Tổ chức kiểm tra, giám sát về các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Rà soát, giám sát về những NLTC cho XDNTM nhằm xem xét, giám định và kết luận việc chấp hành, tuân thủ pháp luật về quản lý huy động, sử dụng những NLTC của những tổ chức và tư nhân tham gia XDNTM. Qua rà soát, giám sát giúp cơ quan nhà nước nắm bắt, phân tích, giám định mức độ hiệu quả trong việc quản lý huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM, từ đó sở hữu thể điều chỉnh cho thích hợp với thực tế, đồng thời khen thưởng và xử lý nghiêm minh việc chấp hành pháp luật trong quản lý huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM. Công việc rà soát, giám sát của Nhà nước về những NLTC cho XDNTM tiến hành những mặt công việc sau:

Thứ nhất, rà soát việc chấp hành những quy định về quản lý huy động những NLTC cho XDNTM. Rà soát chỉ rõ những NLTC cho XDNTM đã được huy động và ưu tiên từ những nguồn nào, tương trợ bao nhiêu từ NSNN Trung ương và địa phương, NLTC huy động từ người dân, những DN…

Thứ hai, rà soát, giám định hiệu quả sử dụng những NLTC cho XDNTM và tình hình thực hiện những tiêu chí XDNTM. Nội dung rà soát, giám định là: tình hình thực hiện những tiêu chí NTM, tình hình giải ngân vốn và tình hình nợ đọng vốn XDNTM.…

Rate this post

Bình luận