếu sản xuất xong đưa vào sử dụng ngay, ko qua kho).

– Đồng thời ghi tăng TSCĐ:
Nợ TK 211 – TSCĐ (2111)
Với TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Doanh thu là giá tiền sản xuất thực tế sản phẩm).

– Giá thành lắp đặt, chạy thử,..liên quan tới TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu với) (1332).
Với những TK 111, 112, 331,..

5. Trường hợp TSCĐ sắm dưới hình thức trao đổi:

5.1. TSCĐ sắm dưới hình thức trao đổi với TSCĐ tương tự:

– Lúc nhận TSCĐ tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho SXKD, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ nhận về, ghi theo trị giá còn lại của TSCĐ đem đi trao đổi)
Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản khăng khăng (Trị giá đã khấu hao của TSCĐ đem đi trao đổi)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá của TSCĐ đưa đi trao đổi).

5.2. TSCĐ sắm dưới hình thức trao đổi với TSCĐ ko tương tự:

– Lúc giao TSCĐ cho bên trao đổi, ghi:
Nợ TK 811 – Giá thành khác (Trị giá còn lại của TSCĐ đem đi trao đổi)
Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản khăng khăng (Trị giá đã khấu hao)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

+ Đồng thời, ghi tăng thu nhập do trao đổi TSCĐ:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (Tổng giá trả tiền)
Với TK 711 – Thu nhập khác (Trị giá hợp lý của TSCĐ đem đi trao đổi)
Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (Nếu với).

– Lúc nhận được TSCĐ do trao đổi, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Trị giá hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu với)
Với TK 131 – Phải thu của khách hàng (Tổng giá trả tiền).

– Trường hợp phải thu thêm tiền do trị giá của TSCĐ đưa đi trao đổi to hơn trị giá của TSCĐ nhận được do trao đổi, lúc nhận được tiền tài bên với TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ những TK 111, 112,..(Số tiền đã thu thêm)
Với TK 131- Phải thu của khách hàng.

– Trường hợp phải trả thêm tiền do trị giá của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ hơn trị giá của TSCĐ nhận được do trao đổi, lúc trả tiền cho bên với TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng.
Với những TK 111, 112,..

6. Trường hợp sắm TSCĐ hữu hình gồm nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dung ngay cho hoạt động SXKD, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá- chi tiết nhà cửa, vật kiến trúc)
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá- chi tiết quyền sử dụng đất)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu với) (1332)
Với những TK 111, 112, 331,…

7. Trường hợp TSCĐ hữu hình tăng do đầu tư XDCB hoàn thành:

7.1. Trường hợp quá trình đầu tư dxcb được hạch toán trên cùng hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị:

– Lúc công việc XDCB hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Với TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

– Nếu tài sản hình thành qua đầu tư ko thoả mãn những tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình theo qui định của Chuẩn mực kế toán TSCĐ hữu hình, ghi:

Nợ những TK 152, 153 (Nếu là vật liệu, dụng cụ, dụng cụ nhập kho)
Với TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

– Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư đầu tư XDCB hoặc những quỹ doanh nghiệp để đầu tư XDCB, kế toán ghi tăng vốn đầu tư kinh doanh, giảm những vốn đầu tư đầu tư XDCB và những quỹ doanh nghiệp lúc quyết toán được duyệt.

7.2. Trường hợp quá trình đầu tư XDCB ko hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị (Đơn vị chủ đầu tư với tổ chức kế toán riêng để theo dõi quá trình đầu tư XDCB):

– Lúc doanh nghiệp nhận bàn giao TSCĐ là sản phẩm đầu tư XDCB hoàn thành và vốn đầu tư hình thành TSCĐ (kể cả bàn giao khoản vay đầu tư XDCB), ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu được khấu trừ)
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh (Phần vốn chủ sở hữu)
Với TK 341 – Vay dài hạn (Phần vốn vay của những tổ chức tín dụng)
Với TK 343 – Trái phiếu phát hành (Phần vốn vay trực tiếp do phát hành trái phiếu)
Với TK 136 – Phải thu nội bộ (Phần vốn đầu tư cấp trên giao).

– Đối với doanh nghiệp Nhà nước, nếu TSCĐ (Đầu ư qua nhiều năm) được nghiệm thu, bàn giao theo trị giá ở thời khắc bàn giao dự án (Theo trị giá phê duyệt của cấp với thẩm quyền), ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá được duyệt)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu được khấu trừ)
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh (Phần vốn chủ sở hữu)
Với TK 341 – Vay dài hạn (Phần vốn vay của những tổ chức tín dụng)
Với TK 136 – Phải thu nội bộ (Phần vốn đầu tư cấp trên giao).

Bàn giao TSCĐ hoàn thành qua đầu tư, đồng thời với việc bàn giao những khoản vay dài hạn, hoặc nợ dài hạn để hình thành TSCĐ đó.

8. Trường hợp dự án hoặc hạng mục dự án XDCB hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chưa được duyệt quyết toán vốn đầu tư, thì doanh nghiệp căn cứ vào giá tiền đầu tư XDCB thực tế, tạm tính nguyên giá để hạch toán tăng TSCĐ (Để với cơ sở vật chất tính và trích khấu hao TSCĐ đưa vào sử dụng). Sau lúc quyết toán được duyệt, nếu với chênh lệch so với trị giá TSCĐ tạm tính thì kế toán thực hiện điều chỉnh tăng, giảm số chênh lệch.

9. Trường hợp nhận vốn góp liên doanh của những đơn vị khác bằng TSCĐ hữu hình, căn cứ trị giá TSCĐ được các đối tác liên doanh chấp thuận, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh.

10. TSCĐ nhận được do điều động nội bộ tổng doanh nghiệp (ko phải trả tiền tiền), ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Với TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh (Trị giá còn lại).

11. Trường hợp sử dụng kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án để đầu tư, sắm sắm TSCĐ, lúc TSCĐ sắm sắm, đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Với những TK 111, 112,…
Với TK 331 – Phải trả cho người bán
Với TK 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).

– Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, ghi:
Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)
Với TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

– Nếu rút dự toán sắm TSCĐ, đồng thời ghi đơn bên Với TK 008- “Dự toán chi sự nghiệp, dự án”.

12. Trường hợp đầu tư, sắm sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi, lúc hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Tổng giá trả tiền)
Với những TK 111, 112, 331, 341,…

– Đồng thời, kết chuyển ghi giảm quỹ phúc lợi, ghi:
Nợ TK 4312 – Quỹ phúc lợi
Với TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

13. Giá thành phát sinh sau ghi nhận ban sơ liên quan tới TSCĐ hữu hình như sửa chữa, cải tạo, nâng cấp:

– Lúc phát sinh giá tiền sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ hữu hình sau ghi nhận ban sơ, ghi:
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Với những TK 112, 152, 331, 334…

– Lúc công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoàn thành đưa vào sử dụng, ghi:

+ Nếu thoả mãn những điều kiện được ghi nhận tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Với TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

+ Nếu ko thoả mãn những điều kiện để ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (Nếu trị giá nhỏ)
Nợ TK 242 – Giá thành trả trước dài hạn (Nếu trị giá to phải phân bổ dần)
Với TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

II- Kế toán giảm TSCĐ hữu hình:

TSCĐ hữu hình của đơn vị giả, do nội bộ, thanh lý, mất mát, phát hiện thiếu lúc kiểm kê, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho đơn vị khác, tháo tháo một hoặc một số phòng ban,…Trong mọi trường hợp giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm đầy đủ thủ tcj, xác định đúng những khoản thiệt hại và thu nhập (nếu với). Căn cứ những chứng từ liên quan, kế toán ghi sổ theo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp nhượng bán TSCĐ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án:

TSCĐ nhượng bán thường là những TSCĐ ko cần sử dụng hoặc xét thấy sử dụng ko với hiệu quả. Lúc nhượng bán TSCĐ hữu hình phải làm đầy đủ những thủ tục cần thiết (lập Hội đồng xác định giá, thông tin công khai và tổ chức đấu giá, với hợp đồng sắm bán, biên bản giao nhận TSCĐ,…). Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ và những chứng từ liên quan tới nhượng bán TSCĐ:

1.1 Trường hợp nhượng bán TSCĐ sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh:

– Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, số thu về nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 131,…
Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Với TK 711 – Thu nhập khác (Giá bán chưa với thuế GTGT).

– Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, số thu về nhượng
bán TSCĐ, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 131,…
Với TK 711 – Thu nhập khác (Tổng giá trả tiền).

– Căn cứ biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán:
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (trị giá hao mòn)
Nợ TK 811 – Giá thành khác (Trị giá còn lại)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

– Những giá tiền phát sinh liên quan tới nhượng bán TSCĐ được phản ánh vào bên
Nợ TK 811- “Giá thành khác”.

1.2. Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình sử dụng vào hoạt động sự nghiệp, dự án:

– Căn cứ biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán, ghi:
Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Trị giá còn lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

– Số tiền thu, chi liên quan tới nhượng bán TSCĐ hữu hình ghi vào những tài khoản liên quan theo qui định của cơ quan với thẩm quyền.

1.3. Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình sử dụng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

– Căn cứ biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ nhượng bán, ghi:
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4313) (Trị giá còn lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá đã hao mòn)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

– Đồng thời, phản ánh số thu về nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 131,…
Với TK 4312 – Quỹ phúc lợi
Với TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (nếu với).

– Phản ánh số chi về nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ TK 4312 – Quỹ phúc lợi
Với những TK 111, 112,…

2. Trường hợp thanh lý TSCĐ:

TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng ko thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc ko thích hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh. Lúc với TSCĐ thanh lý, đơn vị phải ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ với nhiệm vụ tổ chức thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập biên bản thanh lý TSCĐ theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 02 bản chính, 01 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 01 bản ủy quyền đơn vị quản lý, sử dụng TSCĐ.
Căn cứ biên bản thanh lý và những chứng từ liên quan tới những khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,…kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

3. Lúc góp vốn vào cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát bằng TSCĐ hữu hình, ghi:

3.1. Lúc góp vốn vào cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát bằng TSCĐ, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (Theo trị giá các đối tác liên doanh giám định)
Nợ TK 811 – Giá thành khác (Số chênh lệch giữa giá giám định lại nhỏ hơn trị giá còn lại của TSCĐ)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
Với TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá giám định lại to hơn trị giá còn lại của TSCĐ sẽ được hoãn lại phần chênh lệch tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh)
Với TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá giám định lại to hơn giá trị còn lại của TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của các đối tác trong liên doanh).

3.2. Định kỳ, căn cứ vào thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, kế toán phân bổ doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chi tiết chênh lệch giám định lại TSCĐ đem đi góp vốn vào cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát)
Với TK 711 – Thu nhập khác (Phần doanh thu chưa thực hiện được phân bổ trong kỳ).

4. Kế toán TSCĐ hữu hình phát hiện thừa, thiếu:

Mọi trường hợp phát hiện thừa hoặc thiếu TSCĐ đều phải truy tìm nguyên nhân. Căn cứ vào “Biên bản kiểm kê TSCĐ” và kết luận của hội đồng xử lý kết quả kiểm kê để hạch toán xác thực kịp thời theo từng nguyên nhân cụ thể.

4.1. TSCĐ phát hiện thừa:

– Nếu TSCĐ thừa do để ngoài sổ kế toán (chưa ghi sổ), kế toán phải căn cứ vào hồ sơ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ theo từng trường hợp cụ thể, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ (2111, 2113)
Với những TK 241, 331, 338, 411,…

– Nếu thừa TSCĐ đang sử dụng thì ngoài nhiệm vụ ghi tăng TSCĐ hữu hình, phải căn cứ vào nguyên giá và tỷ lệ khấu hao để xác định trị giá hao mòn làm căn cứ tính, trích bổ sung khấu hao TSCĐ, ghi:
Nợ những TK 154, 631, 642,…
Với TK 214 – Hao mòn tài sản khăng khăng (2141, 2143).

– Nếu TSCĐ phát hiện thừa được xác định là tài sản của đơn vị khác thì phải báo ngay cho đơn vị chủ tài sản đó biết. Trong thời kì chờ xử lý kế toán phải căn cứ vào tài liệu kiểm kê, tạm thời phản ánh vào tài khoản 002- “Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán) để theo dõi giữ hộ.

4.2. TSCĐ phát hiện thiếu phải được truy cứu nguyên nhân, xác định người chịu trách nhiệm và xử lý theo chế độ tài chính hiện hành.

a) Trường hợp với quyết định xử lý ngay:

Căn cứ “Biên bản xử lý TSCĐ thiếu” đã được duyệt và hồ sơ TSCĐ, kế toán phải xác định xác thực nguyên giá, trị giá hao mòn của TSCĐ đó làm căn cứ ghi giảm TSCĐ và xử lý vật chất phần trị giá còn lại của TSCĐ. Tuỳ thuộc vào quyết định xử lý, ghi:

– Đối với TSCĐ thiếu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, ghi:
Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản khăng khăng (Trị giá hao mòn)
Nợ những TK 111, 334, 138 (1388) (Nếu người với lỗi phải bồi thường)
Nợ TK 411 – Tài chính kinh doanh (Nếu được phép ghi giảm vốn)
Nợ TK 811 – Giá thành khác (Nếu doanh nghiệp chịu tổn thất)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình.

– Đối với TSCĐ thiếu sử dụng vào hoạt động sự nghiệp, dự án:

+ Phản ánh giảm TSCĐ, ghi:
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)
Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Trị giá còn lại)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

+ Đối với phần trị giá còn lại của TSCĐ thiếu phải bồi thường theo quyết định xử lý, ghi:
Nợ những TK 111, 112,…
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu trừ vào tiền lương người lao động)
Với những TK liên quan (Tuỳ theo quyết định xử lý).

– Đối TSCĐ thuế sử dụng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

+ Phản ánh giảm TSCĐ, ghi:
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)
Với TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (Trị giá còn lại)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

+ Đối với phần trị giá còn lại của TSCĐ thiếu phải bồi thường theo quyết định xử lý, ghi:
Nợ những TK 111, 112,…
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu trừ vào tiền lương người lao động)
Với TK 4312 – Quỹ phúc lợi.

b) Trường hợp TSCĐ thiếu chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý:

– Đối với TSCĐ thiếu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh:

+ Phản ánh giảm TSCĐ phần trị giá còn lại của TSCĐ thiếu, ghi:
Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản khăng khăng (2141) (Trị giá hao mòn)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381) (Trị giá còn lại)
Với TK 211- TSCĐ (2111, 2113).

+ Lúc với quyết định xử lý trị giá còn lại của TSCĐ thiếu, ghi:
Nợ TK 111 – Tiền mặt (Tiền bồi thường)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (Nếu người với lỗi phải bồi thường)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu trừ vào lương của người lao động)
Nợ TK 411 – Tài chính kinh doanh (Nếu được phép ghi giảm vốn)
Nợ TK 811 – Giá thành khác (Nếu doanh nghiệp chịu tổn thất)
Với TK 138 – Phải thu khác (1381).

– Đối với TSCĐ thiếu sử dụng vào hoạt động sự nghiệp, dự án:

+ Phản ánh giảm TSCĐ, ghi:
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)
Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Trị giá còn lại)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

+ Đồng thời phản ánh phần trị giá còn lại của TSCĐ thiếu vào Tài khoản 1381- “Tài sản thiếu chờ xử lý”, ghi:
Nợ TK 1381 – tài sản thiếu chờ xử lý
Với TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

+ Đối với phần trị giá còn lại của TSCĐ thiếu phải bồi thường theo quyết định xử lý, ghi:
Nợ những TK 111, 112,…
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu trừ vào tiền lương người lao động)
Với TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý.

+ Đồng thời phản ánh số thu bồi thường phần trị giá còn lại của tài sản thiếu, ghi:
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
Với những TK liên quan khác (333, 461,…)

– Đối TSCĐ thuế sử dụng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

+ Phản ánh giảm TSCĐ, ghi:
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)
Với TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (Trị giá còn lại)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

+ Đồng thời phản ánh phần trị giá còn lại của TSCĐ thiếu vào Tài khoản 1381- “Tài sản thiếu chờ xử lý”, ghi:
Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý
Với TK 4312 – Quỹ phúc lợi.

+ Lúc với quyết định xử lý thu bồi thường phần trị giá còn lại của TSCĐ thiếu, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 334,…
Với TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý.

5. Đối với TSCĐ hữu hình sử dụng cho sản xuất, kinh doanh nếu ko đủ tiêu chuẩn, ghi nhận theo quy định phải chuyển thành dụng cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642, hoặc TK 631,…(Nếu trị giá còn lại nhỏ)
Nợ TK 242 – Giá thành trả trước dài hạn (Nếu trị giá còn lại to phải phân bổ dần)
Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản khăng khăng (Trị giá hao mòn)
Với TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ).

6. Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ hữu hình là thuê hoạt động (Xem qui định ở Tài khoản 811 hoặc Tài khoản 711)

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 01:24:28.

Bình luận