Chỉ số đánh giá TTX cấp quốc gia

Theo OECD chỉ số đánh giá TTX cấp quốc gia dựa trên khung TTX bao gồm 4 nhóm [29]: (i) Nhóm chỉ số hiệu suất đa yếu tố; (ii) Nhóm chỉ số nền tảng tài sản tự nhiên;

Nhóm chỉ số chất lượng môi trường sống; và (iv) Nhóm chỉ số phản hồi chính sách và các cơ hội kinh tế. Cấu trúc bộ chỉ số TTX quốc gia OECD bao gồm các nhóm chỉ số và các nội dung đánh giá trong Bảng 1:

Rate this post

Bình luận