Tăng trưởng xanh cấp doanh nghiệp

Vai trò chiến lược tăng trưởng xanh đối với doanh nghiệp

Ở cấp độ doanh nghiệp chiến lược TTX với ba vai trò quan yếu [66]:

(1) Giúp doanh nghiệp ra quyết định, thay đổi hoạt động, và duy trì cải tiến hiệu quả mà vẫn tác động tích cực tới môi trường;

(2) Giúp doanh nghiệp trông thấy vai trò của doanh nghiệp trong quản lý môi trường, truyền thông vai trò của doanh nghiệp tới toàn toàn cầu, xác định thời cơ và những hướng đầu tư “xanh” sẽ được theo đuổi như thế nào;

(3) Xúc tiến doanh số từ việc phát triển và bán sản phẩm/nhà cung cấp thân thiện với môi trường, giảm giá tiền từ việc quản lý tốt hơn việc sử dụng năng lượng và tài nguyên.

Cấu trúc và tiến trình chiến lược xanh doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần xác định tầm nhìn và chiến lược rõ ràng để đưa ra quyết định đúng đắn giúp tập trung vào những mục tiêu ưu tiên của doanh nghiệp. Ưu tiên chính là sản xuất sản phẩm với chất lượng tốt tới khách hàng đồng thời đảm bảo sự thân thiện với môi trường. Để đạt được mục tiêu chiến lược xanh thì doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược xanh bao gồm những chiến lược cụ thể tương ứng với những hoạt động trong mỗi chiến lược đó. Hình 1.4 thể hiện những chiến lược và tác động của chiến lược xanh tới những hoạt động của doanh nghiệp:

Hình 1.5 mô tả những giai đoạn phát triển chiến lược xanh. Lúc doanh nghiệp chuyển từ mức độ nhận thức lên mức độ phát triển trong mô phỏng tăng trưởng chiến lược xanh  thì vai trò của người lãnh đạo thay đổi, vai trò của chính sách và quản lý trở nên phức tạp hơn với những hoạt động tăng tính liên kết trong việc thay đổi văn hóa doanh nghiệp và tiếp tục tìm kiếm những thời cơ để cải thiện môi trường.

Những doanh nghiệp ở bước đầu trong mô phỏng thẩm định tăng trưởng xanh với thể diễn ra từ việc xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu chính về khả năng cơ bản trong khó khăn và đạt được sự khác biệt là gì. Câu trả lời sẽ dựa trên mô phỏng tháp chiến lược, đó  là sự bù trừ giữa việc hạn chế rủi ro và tăng trưởng doanh thu từ việc thay đổi sang giai đoạn khác trong mô phỏng tăng trưởng xanh.

Rất nhiều doanh nghiệp đã với những bước tiến bộ quan yếu thích hợp với chiến lược xanh. Tuy nhiên với một số ít doanh nghiệp với quan niệm to hơn về “năng lực xanh” trong hiện tại và tiềm năng to của những khả năng này cần phải được quan tâm trong bối cảnh tổng thể doanh nghiệp. Mặc dù phần to những doanh nghiệp đã chấp nhận những sáng kiến cải thiện môi trường tuy nhiên việc triển khai sáng kiến đó cần với sự cân nhắc kỹ lưỡng từ doanh nghiệp bởi vì doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn giữa mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu môi trường.

Những yếu tố tác động tới việc xây dựng chiến lược xanh vừa là động lực đồng thời cũng là cản trở đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định rõ động lực và những cản trở trong việc thực hiện chiến lược xanh. Từ đó, giảm bớt hoặc loại bỏ những cản trở và tăng cường động lực sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện chiến lược xanh một cách thuận lợi và thuận tiện hơn.

Triển khai chiến lược xanh ở doanh nghiệp

Xác định tầm nhìn và sứ mệnh chiến lược: tầm nhìn chiến lược thường được đưa ra qua việc thẩm định mô phỏng chiến lược, thẩm định so sánh chuẩn từ những đơn vị và ngành công nghiệp khác thông qua việc phân tích thị trường và tầng lớp khách hàng, thẩm định kỹ thuật mới, và thẩm định những yếu tố khó khăn cốt lõi của doanh nghiệp. Doanh nghiệp truyền thông tầm nhìn chiến lược tới những viên chức, tới những phòng ban và tập trung những hoạt động doanh nghiệp hướng vào những mục tiêu chính. Tầm nhìn chiến lược lựa chọn ở mức độ vừa đủ để doanh nghiệp xây dựng những sứ mệnh giúp người đứng đầu mỗi phòng ban với thể xây dựng những kế hoạch tác nghiệp cụ thể. Ví dụ về tầm nhìn chiến lược xanh và sứ mệnh xanh thể hiện ở Bảng 3:

Thiết lập những yêu cầu về tổ chức, quá trình, và kỹ thuật trong tương lai: doanh nghiệp cần thiết lập những yêu cầu cụ thể để phục vụ những mục tiêu tầm nhìn chiến lược. Yêu cầu về tổ chức, quá trình và kỹ thuật cần chỉ rõ cho những lãnh đạo doanh nghiệp, người quản lý và viên chức. Cụ thể, với mỗi khả năng xanh cho phép trong bước 2 thì những yêu cầu về tổ chức, quá trình, kỹ thuật tương tứng cần với là gì.

Mô tả trạng thái hiện tại và thẩm định khoảng cách với trạng thái tương lai: với mỗi yêu cầu trong tương lai, doanh nghiệp cần phải đưa ra trạng thái hiện tại và tương lai, sau đó thẩm định xem khoảng cách thuộc loại khoảng cách gì và khoảng cách ở mức nào (trung bình, nhỏ, hay thấp); và sáng kiến rút ngắn khoảng cách là gì.

Xác định và ưu tiên những sáng kiến chuyển đổi: doanh nghiệp xác định những sáng kiến lấp đầy khoảng cách trong bước 4. Doanh nghiệp chỉ rõ và tài liệu hóa những sáng kiến, giải pháp thực hiện, ước tính giá tiền thực hiện, lơi ích sáng kiến và sự ưu tiên.

Thiết lập bản đồ thay đổi và quang cảnh trạng thái tương lai: doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chuyển đổi và quang cảnh tương lai để quản lý hiệu quả việc thực hiện tầm nhìn chiến lược. Lúc đã xác định và ưu tiên những sáng kiến, doanh nghiệp cần xác định giá tiền và lợi ích; những nguồn lực cần thiết để thực hiện. Kế hoạch chuyển đổi bao gồm tất cả những sáng kiến được thực hiện, thời kì thực hiện, và xem xét mối liên hệ và những ràng buộc giữa những sáng kiến.

Quản lý chuyển đổi, đo lường hiệu quả, và cải tiến vững bền: doanh nghiệp lúc ứng dụng những sáng kiến cần quản lý việc ứng dụng những sáng kiến đảm bảo đạt được mục đích đề ra. Những hoạt động cần quản lý bao gồm: những hoạt động bên trong những hoạt động thuê ngoài; viên chức và hạ tầng hạ tầng; phạm vi và thời kì thực hiện; mối quan hệ với các đối tác liên quan; rủi ro và lựa chọn làm giảm sự chênh lệch trong quá trình thực hiện.

Xác định lại những khoảng cách mới: mỗi năm doanh nghiệp nên thẩm định lại khoảng cách trạng thái. Việc xác định lại khoảng cách giúp doanh nghiệp biết được việc thực hiện những sáng kiến đồng thời với thể tăng cải tiến liên tục.

Đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), doanh nghiệp cũng cần xây dựng chiến lược kinh doanh xanh [67] bởi những lợi thế khó khăn từ chiến lược xanh mang lại như: những thời cơ từ thị trường mới xuất hiện; lợi thế người đi tiên phong trong thị trường; quản lý được những giá tiền và rủi ro; phần thưởng từ môi trường. Thứ tự quản lý chiến lược xanh đối với SMEs bao gồm 6 bước: (1) xác định mục tiêu, sứ mệnh; (2) phân tích môi trường; (3) lựa chọn chiến lược; (4) xác định chiến lược hạ tầng; (5) triển khai thực hiện và (6) thẩm định và kiểm soát chiến lược.

Rate this post

Bình luận