Thành phần “vị chủng tiêu dùng”

Thành phần “vị chủng tiêu sử dụng” nổi lên với những từ khóa tương tự như nội dung thang đo lường “vị chủng tiêu sử dụng” mà những tác giả trước đã từng sử dụng như Shimp và Sharma (1987); Klein và cùng sự. (1998) (xem bảng 3.11). Ví dụ một số bình luận tiêu biểu:

“Hãy tẩy chay hàng TQ đi mặc dù đã muộn. Kinh doanh, sử dụng đồ TQ chỉ làm giàu cho họ, làm hại bản thân và hại Việt Nam!” (ID18, bình luận).

“Nói là tẩy chay hàng TQ nhưng trên những phương tiện truyền thông nhất là trên truyền hình lại luôn quảng cáo rầm rộ hàng TQ tương tự là chưa được. Tôi nghĩ nên ngừng những quảng cáo tương tự. Những doanh nghiệp nhập khẩu cũng nên ngừng nhập khẩu những mặt hàng từ TQ nữa. Mọi người chung tay góp sức nhỏ bé để bảo vệ lợi ích  của chính người Việt Nam cũng là góp phần bảo vệ Tổ quốc thân yêu” (ID42, bình luận).

Thành phần này đã từng được kiểm định trước đó ở thị trường Việt Nam trong những nghiên cứu của Nguyen và cùng sự. (2008) hay nghiên cứu của Le và cùng sự. (2013). Tổng kết lý thuyết ở chương 2 cho thấy một số tác ví thử Balabanis và cùng sự. (2001) đã chứng minh sự tác động cùng chiều của “chủ nghĩa yêu nước” lên “vị chủng tiêu sử dụng”. Kết quả này nhận được sự ủng hộ của Sharma và cùng sự. (1995); Klein và Ettenson (1999). Người mang chủ nghĩa vị chủng càng cao sẽ giám định sản phẩm xuất xứ nước ngoài thấp đi, mối quan hệ này được chứng minh bởi Ishii (2009); (Nakos và Hajidimitriou, 2007).

Mối quan hệ nghịch chiều giữa chủ nghĩa vị chủng tiêu sử dụng và hành vi tiêu sử dụng hàng hóa mang xuất xứ nước ngoài hay một quốc gia cụ thể nào đó đã được nhiều tác giả chứng minh, vd., Klein và cùng sự (1998); Suh và Kwon (2002). Do đó, nghiên cứu này đề xuất giả thuyết: mang mối quan hệ cùng chiều giữa “chủ nghĩa yêu nước” và “vị chủng tiêu sử dụng”; mang mối quan hệ cùng chiều giữa “vị chủng tiêu sử dụng” và “hành vi tẩy chay” và mang mối quan hệ nghịch chiều giữa “vị chủng tiêu sử dụng” đối với “giám định sản phẩm”.

Rate this post

Bình luận