Nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động của doanh nghiệp

Từ lúc thành lập tới phát triển những DN phải tuân thủ nghiêm pháp luật lao động. Thực thi những quy định này là thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ. Những trách nhiệm đảm bảo quyền cho NLĐ trong Bộ luật lao động Việt Nam (2012) tập trung vào những nội dung cốt lõi như: HĐLĐ; Giờ làm việc; Tiền lương, phúc lợi theo quy định; ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp… Trong những CoC về lao động ngoài những nội dung trên thì tự do hiệp hội và thương lượng tập thể là một trong những yêu cầu yêu cầu những DN phải thực hiện. Tuy nhiên, TNXH đảm bảo lợi ích đối với NLĐ của những DN xuất phát từ việc đảm bảo những nội dung vượt trên quyền của NLĐ. Những nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích này được nhiều nhà nghiên cứu đề xuất (xem phụ lục 03) và việc những DN thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích sẽ thực hiện tốt quy định của PLLĐ cũng như đáp ứng yêu cầu của khách hàng. TNXH đảm bảo quyền và lợi ích đối với NLĐ của DN được thể hiện ở cả yếu tố “hiện” và yếu tố “ẩn”. Yếu tố “hiện” bao gồm thực hiện những chính sách, quy định đảm bảo quyền cho NLĐ của DN. Yếu tố “ẩn” bao gồm việc tự nguyện tạo ra nhiều lợi ích hơn cho NLĐ trong quá trình làm việc tại DN và việc xác định TNXH đảm bảo quyền, lợi ích sở hữu tính chất “động” tùy thuộc vào tiêu chuẩn TNXH. Thực tiễn ngoài thực hiện tốt những quy định của pháp luật, thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích đối với đối với NLĐ sẽ giải quyết được yêu cầu khách hàng đặt ra về những CoC: SA 8000, WRAP, OSHAS18001, BSCI trong TMQT.

Trên thực tế, những DN hoạt động là vì lợi nhuận vì thế họ sẽ cắt giảm những giá tiền, kể cả những giá tiền lương và những giá tiền khác liên quan tới quyền của NLĐ trừ phi việc cắt giảm này ko mang lại lợi ích cho DN. Tuy nhiên, theo yêu cầu của khách hàng quốc tế, DN phải thực hiện “luật chơi chung” là phải thực thi TNXH đối với NLĐ để sở hữu được những CoC. Điều này định hướng DN thực hiện những cam kết đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Nội dung TNXH đảm bảo quyền, lợi ích là một phạm trù rộng, khó thẩm định, đo lường. Những nghiên cứu lý thuyết về nội dung thực hiện TNXH đối với

NLĐ trải rộng. Vì vậy, để thích hợp với thực tiễn và sở hữu tính khả thi, nghiên cứu giới hạn phạm vi và nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích đối với NLĐ trên những khía cạnh chủ yếu: HĐLĐ, giờ làm việc, ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp, lương và phúc lợi, tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Rate this post

Bình luận