Hoàn thiện chính sách thông tin trong đầu tư chứng khoán

Để hoàn thiện chính sách về thông tin, trước hết cần xác định sự cần thiết phải thiết lập một thị trường hiệu quả. Điều này với tức thị thị trường với thông tin ko bị mất tương xứng, tức là quyền tiếp cận và thụ hưởng lợi ích do thông tin thị trường mang lại là tương xứng giữa những nhà đầu tư.

Tại Việt nam, theo kết quả phân tích dữ liệu thu thập từ khảo sát nhân tố tác động tới khả năng sinh lợi của chứng khoán tác động tới quyết định của nhà đầu tư chứng khoán (Chương 2) thì nhân tố “rủi ro thông tin” với tác động mạnh xếp thứ 3 về mức độ tác động. Do đó để thu hút đầu tư chứng khoán thì cần phải mở rộng phân phối thông tin, tăng cường độ tin cậy của những thông tin về hoạt động đầu tư chứng khoán đối với những nhà đầu tư. Những giải pháp chính sách cụ thể gồm:

Rate this post

Bình luận