Khái niệm chính sách kinh tế của Nhà nước

Chính sách kinh tế được hiểu là: “một hệ thống những ý kiến, mục tiêu phương thức, phương tiện mà chủ thể quản lý sử dụng tác động lên hành vi của chủ thể và đối tượng nhằm thực hiện những nội dung quản lý kinh tế hướng tới những mục tiêu đã xác định” [75]. Nói cách khác, chính sách kinh tế đó là những giải pháp mà Nhà nước sử dụng để xử lý và khắc phục những nội dung kinh tế to trong quá trình hoạt động và phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Từ những căn cứ và phân tích trên tác giả thống nhất cách hiểu “Chính sách kinh tế của Nhà nước tương trợ doanh nghiệp là thuật ngữ sử dụng để chỉ một chuỗi những quyết định hoạt động của cơ quan Nhà nước nhằm khắc phục một vấn đề chung, một số vấn đề cụ thể đang đặt ra trong hoạt động của doanh nghiệp theo mục tiêu xác định”.và“Chính sách kinh tế của Nhà nước địa phương( chính quyền địa phương) tương trợ DN là định hướng, giải pháp của Chính quyền để khắc phục vấn đề đặt ra và nhằm đạt được mục tiêu phát triển và tăng NLCT cho DN thích hợp với đặc điểm, nguồn lực và thẩm quyền địa phương”.

Những đặc trưng trong mỗi luận cứ của mỗi tác giả phản ánh chính sách kinh tế của Nhà nước từ những góc độ khác nhau, music đều hàm chứa những nội dung thể hiện thực chất của chính sách kinh tế, theo tác giả với thể tóm tắt một số đặc trưng của chính sách kinh tế của Nhà nước tương trợ doanh nghiệp như sau:

mang tính đề xuất, thường là những chính sách khuyến khích, tương trợ)

Rate this post

Bình luận