CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 21

CHUẨN MỰC SỐ 21 – TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quy định chung
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những yêu cầu và nguyên tắc chung về việc
lập và trình bày BCTC gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập BCTC; kết cấu
và nội dung chủ yếu của những BCTC.
02. Chuẩn mực này vận dụng trong việc lập và trình bày BCTC thích hợp với chuẩn mực kế
toán Việt Nam.
03. Chuẩn mực này vận dụng cho việc lập và trình bày BCTC của doanh nghiệp và báo
cáo tài chính thống nhất của tập đoàn. Chuẩn mực này được vận dụng cho việc lập và trình
bày thông tin tài chính tóm tắt giữa niên độ.
04. Chuẩn mực này vận dụng cho tất cả những loại hình doanh nghiệp. Những yêu cầu bổ sung đối
với BCTC của những nhà băng, tổ chức tín dụng và những tổ chức tín dụng được quy
định ở Chuẩn mực “Trình bày bổ sung BCTC của nhà băng và những tổ chức tài
chính tương tự”.
Nội dung chuẩn mực
Mục đích của BCTC
05. Con số tài chính phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh
của một doanh nghiệp. Mục đích của BCTC là cung ứng những thông tin về tình hình
tài chính, tình hình kinh doanh và những luồng tiền tài một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu
hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra những quyết định kinh tế. Để đạt
mục đích này BCTC phải cung ứng những thông tin của một doanh nghiệp về:
a/ Tài sản;
b/ Nợ phải trả;
c/ Vốn chủ sở hữu;
d/ Doanh thu, thu nhập khác, giá thành, lãi và lỗ;
đ/ Những luồng tiền.
Những thông tin này cùng với những thông tin trình bày trong Bản thuyết minh BCTC giúp
người sử dụng dự đoán được những luồng tiền trong tương lai và đặc thù là thời khắc và mức độ
vững chắc của việc tạo ra những luồng tiền và những khoản tương đương tiền.
Trách nhiệm lập và trình bày BCTC
06. Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lập và trình bày báo cáo tài
chính.
Hệ thống BCTC
07. Hệ thống BCTC của doanh nghiệp gồm :
a) Bảng cân đối kế toán;
b) Con số kết quả hoạt động kinh doanh;
c) Con số lưu chuyển tiền tệ;
d) Bản thuyết minh BCTC.
08. Ngoài BCTC, doanh nghiệp mang thể lập báo cáo quản lý trong đó mô tả và diễn giải những
đặc điểm chính về tình hình kinh doanh và tài chính, cũng như những sự kiện ko vững chắc chủ
yếu mà doanh nghiệp phải ứng phó nếu ban giám đốc xét thấy chúng hữu ích cho những người sử
dụng trong quá trình ra những quyết định kinh tế.
Yêu cầu lập và trình bày BCTC
09. Con số tài chính phải trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả
kinh doanh và những luồng tiền tài doanh nghiệp. Để đảm bảo yêu cầu trung thực và hợp lý, những báo
cáo tài chính phải được lập và trình bày trên cơ sở vật chất tuân thủ những chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán
và những quy định mang liên quan hiện hành.
10. Doanh nghiệp cần nêu rõ trong phần thuyết minh BCTC là BCTC được lập và
trình bày thích hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Con số tài chính được coi là lập và
trình bày thích hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam nếu BCTC tuân thủ mọi quy
định của từng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt
Nam của Bộ Tài chính.
Trường hợp doanh nghiệp sử dụng chính sách kế toán khác với quy định của chuẩn mực và
chế độ kế toán Việt Nam, ko được coi là tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành
dù đã thuyết minh đầy đủ trong chính sách kế toán cũng như trong phần thuyết minh báo cáo
tài chính.
11. Để lập và trình bày BCTC trung thực và hợp lý, doanh nghiệp phải:
a) Lựa chọn và vận dụng những chính sách kế toán thích hợp với những quy định trong đoạn 12;
b) Trình bày những thông tin, kể cả những chính sách kế toán, nhằm cung ứng thông tin thích hợp,
đáng tin cậy, so sánh được và dễ hiểu;
c) Sản xuất những thông tin bổ sung lúc quy định trong chuẩn mực kế toán ko đủ để tạo điều kiện cho
người sử dụng hiểu được tác động của những giao dịch hoặc những sự kiện cụ thể tới tình
hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Chính sách kế toán
12. Doanh nghiệp phải lựa chọn và vận dụng những chính sách kế toán cho việc lập và trình bày báo cáo tài
chính thích hợp với quy định của từng chuẩn mực kế toán. Trường hợp chưa mang quy định ở chuẩn
mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, thì doanh nghiệp phải căn cứ vào chuẩn mực chung để xây
dựng những phương pháp kế toán hợp lý nhằm đảm bảo BCTC cung ứng được những thông tin
đáp ứng những yêu cầu sau:
a/ Thích hợp với nhu cầu ra những quyết định kinh tế của người sử dụng;
b/ Đáng tin cậy, lúc:
– Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp;
– Phản ánh đúng bản tính kinh tế của những giao dịch và sự kiện ko chỉ đơn thuần
phản ánh hình thức hợp pháp của chúng;
– Trình bày khách quan, ko thiên vị;
– Tuân thủ nguyên tắc thận trọng;
– Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu.
13. Chính sách kế toán bao gồm những nguyên tắc, cơ sở vật chất và những phương pháp kế toán cụ thể được
doanh nghiệp vận dụng trong quá trình lập và trình bày BCTC.
14. Trong trường hợp ko mang chuẩn mực kế toán hướng dẫn riêng, lúc xây dựng những phương pháp kế
toán cụ thể, doanh nghiệp cần xem xét:
a) Những yêu cầu và hướng dẫn của những chuẩn mực kế toán kể tới những vấn đề tương
tự và mang liên quan;
b) Những khái niệm, tiêu chuẩn, điều kiện xác định và ghi nhận đối với những tài sản, nợ phải trả,
thu nhập và giá thành được quy định trong chuẩn mực chung;
c) Những quy định đặc thù của ngành nghề kinh doanh chỉ được chấp thuận lúc những qui định
này thích hợp với những điểm (a) và (b) của đoạn này.
Nguyên tắc lập và trình bày BCTC
Hoạt động liên tục
15. Lúc lập và trình bày BCTC, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải đánh
giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Con số tài chính phải được lập trên cơ sở vật chất giả
định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh thường nhật trong
tương lai sắp, trừ lúc doanh nghiệp mang ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu
hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình. Lúc thẩm định, nếu Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh
nghiệp biết được mang những điều ko vững chắc liên quan tới những sự kiện hoặc những điều kiện mang thể
gây ra sự nghi ngờ to về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì những điều ko chắc
chắn đó cần được nêu rõ. Nếu BCTC ko được lập trên cơ sở vật chất hoạt động liên tục, thì sự
kiện này cần được nêu rõ, cùng với cơ sở vật chất sử dụng để lập BCTC và lý do làm cho doanh
nghiệp ko được coi là đang hoạt động liên tục.
16. Để thẩm định khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh
nghiệp cần phải xem xét tới mọi thông tin mang thể dự đoán được tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể
từ ngày kết thúc niên độ kế toán.
Cơ sở vật chất dồn tích
17. Doanh nghiệp phải lập BCTC theo cơ sở vật chất kế toán dồn tích, ngoại trừ những thông tin liên quan
tới những luồng tiền.
18. Theo cơ sở vật chất kế toán dồn tích, những giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời khắc phát sinh, ko
căn cứ vào thời khắc thực thu, thực rót vốn và được ghi nhận vào sổ kế toán và BCTC
của những kỳ kế toán liên quan. Những khoản giá thành được ghi nhận vào Con số kết quả hoạt động kinh
doanh theo nguyên tắc thích hợp giữa doanh thu và giá thành. Tuy nhiên, việc vận dụng nguyên tắc phù
hợp ko cho phép ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán những khoản mục ko thoả mãn định
nghĩa về tài sản hoặc nợ phải trả.
Nhất quán
19. Việc trình bày và phân loại những khoản mục trong BCTC phải nhất quán từ niên độ này
sang niên độ khác, trừ lúc:
a) Với sự thay đổi đáng kể về bản tính những hoạt động của doanh nghiệp hoặc lúc xem xét
lại việc trình bày BCTC cho thấy rằng cần phải thay đổi để mang thể trình bày
một cách hợp lý hơn những giao dịch và những sự kiện; hoặc
b) Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu mang sự thay đổi trong việc trình bày.
20. Doanh nghiệp mang thể trình bày BCTC theo một cách khác lúc sắm sắm hoặc thanh lý to
những tài sản, hoặc lúc xem xét lại cách trình bày BCTC. Việc thay đổi cách trình bày báo
cáo tài chính chỉ được thực hiện lúc cấu trúc trình bày mới sẽ được duy trì trong tương lai trong tương lai
hoặc nếu lợi ích của cách trình bày mới được xác định rõ ràng. Lúc mang thay đổi, thì doanh nghiệp
phải phân loại lại những thông tin mang tính so sánh cho thích hợp với những quy định của đoạn 30 và
phải giải trình lý do và tác động của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh BCTC.
Trọng yếu và tập hợp
21. Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong BCTC. Những khoản mục
ko trọng yếu thì ko phải trình bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục mang cùng
tính chất hoặc chức năng.
22. Lúc trình bày BCTC, một thông tin được coi là trọng yếu nếu ko trình bày hoặc trình
bày thiếu chuẩn xác của thông tin đó mang thể làm sai lệch đáng kể BCTC, làm tác động
tới quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC. Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và
tính chất của những khoản mục được thẩm định trong những tình huống cụ thể nếu những khoản mục này
ko được trình bày riêng biệt. Để xác định một khoản mục hay một tập hợp những khoản mục là trọng
yếu phải thẩm định tính chất và quy mô của chúng. Tuỳ theo những tình huống cụ thể, tính chất hoặc quy
mô của từng khoản mục mang thể là nhân tố quyết định tính trọng yếu. Ví dụ, những tài sản riêng lẻ mang cùng
tính chất và chức năng được tập hợp vào một khoản mục, kể cả lúc trị giá của khoản mục là rất to.
Tuy nhiên, những khoản mục quan yếu mang tính chất hoặc chức năng khác nhau phải được trình bày
một cách riêng rẽ.
23. Nếu một khoản mục ko mang tính trọng yếu, thì nó được tập hợp với những khoản đầu mục khác mang
cùng tính chất hoặc chức năng trong BCTC hoặc trình bày trong phần thuyết minh báo cáo
tài chính. Tuy nhiên, mang những khoản mục ko được coi là trọng yếu để mang thể được trình bày riêng
biệt trên BCTC, nhưng lại được coi là trọng yếu để phải trình bày riêng biệt trong phần
thuyết minh BCTC.
24. Theo nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp ko nhất thiết phải tuân thủ những quy định về trình bày báo
cáo tài chính của những chuẩn mực kế toán cụ thể nếu những thông tin đó ko mang tính trọng yếu.
Bù trừ
25. Những khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên BCTC ko được bù trừ, trừ lúc một
chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ .
26. Những khoản mục doanh thu, thu nhập khác và giá thành chỉ được bù trừ lúc:
a) Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác; hoặc
b) Những khoản lãi, lỗ và những giá thành liên quan phát sinh từ những giao dịch và những sự kiện giống
nhau hoặc tương tự và ko mang tính trọng yếu. Những khoản này cần được tập hợp lại với
nhau thích hợp với quy định của đoạn 21.
27. Những tài sản và nợ phải trả, những khoản thu nhập và giá thành mang tính trọng yếu phải được báo cáo riêng
biệt. Việc bù trừ những số liệu trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh hoặc Bảng cân đối kế toán,
ngoại trừ trường hợp việc bù trừ này phản ánh bản tính của giao dịch hoặc sự kiện, sẽ ko cho
phép người sử dụng hiểu được những giao dịch hoặc sự kiện được thực hiện và dự trù được những luồng
tiền trong tương lai của doanh nghiệp.
28. Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” quy định doanh thu phải được thẩm định theo
trị giá hợp lý của những khoản đã thu hoặc mang thể thu được, trừ đi tất cả những khoản giảm trừ doanh
thu. Trong hoạt động kinh doanh thông thường, doanh nghiệp thực hiện những giao dịch khác ko
làm phát sinh doanh thu, nhưng mang liên quan tới những hoạt động chính làm phát sinh doanh thu. Kết
quả của những giao dịch này sẽ được trình bày bằng cách khấu trừ những khoản giá thành mang liên quan phát
sinh trong cùng một giao dịch vào khoản thu nhập tương ứng, nếu cách trình bày này phản ánh đúng
bản tính của những giao dịch hoặc sự kiện đó. Chẳng hạn như:
a) Lãi và lỗ phát sinh trong việc thanh lý những tài sản một mực và đầu tư dài hạn, được trình bày
bằng cách khấu trừ trị giá ghi sổ của tài sản và những khoản giá thành thanh lý mang liên quan vào giá
bán tài sản;
b) Những khoản giá thành được hoàn lại theo thoả thuận hợp đồng với bên thứ ba (ví dụ hợp đồng
cho thuê lại hoặc thầu lại) được trình bày theo trị giá thuần sau lúc đã khấu trừ đi khoản được
hoàn trả tương ứng;
29. Những khoản lãi và lỗ phát sinh từ một nhóm những giao dịch tương tự sẽ được hạch toán theo trị giá
thuần, ví dụ những khoản lãi và lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi và lỗ phát sinh từ sắm, bán những dụng cụ tài
chính vì mục đích thương nghiệp. Tuy nhiên, những khoản lãi và lỗ này cần được trình bày riêng biệt nếu
quy mô, tính chất hoặc tác động của chúng yêu cầu phải được trình bày riêng biệt theo qui định của
Chuẩn mực “Lãi, lỗ thuần trong kỳ, những sơ sót cơ bản và những thay đổi trong chính sách kế toán”.
Với thể so sánh
30. Những thông tin bằng số liệu trong BCTC nhằm để so sánh giữa những kỳ kế toán phải được
trình bày tương ứng với những thông tin bằng số liệu trong BCTC của kỳ trước. Những thông tin
so sánh cần phải bao gồm cả những thông tin diễn giải bằng lời nếu điều này là cần thiết tạo điều kiện cho những
người sử dụng hiểu rõ được BCTC của kỳ hiện tại.
31. Lúc thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại những khoản mục trong BCTC, thì phải phân
loại lại những số liệu so sánh (trừ lúc việc này ko thể thực hiện được) nhằm đảm bảo khả năng so
sánh với kỳ hiện tại, và phải trình bày tính chất, số liệu và lý do việc phân loại lại. Nếu ko thể thực
hiện được việc phân loại lại những số liệu tương ứng mang tính so sánh thì doanh nghiệp cần phải nêu
rõ lý do và tính chất của những thay đổi nếu việc phân loại lại những số liệu được thực hiện.
32. Trường hợp ko thể phân loại lại những thông tin mang tính so sánh để so sánh với kỳ hiện tại, như
trường hợp mà cách thức thu thập những số liệu trong những kỳ trước đây ko cho phép thực hiện
việc phân loại lại để tạo ra những thông tin so sánh, thì doanh nghiệp cần phải trình bày tính chất
của những điều chỉnh lẽ ra cần phải thực hiện đối với những thông tin số liệu mang tính so sánh. Chuẩn
mực “Lãi, lỗ thuần trong kỳ, những sơ sót cơ bản và những thay đổi trong chính sách kế toán” đưa ra quy
định về những điều chỉnh cần thực hiện đối với những thông tin mang tính so sánh trong trường hợp những
thay đổi về chính sách kế toán được vận dụng cho những kỳ trước.
Kết cấu và nội dung chủ yếu của BCTC
Những thông tin chung về doanh nghiệp
33. Trong BCTC, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin sau đây:
a) Tên và liên hệ của doanh quả báo cáo;
b) Nêu rõ BCTC này là BCTC riêng của doanh nghiệp hay báo cáo
tài chính thống nhất của tập đoàn;
c) Kỳ báo cáo;
d) Ngày lập BCTC;
đ) Đơn vị tiền tệ sử dụng để lập BCTC.
34. Những thông tin quy định trong đoạn 33 được trình bày trên mỗi BCTC. Tuỳ từng trường
hợp, cần phải xác định cách trình bày thích thống nhất những thông tin này. Trường hợp báo cáo tài
chính được trình bày trên những trang điện tử thì những trang tách rời nhau đều phải trình bày những thông
tin kể trên nhằm đảm bảo cho người sử dụng dễ hiểu những thông tin được cung ứng.
Kỳ báo cáo
35. Con số tài chính của doanh nghiệp phải được lập ít nhất cho từng kỳ kế toán năm. Trường hợp đặc
biệt, một doanh nghiệp mang thể thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn tới việc lập báo cáo tài
chính cho một niên độ kế toán mang thể dài hơn hoặc ngắn hơn một năm dương lịch. Trường hợp này
doanh nghiệp cần phải nêu rõ:
a) Lý do phải thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm; và
b) Những số liệu tương ứng nhằm để so sánh được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phần thuyết minh BCTC mang
liên quan, trong trường hợp này là ko thể so sánh được với những số liệu của niên độ
hiện tại.
36. Trong trường hợp đặc thù, chẳng hạn một doanh nghiệp sau lúc được sắm lại bởi một doanh nghiệp
khác mang ngày kết thúc niên độ khác, mang thể được yêu cầu hoặc quyết định thay đổi ngày lập báo cáo
tài chính của mình. Trường hợp này ko thể so sánh được số liệu của niên độ hiện tại và số liệu
được trình bày nhằm mục đích so sánh, do đó doanh nghiệp phải giải trình lý do thay đổi ngày lập
BCTC.
Bảng cân đối kế toán
Phân đặc tài sản (hoặc nợ phải trả) ngắn hạn, dài hạn
37. Trong Bảng cân đối kế toán mỗi doanh nghiệp phải trình bày riêng biệt những tài sản và nợ phải trả
thành ngắn hạn và dài hạn. Trường hợp do tính chất hoạt động doanh nghiệp ko thể phân biệt
được giữa ngắn hạn và dài hạn, thì những tài sản và nợ phải trả phải được trình bày thứ tự theo tính
thanh khoản giảm dần.
38. Với cả hai phương pháp trình bày, đối với từng khoản mục tài sản và nợ phải trả, doanh nghiệp phải
trình bày tổng số tiền dự trù được thu hồi hoặc trả tiền trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc
kỳ kế toán năm, số tiền được thu hồi hoặc trả tiền sau 12 tháng.
39. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong một chu kỳ hoạt động mang thể xác định được, việc
phân loại riêng biệt những tài sản và nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn trong Bảng cân đối kế toán sẽ
cung ứng những thông tin hữu ích thông qua việc phân biệt giữa những tài sản thuần luân chuyển liên
tục như vốn lưu động với những tài sản thuần được sử dụng cho hoạt động dài hạn của doanh nghiệp.
Việc phân biệt này cũng làm rõ tài sản sẽ được thu hồi trong kỳ hoạt động hiện tại và nợ phải trả
tới hạn trả tiền trong kỳ hoạt động này.
Tài sản ngắn hạn, dài hạn
40. Một tài sản được xếp vào loại tài sản ngắn hạn, lúc tài sản này:
a) Được dự trù để bán hoặc sử dụng trong phạm vi của chu kỳ kinh doanh bình
thường của doanh nghiệp; hoặc
b) Được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương nghiệp hoặc cho mục đích ngắn hạn và dự
kiến thu hồi hoặc trả tiền trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ; hoặc
c) Là tiền hoặc tài sản tương đương tiền mà việc sử dụng ko gặp một hạn chế nào.
41. Tất cả những tài sản khác ngoài tài sản ngắn hạn được xếp vào loại tài sản dài hạn.
42. Tài sản dài hạn gồm tài sản một mực hữu hình, tài sản một mực vô hình, tài sản đầu tư tài chính dài hạn
và tài sản dài hạn khác.
43. Chu kỳ hoạt động của một doanh nghiệp là khoảng thời kì từ lúc sắm nguyên vật liệu tham gia
vào một thứ tự sản xuất tới lúc chuyển đổi thành tiền hoặc tài sản dễ chuyển đổi thành tiền. Tài
sản ngắn hạn bao gồm cả hàng tồn kho và những khoản phải thu thương nghiệp được bán, sử dụng và
được thực hiện trong phạm vi của chu kỳ hoạt động thường nhật kể cả lúc chúng ko được dự
tính thực hiện trong 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ. Những loại chứng khoán mang thị trường
giao dịch được dự trù thực hiện trong 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ sẽ được xếp vào loại
tài sản ngắn hạn; những chứng khoán không liên quan điều kiện này được xếp vào loại tài sản dài hạn.
Nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn
44. Một khoản nợ phải trả được xếp vào loại nợ ngắn hạn, lúc khoản nợ này:
a) Được dự kiến trả tiền trong một chu kỳ kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp;
hoặc
b) Được trả tiền trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
45. Tất cả những khoản nợ phải trả khác ngoài nợ phải trả ngắn hạn được xếp vào loại nợ phải trả dài hạn.
46. Những khoản nợ phải trả ngắn hạn mang thể được phân loại giống như cách phân loại những tài sản ngắn hạn.
Một số những khoản nợ phải trả ngắn hạn, như những khoản phải trả thương nghiệp và những khoản nợ phải trả
phát sinh từ những khoản phải trả người lao động viên và giá thành sản xuất kinh doanh phải trả, là những yếu
tố cấu thành vốn đầu tư lưu động được sử dụng trong một chu kỳ hoạt động thường nhật của doanh
nghiệp. Những khoản nợ này được xếp vào loại nợ phải trả ngắn hạn kể cả lúc chúng được trả tiền
sau 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ.
47. Những khoản nợ phải trả ngắn hạn khác ko được trả tiền trong một chu kỳ hoạt động thường nhật,
nhưng phải được trả tiền trong 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ. Chẳng hạn những khoản nợ
chịu lãi ngắn hạn, khoản thấu chi nhà băng, thuế phải nộp và những khoản phải trả phi thương nghiệp
khác. Những khoản nợ chịu lãi để tạo vốn đầu tư lưu động trên cơ sở vật chất dài hạn và ko phải trả tiền
trong 12 tháng tới, đều là nợ phải trả dài hạn.
48. Doanh nghiệp cần phải tiếp tục phân loại những khoản nợ chịu lãi dài hạn của mình vào loại nợ phải trả
dài hạn, kể cả lúc những khoản nợ này sẽ được trả tiền trong 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên
độ, nếu:
a) Kỳ hạn trả tiền ban sơ là trên 12 tháng;
b) Doanh nghiệp mang ý định tái tài trợ những khoản nợ này trên cơ sở vật chất dài hạn và đã được chấp
nhận bằng văn bản về việc tái tài trợ hoặc hoãn kỳ hạn trả tiền trước ngày báo cáo tài
chính được phép phát hành.
Trị giá của những khoản nợ ko được phân loại là nợ phải trả ngắn hạn theo qui định của đoạn
này và những thông tin diễn giải cách trình bày trên phải được nêu rõ trong thuyết minh báo cáo
tài chính.
49. Trường hợp mang những khoản nợ tới hạn trả tiền trong chu kỳ hoạt động tới nhưng được doanh
nghiệp dự kiến tái tài trợ hoặc hoãn kỳ hạn trả tiền và do đó đã ko mang ý định sử dụng vốn lưu
động của doanh nghiệp thì khoản nợ này được xếp vào nợ phải trả dài hạn. Trong trường hợp doanh
nghiệp ko được tùy ý đổi khoản nợ cũ bằng khoản nợ mới (như trường hợp ko mang thoả thuận
được ký kết từ trước về việc chuyển đổi khoản nợ), thì việc đổi khoản nợ này được xếp vào loại nợ
phải trả ngắn hạn trừ lúc một thoả thuận đổi khoản nợ được ký kết trước lúc BCTC được
phép phát hành nhằm đưa ra bằng cớ cho thấy rằng bản tính của khoản nợ này tại ngày kết thúc
niên độ là nợ phải trả dài hạn.
50. Một số thoả thuận cho vay mang điều khoản về sự cam kết của bên đi vay rằng khoản nợ này sẽ phải
được trả tiền ngay lúc một số điều kiện nào đó mang liên quan tới tình hình tài chính của bên đi vay
ko được thoả mãn. Trong trường hợp này, khoản nợ chỉ được xếp vào loại công nợ dài hạn, lúc:
a) Bên cho vay đã cam kết, trước lúc BCTC được phép phát hành, là sẽ ko đòi hỏi
phải trả tiền khoản nợ này lúc những điều kiện kể trên ko được thoả mãn; và
b) Khả năng ko thể xảy ra việc ko thoả mãn những điều kiện kể trên trong 12 tháng tới kể từ
ngày kết thúc niên độ là rất thấp.
Những thông tin phải trình bày trong Bảng cân đối kế toán
51. Bảng cân đối kế toán phải bao gồm những khoản mục chủ yếu sau đây:
1. Tiền và những khoản tương đương tiền;
2. Những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn;
3. Những khoản phải thu thương nghiệp và phải thu khác;
4. Hàng tồn kho;
5. Tài sản ngắn hạn khác;
6. Tài sản một mực hữu hình;
7. Tài sản một mực vô hình;
8. Những khoản đầu tư tài chính dài hạn;
9. Mức giá xây dựng cơ bản dở dang;
10. Tài sản dài hạn khác;
11. Vay ngắn hạn;
12. Những khoản phải trả thương nghiệp và phải trả ngắn hạn khác;
13. Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước;
14. Những khoản vay dài hạn và nợ phải trả dài hạn khác;
15. Những khoản dự phòng;
16. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số;
17. Vốn góp;
18. Những khoản dự trữ;
19. Lợi nhuận chưa phân phối.
52. Những khoản mục bổ sung, những tiêu đề và số cùng chi tiết cần phải được trình bày trong Bảng cân đối
kế toán lúc một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc lúc việc trình bày đó là cần thiết để tạo ra
yêu cầu phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
53. Cách thức trình bày những yếu tố thông tin trên Bảng cân đối kế toán vận dụng với từng loại hình doanh
nghiệp sẽ được quy định trong văn bản hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này (Đoạn 51 chỉ quy định
những khoản mục khác nhau về tính chất hoặc chức năng cần phải được trình bày riêng biệt trên Bảng
cân đối kế toán). Việc điều chỉnh những khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán mang thể bao gồm:
a) Những khoản mục hàng dọc được đưa thêm vào lúc một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu phải trình
bày riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán hoặc lúc quy mô, tính chất hoặc chức năng của một yếu
tố thông tin đòi hỏi phải trình bày riêng biệt nhằm phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài
chính của doanh nghiệp;
b) Cách thức trình bày và sắp xếp theo thứ tự những yếu tố thông tin mang thể được sửa đổi theo tính chất
và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp nhằm cung ứng những thông tin cần thiết cho việc nắm
bắt được tình hình tài chính tổng quan của doanh nghiệp. Ví dụ nhà băng, những tổ chức tín dụng
tương tự thì việc trình bày Bảng cân đối kế toán được quy định cụ thể hơn trong Chuẩn mực
“Trình bày bổ sung BCTC của nhà băng và những tổ chức tín dụng tương tự”.
Những thông tin phải được trình bày trong Bảng cân đối kế toán hoặc trong Bản thuyết minh báo cáo tài
chính
54. Doanh nghiệp phải trình bày trong Bảng cân đối kế toán hoặc trong Bản thuyết minh báo cáo tài
chính việc phân loại chi tiết bổ sung những khoản mục được trình bày, sắp xếp thích hợp với những hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi khoản mục cần được phân loại chi tiết, nếu cần, theo
tính chất; trị giá những khoản phải trả và phải thu từ đơn vị mẹ, từ những đơn vị con, đơn vị liên kết
và từ các đối tác liên quan khác cần phải được trình bày riêng rẽ.
55. Mức độ chi tiết của việc phân loại chi tiết những khoản mục trong Bảng cân đối kế toán hoặc trong Bản
thuyết minh BCTC sẽ tùy thuộc vào những quy định của những chuẩn mực kế toán và cũng
tùy thuộc vào quy mô, tính chất và chức năng của trị giá những khoản mục. Việc trình bày sẽ thay đổi đối
với mỗi khoản mục, ví dụ:
a) Những tài sản một mực hữu hình được phân loại theo qui định trong Chuẩn mực kế toán số 03 “Tài
sản một mực hữu hình” ra thành Nhà cửa, vật kiến trúc; Máy móc, thiết bị; Phương tiện vận tải,
thiết bị truyền dẫn; Thiết bị, dụng cụ quản lý; Cây lâu năm, thú vật làm việc và cho sản phẩm;
TSCĐ hữu hình khác.
b) Những khoản phải thu được phân tích ra thành những khoản phải thu của khách hàng, những khoản phải
thu nội bộ, những khoản phải thu của các đối tác mang liên quan, những khoản trả tiền trước và những
khoản phải thu khác;
c) Hàng tồn kho được phân loại, thích hợp với Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”, ra thành
nguyên vật liệu, dụng cụ, dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm,..
d) Những khoản dự phòng được phân loại riêng biệt cho thích hợp với hoạt động của doanh nghiệp; và
e) Vốn góp và những khoản dự trữ được trích lập từ lợi nhuận được phân loại riêng biệt thành vốn
góp, thặng dư vốn cổ phần và những khoản dự trữ.
f) Con số kết quả hoạt động kinh doanh
Những thông tin phải trình bày trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh
56. Con số kết quả hoạt động kinh doanh phải bao gồm những khoản mục chủ yếu sau đây:
1. Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà sản xuất;
2. Những khoản giảm trừ;
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung ứng nhà sản xuất;
4. Giá vốn hàng bán;
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung ứng nhà sản xuất;
6. Doanh thu hoạt động tài chính;
7. Mức giá tài chính;
8. Mức giá bán hàng;
9. Mức giá quản lý doanh nghiệp;
10. Thu nhập khác;
11. Mức giá khác;
12. Phần sở hữu trong lãi hoặc lỗ của đơn vị liên kết và liên doanh được kế toán theo
phương pháp vốn chủ sở hữu (Trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh hợp
nhất);
13. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh;
14. Thuế TNDN;
15. Lợi nhuận sau thuế;
16. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong lãi hoặc lỗ sau thuế (Trong Con số kết
quả hoạt động kinh doanh thống nhất);
17. Lợi nhuận thuần trong kỳ.
57. Những khoản mục bổ sung, những tiêu đề và số cùng chi tiết cần phải được trình bày trong Con số kết quả
hoạt động kinh doanh lúc một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc lúc việc trình bày đó là cần thiết để
đáp ứng yêu cầu phản ánh trung thực và hợp lý tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.
58. Cách thức được sử dụng để mô tả và sắp xếp những khoản mục hàng dọc mang thể được sửa đổi thích hợp
để diễn giải rõ hơn những yếu tố về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những
nhân tố cần được xem xét bao gồm tính trọng yếu, tính chất và chức năng của những yếu tố khác nhau
cấu thành những khoản thu nhập và giá thành. Ví dụ đối với nhà băng và những tổ chức tín dụng tương tự
việc trình bày Con số kết quả hoạt động kinh doanh được quy định cụ thể hơn trong Chuẩn mực “Trình
bày bổ sung BCTC của nhà băng và những tổ chức tín dụng tương tự”.
59. Trường hợp do tính chất ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp ko thể trình bày những yếu tố thông
tin trên Con số kết quả hoạt động kinh doanh theo chức năng của giá thành thì được trình bày theo tính
chất của giá thành.
Những thông tin phải được trình bày hoặc trong Con số kết quả kinh doanh hoặc trong Bản thuyết
minh BCTC
60. Doanh nghiệp phân loại những khoản giá thành theo chức năng cần phải cung ứng những thông tin bổ sung
về tính chất của những khoản giá thành, ví dụ như giá thành khấu hao và giá thành lương người lao động viên.
61. Doanh nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTC trị giá của cổ tức trên mỗi cổ phần
đã được đề nghị hoặc đã được công bố trong niên độ của BCTC.
Con số lưu chuyển tiền tệ
62. Con số lưu chuyển tiền tệ được lập và trình bày theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 “Con số
lưu chuyển tiền tệ”.
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cấu trúc
63. Bản thuyết minh BCTC của một doanh nghiệp cần phải:
a) Đưa ra những thông tin về cơ sở vật chất sử dụng để lập BCTC và những chính sách kế toán
cụ thể được chọn và vận dụng đối với những giao dịch và những sự kiện quan yếu;
b) Trình bày những thông tin theo quy định của những chuẩn mực kế toán mà chưa được trình
bày trong những BCTC khác;
c) Sản xuất thông tin bổ sung chưa được trình bày trong những BCTC khác,
nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý.
64. Bản thuyết minh BCTC phải được trình bày một cách mang hệ thống. Mỗi khoản mục trong
Bảng cân đối kế toán, Con số kết quả hoạt động kinh doanh và Con số lưu chuyển tiền tệ cần được
đánh dấu dẫn tới những thông tin liên quan trong Bản thuyết minh BCTC.
65. Bản thuyết minh BCTC bao gồm những phần mô tả mang tính tường thuật hoặc những phân
tích chi tiết hơn những số liệu đã được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán, Con số kết quả hoạt động
kinh doanh và Con số lưu chuyển tiền tệ cũng như những thông tin bổ sung cần thiết khác. Chúng bao
gồm những thông tin được những chuẩn mực kế toán khác yêu cầu trình bày và những thông tin khác
cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý.
66. Bản thuyết minh BCTC thường được trình bày theo thứ tự sau đây và cần duy trì nhất quán
nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng hiểu được BCTC của doanh nghiệp và mang thể so sánh với
BCTC của những doanh nghiệp khác:
a) Tuyên bố về việc tuân thủ những chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam;
b) Giải trình về cơ sở vật chất thẩm định và chính sách kế toán được vận dụng;
c) Thông tin bổ sung cho những khoản mục được trình bày trong mỗi BCTC theo thứ tự
trình bày mỗi khoản mục hàng dọc và mỗi BCTC;
d) Trình bày những biến động trong vốn đầu tư chủ sở hữu;
e) Những thông tin khác, gồm:
(i) Những khoản nợ tiềm tàng, những khoản cam kết và những thông tin tài chính khác; và
(ii) Những thông tin phi tài chính.
Trình bày chính sách kế toán
67. Phần về những chính sách kế toán trong Bản thuyết minh BCTC phải trình bày những điểm
sau đây:
a) Những cơ sở vật chất thẩm định được sử dụng trong quá trình lập BCTC;
b) Mỗi chính sách kế toán cụ thể cần thiết cho việc hiểu đúng những BCTC.
68. Ngoài những chính sách kế toán cụ thể được sử dụng trong BCTC, điều quan yếu là người
sử dụng phải nhận thức được cơ sở vật chất thẩm định được sử dụng (như nguyên giá, giá hiện hành, trị giá
thuần mang thể thực hiện được, trị giá hợp lý hoặc trị giá hiện tại) bởi vì những cơ sở vật chất này là nền tảng để
lập BCTC. Lúc doanh nghiệp sử dụng nhiều cơ sở vật chất thẩm định khác nhau để lập báo cáo tài
chính, như trường hợp một số tài sản được thẩm định lại theo quy định của nhà nước, thì phải nêu rõ
những tài sản và nợ phải trả vận dụng mỗi cơ sở vật chất thẩm định đó.
69. Lúc quyết định việc trình bày chính sách kế toán cụ thể trong BCTC Giám đốc (hoặc người
đứng đầu) doanh nghiệp phải xem xét xem việc diễn giải này mang tạo điều kiện cho người sử dụng hiểu được
cách thức phản ánh những nghiệp vụ giao dịch và những sự kiện trong kết quả hoạt động và tình hình tài
chính của doanh nghiệp. Những chính sách kế toán doanh nghiệp thường đưa ra gồm:
a) Ghi nhận doanh thu;
b) Nguyên tắc thống nhất, kể cả thống nhất đơn vị con và đơn vị liên kết;
c) Thống nhất kinh doanh;
d) Những liên doanh;
e) Ghi nhận và khấu hao tài sản một mực hữu hình, tài sản một mực vô hình; phân bổ giá thành trả
trước và lợi thế thương nghiệp;
f) Vốn hóa những khoản giá thành đi vay và những khoản giá thành khác;
g) Những hợp đồng xây dựng;
h) Bất động sản đầu tư;
i) Dụng cụ tài chính và những khoản đầu tư tài chính;
j) Hợp đồng thuê tài chính;
okay) Mức giá nghiên cứu và triển khai;
l) Hàng tồn kho;
m) Thuế, bao gồm cả thuế hoãn lại;
n) Những khoản dự phòng;
o) Chuyển đổi ngoại tệ và những nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái;
p) Xác định ngành kinh doanh và khu vực hoạt động và cơ sở vật chất phân bổ những khoản giá thành giữa
những ngành và khu vực hoạt động;
q) Xác định những khoản tiền và tương đương tiền;
r) Những khoản trợ cấp của Chính phủ.
Những chuẩn mực kế toán khác sẽ quy định một cách cụ thể việc trình bày chính sách kế toán trong những
ngành kể trên.
70. Mỗi doanh nghiệp cần xem xét bản tính của những hoạt động và những chính sách của mình mà người
sử dụng muốn được trình bày đối với loại hình doanh nghiệp đó. Lúc một doanh nghiệp thực hiện
những nghiệp vụ quan yếu ở nước ngoài hoặc mang những giao dịch quan yếu bằng ngoại tệ, thì
những người sử dụng sẽ mong đợi mang phần diễn giải về những chính sách kế toán đối với việc ghi
nhận những khoản lãi và lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái và việc dự phòng rủi ro hối đoái. Trong báo cáo
tài chính thống nhất phải trình bày chính sách kế toán được sử dụng để xác định lợi thế thương nghiệp
và lợi ích của cổ đông thiểu số.
71. Một chính sách kế toán mang thể được coi là quan yếu thậm chí lúc những số liệu được trình bày trong
những niên độ hiện tại và trước đây ko mang tính trọng yếu. Việc diễn giải những chính sách ko
được quy định trong những chuẩn mực kế toán hiện hành, nhưng được lựa chọn và vận dụng thích hợp
với đoạn 12 là rất cần thiết.
Trình bày những biến động thông tin về vốn đầu tư chủ sở hữu
72. Doanh nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTC những thông tin phản ánh sự
thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu:
a) Lãi hoặc lỗ thuần của niên độ;
b) Yếu tố thu nhập và giá thành, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn đầu tư chủ sở
hữu theo quy định của những chuẩn mực kế toán khác và tổng số những yếu tố này;
c) Tác động luỹ kế của những thay đổi trong chính sách kế toán và những sửa chữa sơ sót
cơ bản được kể trong phần những phương pháp hạch toán quy định trong Chuẩn mực
“Lãi, lỗ thuần trong kỳ, những sơ sót cơ bản và những thay đổi trong chính sách kế toán”;
d) Những nghiệp vụ giao dịch về vốn với những chủ sở hữu và việc phân phối cổ tức, lợi nhuận
cho những chủ sở hữu;
e) Số dư của khoản mục lãi, lỗ luỹ kế vào thời khắc đầu niên độ và cuối niên độ, và những
biến động trong niên độ; và
f) Đối chiếu giữa trị giá ghi sổ của mỗi loại vốn góp, thặng dư vốn cổ phần, những khoản dự
trữ vào đầu niên độ và cuối niên độ và trình bày riêng biệt từng sự biến động.
73. Một doanh nghiệp cần phải cung ứng những thông tin sau đây trong Bản thuyết minh báo cáo tài
chính:
a/ Đối với mỗi loại cổ phiếu:
(i) Số cổ phiếu được phép phát hành;
(ii) Số cổ phiếu đã được phát hành và được góp vốn đầy đủ và số cổ phiếu đã được phát
hành nhưng chưa được góp vốn đầy đủ;
(iii) Mệnh giá của cổ phiếu hoặc những cổ phiếu ko mang mệnh giá;
(iv) Phần đối chiếu số cổ phiếu đang lưu hành tại thời khắc đầu và cuối niên độ;
(v) Những quyền lợi, ưu đãi và hạn chế gắn liền với cổ phiếu, kể cả những hạn chế trong
việc phân phối cổ tức và việc trả lại vốn góp;
(vi) Những cổ phiếu do chính doanh nghiệp nắm giữ hoặc do những đơn vị con, đơn vị liên
kết của doanh nghiệp nắm giữ; và
(vii) Những cổ phiếu được dự trữ để phát hành theo những cách lựa chọn và những hợp đồng bán
hàng, bao gồm điều khoản và số liệu bằng tiền;
b/ Phần mô tả tính chất và mục đích của mỗi khoản dự trữ trong vốn chủ sở hữu;
c/ Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Bảng cân đối kế toán
nhưng trước lúc BCTC được phép phát hành, và
d/ Trị giá cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận.
Một doanh nghiệp ko mang vốn cổ phần, như đơn vị hợp danh, doanh nghiệp Nhà nước,
đơn vị trách nhiệm hữu hạn cần phải cung ứng những thông tin tương đương với những thông
tin được yêu cầu trên đây, phản ánh những biến động của những loại vốn góp khác nhau trong
suốt niên độ, cũng như những quyền lợi, ưu đãi và hạn chế gắn liền với mỗi loại vốn góp.
Những thông tin khác cần được cung ứng
74. Doanh nghiệp cần cung ứng những thông tin sau đây, trừ lúc những thông tin này đã được cung ứng
trong những tài liệu khác đính kèm BCTC được công bố:
a) Trụ sở và loại hình pháp lý của doanh nghiệp, quốc gia đã chứng thực tư cách
pháp nhân của doanh nghiệp và liên hệ của trụ sở doanh nghiệp (hoặc của cơ sở vật chất
kinh doanh chính, nếu khác với trụ sở);
b) Phần mô tả về tính chất của những nghiệp vụ và những hoạt động chính của doanh
nghiệp;
c) Tên của đơn vị mẹ và đơn vị mẹ của cả tập đoàn;
d) Số lượng người lao động viên tại thời khắc cuối niên độ hoặc số lượng người lao động viên
bình quân trong niên độ ./.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 13:46:12.

Bình luận