Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với người lao động để thực thi chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu Phát triển vững bền quốc tế Winnipeg (2010) đã nhận định: Đối với DN kinh doanh, phát triển vững bền là vận dụng những chiến lược và hoạt động kinh doanh nhằm thỏa mãn nhu cầu hiện tại của DN và những người liên quan tới DN trong lúc vẫn bảo tồn và duy trì tính vững bền và làm tăng trị giá của những nguồn lực tự nhiên, con người cần thiết trong tương lai”. Chính vì vậy từ phát triển vững bền quốc tế thì phát triển vững bền tại những DN là hướng tới tăng trưởng, phát triển trong tương lai, NLĐ với hệ số đồng đẳng thu nhập, tăng cường phúc lợi, tận hưởng văn hóa.

Trong Thống kê Phát triển Con người của UNDP với “mục tiêu duy nhất là đưa con người vào trọng tâm của quá trình phát triển và Chỉ số Phát triển Con người HDI”. Tương tự, tăng cường phát triển vững bền là phát triển trọng tâm vào NLĐ. Nó phải là một quá trình tiếp tục hoàn thiện, là thước đo cho tăng trưởng trong chiến lược phát triển vững bền của những DN might Việt Nam và xúc tiến thực hiện và thực hiện TNXH đối với NLĐ là một hướng đi quan yếu, thích hợp với mục tiêu chiến lược phát triển trong quá trình phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

Rate this post

Bình luận