Mô hình theo chức năng (functional structure) của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

Mô phỏng theo chức năng (practical construction)mô phỏng theo chức năng là cách thức tổ chức công việc của doanh nghiệp lúc sản phẩm của doanh nghiệp mang cùng khoa học và những sức ép khó khăn phải theo đuổi chiến lược toàn cầu. Mô phỏng chức năng cho phép doanh nghiệp tối đa hóa được lợi ích theo quy mô thông qua việc sắp xếp trách nhiệm công việc và những thiết kế hiệu  quả nhất những quan hệ quản lý trong doanh nghiệp. Vì vậy, mô phỏng này cho phép thành lập những phòng ban riêng biệt tập hợp nhân sự theo chức năng truyền thống của doanh nghiệp nhưng ở những khu vực địa lý khác nhau, tại đó viên chức sản xuất làm việc với viên chức sản xuất, viên chức bán hàng làm việc với viên chức bán hàng, viên chức tài chính làm việc với viên chức tài chính, v.v (Xem Hình 4.7).

Mô phỏng theo chức năng  thường được những doanh nghiệp mang dải hàng hóa hẹp trong đó phương pháp sản xuất và advertising thường ko khác nhau nhiều, và thị trường ko thường xuyên thay đổi nhiều. Ví dụ, những tổ chức khai thác dầu hay khoáng sản như Complete hay British Petroleum thường sử dụng mô phỏng tổ chức này.

Tuy nhiên, nhược điểm của mô phỏng này là doanh nghiệp ko thể thích ứng kịp theo những thay đổi của thị trường đòi hỏi mang sự phối hợp giữa nhiều chức năng. Mô phỏng theo chức năng thường khó xây dựng được mối quan hệ hiệu quả giữa việc thông minh tri thức với việc ra quyết định nhằm tạo điều kiện cho chức năng advertising phối hợp được với chức năng sản xuất và chức năng tài chính. Cơ chế quản lý theo chiều dọc của mô phỏng theo chức năng là một chuỗi dài mệnh lệnh trải ở nhiều cấp, khiến cho cho việc ra quyết định phải dịch chuyển chậm vì thông tin phải trải rộng tới hầu khắp các đơn vị quản lý bậc cần xử lý thông tin.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 17:22:13.

Bình luận