Tài chính doanh nghiệp may Việt Nam

Tài chính là vấn đề cuội nguồn, xuyên suốt trong thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ (0,180). Những DN might đặc thù DN to đã đảm bảo kịp thời, đầy đủ nguồn lực tài chính để thực hiện hoạt động này. Lãnh đạo DN và phòng ban đảm trách thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ đã xác định rõ cần phải hình thành và sử dụng tốt những quỹ cho những hoạt động đã xây dựng trong kế hoạch”. Vì vậy nhiều DN to đã đạt được thành công, tạo uy tín với khách hàng và ngày càng phát triển trong TMQT. Tuy nhiên đông đảo DN might mang quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, vốn mỏng, sản xuất “ăn đong”, chủ yếu gia công (chiếm sắp 70%) cho thương hiệu to. Trong lúc đó, khả năng huy động vốn đầu tư của DNNVV nhường nhịn như rất yếu, từ việc vay vốn từ những quỹ đầu tư, những chính sách tín dụng đều gặp nhiều trở ngại, khó khăn lúc thực hiện TNXH đảm bảo quyền chưa nói tới TNXH đảm bảo lợi ích; Việc ứng dụng những hình thức trả lương chưa thực sự linh hoạt (chủ yếu là trả lương theo sản phẩm) và nhiều DN chưa thực hiện BCTC.

Rate this post

Bình luận