CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM

1. Chuẩn mực
Chuẩn mực là cách nói chung, người ta thường chia chuẩn mực thành chuẩn mực xã hội và chuẩn mực tư nhân. Tâm lý xã hội học cho rằng sự tương tác xã hội với tác động lên hành vi của mỗi tư nhân. Tác động từ những thành viên trong xã hội được gọi là chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực xã hội là những quy luật vừa chính thức vừa ko chính thức chi phối hành vi của một nhóm người hoặc hành vi của những người trong cùng xã hội nói chung.
Chuẩn mực với tác động chi phối tới hành vi của NNT. Nếu xã hội tôn trọng những hành vi tuân thủ tuyệt đối hoặc sẵn sàng tuân thủ và coi đó là những chuẩn mực để phê phán những hành vi cố tình ko tuân thủ, bất luận thế nào cũng trốn thuế. Từ đó chuẩn mực trở thành nhân tố với tác động tích cực tới ý thức tự tuân thủ của NNT.
Tâm lý xã hội học đề nghị 4 loại chuẩn mực là: (1) chuẩn mực tư nhân (private), (2) chuẩn mực mô tả (descriptive), (3) chuẩn mực buộc phải (injunctive), và (4) chuẩn mực chủ quan (subjective). Những chuẩn mực này khác nhau ở xuất phát điểm và cách thức tác động. Trong lúc chuẩn mực xã hội là tác động bên ngoài lên xu thế của tư nhân về trị giá xác định, thì chuẩn mực tư nhân là trị giá bên trong.
2. Chuẩn mực tư nhân
Chuẩn mực tư nhân là tiêu chuẩn đạo đức của tư nhân và những kỳ vọng về hành vi. Chuẩn mực tư nhân với thể phát triển thông qua quá trình tích lũy (internalization) chuẩn mực xã hội (của 1 nhóm hay của xã hội nói chung) mà tư nhân với thể cảm nhận thấy. Một số chuẩn mực xã hội quan yếu trở thành tiêu chuẩn đạo đức của tư nhân.
3. Chuẩn mực mô tả
Chuẩn mực mô tả là một dạng của chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực mô tả là cảm nhận về cách thức mà những thành viên của nhóm hoặc của xã hội thật sự cư xử. Những chuẩn mực này tác động lên hành vi của tư nhân trong nhóm hoặc trong xã hội. Chuẩn mực mô tả dựa trên hành vi thật sự của những thành viên trong nhóm (hoặc xã hội) và thỉnh thoảng cũng tranh chấp với hành vi mà được nhóm (hoặc xã hội) chấp nhận rộng rãi.
4. Chuẩn mực buộc phải
Chuẩn mực buộc phải cũng là một loại của chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực buộc phải là cảm nhận về hành vi mà hầu hết mọi người trong nhóm chấp thuận và ko chấp thuận. Khác với chuẩn mực mô tả quan tâm tới hành vi mà những thành viên thực sự làm, chuẩn mực buộc phải chỉ ra cách mà mọi thành viên nên hành động.
5. Chuẩn mực chủ quan
Chuẩn mực chủ quan là một loại của chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực chủ quan là cảm nhận về cách mà hầu hết mọi người quan yếu đối với tư nhân với thể hành động. Chuẩn mực chủ quan là một dạng cụ thể của chuẩn mực buộc phải. Trong lúc chuẩn mực buộc phải giảng giải xã hội như một tổng thể chấp nhận chung, chuẩn mực chủ quan giảng giải những điều mà sắp với sự chấp thuận của tư nhân hơn. Chuẩn mực chủ quan thường bắt nguồn từ sức ép tới từ người thân và bạn bè. Chuẩn mực chủ quan với thể làm tư nhân tuân thủ hoặc trốn thuế là do sự chấp thuận của nhóm thành viên thân thiết với tư nhân tác động tác động.
6. Cảm nhận công bằng thuế TNCN
Cảm nhận công bằng với ý nghĩa đặc trưng quan yếu tới quyết định tuân thủ của NNT. Cảm nhận công bằng thuế TNCN được định tức là cảm nhận của NNT về việc với được đối xử công bằng lúc thực hiện những nghĩa vụ thuế của NNT với Nhà nước. Khái niệm cảm nhận công bằng về thuế TNCN trong lý thuyết hành vi tuân thủ hoàn toàn dựa vào NNT, đối nghịch so với những khái niệm công bằng do lý thuyết tâm lý hành vi phổ biến đề nghị. Khái niệm này được đề nghị và với thang đo để đo lường trong thực tế tại tất cả quốc gia phát triển.
7. Cảm nhận tham nhũng
Tham nhũng được hiểu theo nghĩa rộng là hành vi của bất kỳ người nào với chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi. Nếu cơ thuế quan hoặc cán bộ thuế với biểu hiện tham nhũng, hoặc câu kết với NNT để vụ lợi sẽ trở thành nhân tố hủy hoại ý thức tự tuân thủ pháp luật thuế. Trong môi trường ko tham nhũng, ý thức tự tuân thủ của NNT sẽ được tăng. Vì vậy, cảm nhận tham những là nhân tố quan yếu để hình thành ý thức tự tuân thủ của NNT.
Lý thuyết hành vi tuân thủ xem xét tham nhũng dưới góc nhìn của NNT, thông qua NNT để giảng giải tham nhũng dựa trên cách hiểu, cách cảm nhận của mỗi NNT.

Rate this post

Bình luận