Các nội dung chính trong FTA và RTA của EU đối với Việt Nam

– Xóa bỏ dần thuế quan
Những hiệp nghị đều quy định việc xoá bỏ dần thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với phần to hàng hoá trao đổi thương nghiệp giữa các đối tác tham gia hiệp nghị. Mỗi hiệp nghị đều sở hữu mức độ, lộ trình và nội dung của những giai đoạn tự do hoá khác nhau. Việc xác định những loại hàng và tỷ lệ những loại hàng đưa vào ngoại lệ tự do hoá cũng khác nhau tuỳ từng hiệp nghị. Gạo và đường là 2 loại mặt hàng sở hữu giai đoạn giảm thuế được quy định dài hơn. EU loại những mặt hàng này ra khỏi danh mục cam kết. Về cơ bản, EU tự do hoá sắp như toàn bộ thương nghiệp của khối đối với những hàng hoá sở hữu xuất xứ từ những nước đang phát tri ển tham gia vào hiệp nghị. Những nước đang phát triển này sở hữu thể đưa những hàng hoá nhạy cảm ra khỏi cam kết tự do hoá. Mức độ loại trừ sở hữu thể khác nhau tùy theo từng hiệp nghị và phụ thuộc vào thương lượng giữa các đối tác.

– Quy tắc xuất xứ

Quy tắc xuất xứ trong những FTA của EU để xác định rõ xuất xứ hàng hoá từ nước thành viên và xác định nguồn gốc của hàng nhập khẩu. Điều này là rất cần thiết và sở hữu ý nghĩa quan yếu với mục đích nhằm ứng dụng ưu đãi thương nghiệp, những giải pháp phòng vệ thương nghiệp, mác xuất xứ, thực thi hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan.

– Thương chính và thuận lợi hoá thương nghiệp

Những FTA của EU đều giám định cao tầm quan yếu của thương chính và thuận lợi hoá thương chính trong thương nghiệp. B ởi lẽ, luật và thủ tục thương chính quy định những quy tắc và thủ tục xác định điều kiện phải nộp thuế, còn thuận lợi hoá thương chính khắc phục những giải pháp để hạn chế tầm giá giao dịch về việc thông quan. Quy định về xúc tiến hợp tác giữa các đối tác tham gia trong những hiệp nghị nhằm mục đích trao đổi thông tin về luật, quy định và những thủ tục thương chính; hợp tác đấu tranh chống vi phạm và gian lận trong thương chính và những vấn đề khác sở hữu liên quan; triển khai những sáng kiến chung để cải thiện những thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh; hợp tác trong những tổ chức quốc tế như Tổ chức thương nghiệp toàn cầu (WTO), tổ chức thương chính toàn cầu (WCO).

– Những giải pháp phi thuế quan và rào cản kỹ thuật đối với thương nghiệp

Những hiệp nghị của EU và những đối tác đều khẳng định ý nghĩa quan yếu của việc nghiêm cấm giải pháp hạn chế định lượng và những giải pháp tương đương. Điều này ko làm tác động tới quyền lợi của các đối tác lúc thực hiện những quy chuẩn, tiêu chuẩn và giải pháp SPS cần thiết để bảo vệ sức khỏe con người, tài nguyên thiên nhiên,…

Đối với rào cản kỹ thuật trong những hiệp nghị quy định các đối tác tham gia phải thông tin cụ thể những đề xuất về quy chuẩn, tiêu chuẩn đặc thù liên quan tới thương nghiệp giữa các đối tác. B ên cạnh đó, lúc sở hữu những vấn đề phát sinh, các đối tác sở hữu những cam kết để thông tin và tham vấn music phương. Ngoài ra, những hiệp nghị còn sở hữu cam kết hợp tác trong những tổ chức thiết lập tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với những giải pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật chú trọng vào những vấn đề sau: chỉ định những cơ quan sở hữu thẩm quyền về những giải pháp SPS của cả hai bên; hợp tác để thiết lập việc kết hợp hóa những giải pháp vệ sinh động thực vật của cả hai bên; chấp hành những nghĩa vụ của những tổ chức quốc tế; những nguyên tắc về tính sáng tỏ.

– Những dụng cụ phòng vệ thương nghiệp

Những FTA của EU đều quy định ứng dụng những giải pháp chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp dẫn chiếu tới những Hiệp nghị liên quan của WTO. Theo đó, cho phép các đối tác được ứng dụng những giải pháp này lúc cần thiết và cho phép các đối tác ứng dụng những giải pháp tự vệ đa phương theo quy định liên quan của WTO. Tuy nhiên, đối với những nước đang phát triển, trong một số hiệp nghị, EU cam kết miễn ứng dụng những giải pháp tự vệ đa phương đối với hàng nhập khẩu từ phía đối tác trong thời kì 5 năm.

– Trợ cấp xuất khẩu trong nông nghiệp

Một số FTA quy định rằng các đối tác ko được ứng dụng chương trình trợ cấp mới nào, ko được phép tăng mức trợ cấp xuất khẩu cho nông sản. Thêm vào đó, EU cam kết xóa bỏ mọi trợ cấp xuất khẩu hiện đang ứng dụng đối với những nông sản mà nước thành viên liên quan đã cam kết xóa bỏ thuế quan.

– Nhà sản xuất, đầu tư và di chuyển vốn

Hiện nay, những FTA thế hệ mới đều sở hữu những điều khoản về tự do hóa thương nghiệp nhà cung cấp, đầu tư và di chuyển vốn.

Về nhà cung cấp, điểm đặc thù trong những FTA của EU với những nước đang phát tri ển đó là những nước đang phát triển liên quan sắp như được tiếp cận hoàn toàn với thị trường EU cho dù những nước này chỉ mở cửa dần dần thị trường của họ với giải pháp tự vệ trong những giai đoạn chuyển đổi. Cam kết tự do hóa được nêu rõ ràng với từng bên, từng ngành nhà cung cấp và phương thức cung ứng theo biểu cam kết. Mỗi bên tham gia đều sở hữu quyền quản lý thị trường của riêng mình và hiệp nghị quy định phối kết hợp trong quản lý một số ngành bao gồm du lịch, vận tải hàng hóa bằng đường biển, tài chính và viễn thông trên nguyên tắc các đối tác đã thống nhất. Một trong những lợi ích mà một FTA về ngành nhà cung cấp sở hữu thể đem lại đối với những nước đang phát triển là cam kết của EU về vấn đề di chuyển thể nhân gồm sở hữu khách kinh doanh ngắn hạn, người bán hàng, nhà đầu tư,…

Về đầu tư, các đối tác tham gia đảm bảo một mức độ bảo hộ đầu tư cao, đồng thời duy trì quyền quản lý và theo đuổi những mục tiêu chính đáng đó là bảo vệ sức khỏe. sự an toàn của con người và bảo vệ môi trường.

Về di chuyển vốn, việc tự do hóa hoàn toàn luân chuyển và trả tiền vãng lai cũng phải chịu những giải pháp tự vệ thông thường đe bảo vệ hệ thống tiền tệ lúc cần thiết.

– Khó khăn, tậu sắm công và bảo vệ dữ liệu tư nhân

Về vấn đề khó khăn, trong những FTA nghiêm cấm hành vi hạn chế khó khăn gây tác động tới thương nghiệp giữa các đối tác. Quy định này chủ yếu liên quan tới những các-ten và hành vi lạm dụng vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường. Ngoài ra, sở hữu những điều khoản về hành vi của doanh nghiệp thương nghiệp nhà nước.

Về vấn đề tậu sắm công, những quy định về một số nguyên tắc đảm bảo đối xử đồng đẳng và công bằng đối với các đối tác tham gia và quy định về tính công khai. sáng tỏ đối với những hợp đồng to.

Về bảo vệ dữ liệu tư nhân, những hiệp nghị nhấn mạnh tầm quan yếu của quy định về vấn đề này.
– Đổi mới và sở hữu trí tuệ

Những FTA của EU đều sở hữu một chương về bảo hộ sở hữu trí tuệ (IP) và đổi mới thông minh, phát tri en kỹ thuật.

Ngoài việc yêu cầu các đối tác tuân thủ những công ước quốc tế hiện sở hữu về bảo hộ sở hữu trí tuệ, hiệp nghị còn quy định về mở rộng hợp tác giữa các đối tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao kỹ thuật và đổi mới kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng khó khăn của doanh nghiệp. Những nội dung về hợp tác giữa những nhóm nghiên cứu và trung tâm kỹ thuật, trao đổi học giả, mạng lưới nghiên cứu chung,… cũng được quy định trong hiệp nghị. Một số ngành sở hữu quy định về hợp tác nghiên cứu như xã hội thông tin, kỹ thuật thông tin truyền thông.

Về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, những điều khoản sở hữu tính xác thực hơn so với quy định trong WTO. Một trong những vấn đề chính được chú trọng trong chính sách thương nghiệp của EU đó những quy định về bảo hộ hướng dẫn địa lý và quy định liên quan tới việc bảo hộ nguồn gen, tri thức truyền thống và văn hóa dân gian.

FTA của EU ủng hộ việc kết hợp hóa những quy định về sở hữu trí tuệ ở cấp khu vực cũng như thực thi quyền sở hữu trí tuệ quốc gia trong khu vực.

– Phát triển vững bền và những khía cạnh xã hội

Những quy định này xác nhận quyền của các đối tác được quản lý thị trường của mình, đồng thời các đối tác phải liên tục cập nhật thông tin cho nhau để tránh tạo ra cản trở đối với thương nghiệp và cần đưa ra định hướng sự kết hợp những chính sách này giữa các đối tác tham gia.

– Hợp tác phát triển
Trong những FTA của EU với những nước đang phát triển thường sở hữu quy định riêng về hợp tác và tương trợ kỹ thuật theo từng chủ đề.

– Tránh tranh chấp và khắc phục tranh chấp

Những FTA của EU đều sở hữu quy định về cơ chế khắc phục tranh chấp đối với tất cả những vấn đề phát sinh trong phạm vi của hiệp nghị. Với những hiệp nghị loại bỏ những quy định về hợp tác tài chính phát triển. Các đối tác cũng sở hữu thể chọn trật tự khắc phục tranh chấp của WTO để ứng dụng nhưng hai trật tự ko được phép thực hiện cùng thời khắc.

Rate this post

Bình luận