Thành phần “đánh giá ác cảm mối quan hệ”

Thành phần được đặt tên “thẩm định ác cảm mối quan hệ” thể hiện quan niệm ác cảm của người tiêu tiêu dùng về mối quan hệ giữa Việt Nam và TQ. Thành phần này được phân nhóm thành hai thành phần, thành phần “thẩm định ác cảm mối quan hệ hiện tại” và “thẩm định ác cảm mối quan hệ mang tính lịch sử”. Vd., một người bình luận đã viết “[…] thực chất của TQ 1000 năm vẫn vậy, bành trướng, thâm hiểm, gian xảo, độc ác” (ID120, bình luận). Ý kiến của người tiêu tiêu dùng nổi lên những nội dung thể hiện qua những từ khóa minh họa ở bảng 3.8.

Nghiên cứu trước của Harmelingvà cùng sự. (2015) tiêu dùng chung một khái niệm được đặt tên “niềm tin ác cảm chiến tranh” (animosity warfare beliefs) để đo lường sự thẩm định của người dân TQ/Mỹ đối với Nhật/Nga. Khái niệm này phản ánh nhận xét của người tiêu tiêu dùng TQ/ Mỹ đối với Nhật/Nga được thể hiện bởi những phát biểu ví dụ như: “với nhiều tranh chấp quân sự giữa Nhật/Nga và TQ/Mỹ”; “Nhật/Nga và TQ/Mỹ là quân thù” và “Nhật/Nga là mối hiểm họa đối với an ninh quốc gia của TQ/Mỹ” (Harmeling và cùng sự. 2015, trang 9).

So sánh kết quả này với hai thành phần nổi lên từ kết quả nghiên cứu định tính, với thể thấy thang đo “niềm tin ác cảm chiến tranh” chỉ thể hiện được một khía cạnh rất nhỏ về mặt nội dung liên quan tới thẩm định của người tiêu tiêu dùng Việt Nam đối với mối quan hệ giữa Việt Nam và TQ. Kết quả này là minh chứng thách thức cho tính khái quát hóa đối với khái niệm nghiên cứu mà những tác giả đi trước đề xuất xét riêng về mặt trị giá nội dung. Nghiên cứu này đề xuất xây dựng hai khái niệm nghiên cứu với tên gọi “thẩm định ác cảm mối quan hệ hiện tại” và “thẩm định ác cảm mối quan hệ mang tính lịch sử” để mở rộng mô phỏng “niềm tin ác cảm” của Harmeling và cùng sự. (2015).

Để tránh sự phức tạp trong đo lường, hai thành phần này với thể được gom lại thành một thành phần được đặt tên “thẩm định mang tính ác cảm mối quan hệ”.

Tương tự như những giả thuyết đã được kiểm định bởi mô phỏng của Harmeling và cùng sự. (2015), nghiên cứu này đề xuất giả thuyết: mối quan hệ cùng chiều giữa “thẩm định mang tính ác cảm mối quan hệ” đối với những trạng thái xúc cảm như “tức giận”, “khinh ghét”, “lo lắng” dựa trên nền lý thuyết nhận thức của xúc cảm.

Rate this post

Bình luận