Định giá chiết khấu và bớt giá là gì?

Phần to những doanh nghiệp sẽ điều chỉnh giá của họ để thưởng cho những  khách hàng trả tiền trước thời hạn, sắm khối lượng to, và sắm vào những lúc  trái thời vụ. Những điều chỉnh giá cả này được gọi là những khoản chiết khấu  (reductions) và bớt giá ( allơwances).

a. Chiết khấu trả tiền mặt (Money low cost)

Chiết khấu trả tiền mặt là sự ưu đãi cho những khách hàng nào sắm và  trả tiền tiền ngay. Ví dụ doanh nghiệp đưa ra sức thức chiết khấu trả tiền mặt “  2/10 internet 30”, với tức thị việc trả tiền kéo dài trong vòng 30 ngày, nhưng người  sắm với thể được giảm 2 phần trăm mức giá nếu trả tiền tiền sắm hàng trong  vòng 10 ngày. Khoản chiết khấu này phải bảo đảm cho tất cả mọi khách sắm đáp  ứng được điều kiện đó. Khoản chiết khấu tương tự đã trở thành thông lệ trong nhiều  ngành và tạo điều kiện cho việc cải thiện khả năng trả tiền của người bán và giảm bớt chi  phí để thu hồi tiền cho vay và nợ khó đòi.

b. Chiết khấu theo số lượng ( amount diplount)

Chiết khấu theo số lượng là sự ưu đãi cho những khách hàng sắm sản phẩm  với số lượng to. Một tỉ dụ tiêu biểu là điều kiện ‘’ 10 000 đồng cho mỗi đơn vị  sản phẩm lúc sắm dưới 100 đơn vị sản phẩm, 9 000 đồng cho mỗi đơn vị sản phẩm  lúc sắm 100 đơn vị sản phẩm trở lên‘’. Chiết khấu theo số lượng sắm to phải được  ứng dụng thống nhất cho mọi khách hàng, và ko được vượt quá mức tiết kiệm chi  phí cho người bán nhờ bán được khối lượng to. Những khoản tiết kiệm này bao  gồm phần giảm những giá bán bán hàng, lưu kho và vận chuyển.  Việc chiết khấu theo số lượng với thể ứng dụng theo nguyên tắc ko cùng dồn  (tính theo số lượng sản phẩm mỗi lần đặt hàng) hay cùng dồn (tính trên số lượng  sản phẩm những lần đặt hàng trong một thời kỳ nhất định nào đó). Chiết khấu theo  số lượng khuyến khích khách hàng đặt sắm nhiều hơn ở một người bán nào đó, hơn  là sắm từ nhiều nguồn khác nhau.

c. Chiết khấu chức năng (purposeful low cost)

Chiết khấu chức năng, còn được gọi là chiết khấu thương nghiệp (commerce low cost),  được những nhà sản xuất ứng dụng cho những thành viên của kênh thương nghiệp, là những  người đang thực hiện những chức năng nào đó như bán hàng, đựng trữ và bảo quản  hàng, kết toán sổ sách. Những nhà sản xuất với thể ứng dụng những mức chiết khấu chức  năng khác nhau cho những kênh thương nghiệp khác nhau, nhưng họ phải ứng dụng cùng  một mức chiết khấu trong phạm vi từng kênh thương nghiệp.

d. Chiết khấu theo mùa ( seasonal low cost)

Chiết khấu theo mùa là sự ưu đãi cho khách hàng sắm sản phẩm hay dịch vụ vào thời kỳ trái mùa. Chiết khấu theo mùa cho phép người bán duy trì sản xuất đều đặn trong suốt cả năm.

e. Bớt giá (allowance)

Bớt giá là một dạng khác của việc ưu đãi so với biểu giá đã qui định. Chẳng  hạn, bớt giá lúc sắm mới đổi cũ ( trade-in allowance) là ưu đãi cho những trường  hợp trả lại hàng cũ lúc sắm hàng mới. Chước giảm đổi hàng rất phổ biến trong ngành xe khá, cũng như trong một số loại hàng bền khác. Bớt giá lúc sắm mới đổi  cũ thường đươcü ứng dụng phổ biến đối với những sản phẩm tiêu dùng lâu bền. Bớt giá cổ  động ( promotional allowance) là những khoản chi trả hay bớt giá để thưởng cho  những trung gian phân phối tham gia vào những chương trình cổ động và tương trợ cho  việc bán sản phẩm.

Rate this post

Originally posted 2019-01-08 03:02:53.

Bình luận