Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động quản lý huy động các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Tỷ lệ NLTC huy động thực hiện so với kế hoạch

Cách tính tiêu chí

Tỷ lệ NLTC huy động thực tế so với kế hoạch = VHĐtt/VHĐkh Trong đó:

VHĐtt: NLTC huy động thực tế VHĐkh: NLTC huy động theo kế hoạch Ý nghĩa của tiêu chí

Mục tiêu này cung ứng số liệu tổng thể về tỷ lệ NLTC huy động được trong 1 giai đoạn so với kế hoạch, thông qua đó, sở hữu thể sở hữu được thông tin khái quát về thực trạng huy động những NLTC cho XDNTM.

Tốc độ tăng trưởng NLTC huy động cho XDNTM

Cách tính tiêu chí

∆V = (VHĐn – VHĐn-1) / Vn-1 *100%

Trong đó:

∆V: Tốc độ tăng (giảm) NLTC huy động được. VHĐn: NLTC huy động được của năm thứ n.

VHĐn-1: NLTC huy động được của năm trước đó.

Ý nghĩa của tiêu chí

Mục tiêu này cung ứng thông tin phục vụ việc phân tích, giám định tốc độ tăng hay giảm những NLTC huy động cho XDNTM hàng năm, từ đó xác định xu hướng và kịp thời sở hữu những điều chỉnh hoặc đề xuất những giải pháp nếu cần thiết.

Cơ cấu NLTC huy động cho XDNTM

Cách tính tiêu chí

%VHĐokay = VHĐokay/∑V

%VHĐokay: Cơ cấu nguồn NLTC okay

VHĐokay: Tổng NLTC huy động của nguồn NLTC okay

∑V: Tổng số NLTC huy động của tất cả những nguồn NLTC

Ý nghĩa của tiêu chí

Mục tiêu này phản ánh cơ cấu của một NLTC trong tổng số những NLTC huy động cho XDNTM trong một giai đoạn nhất định. Mục tiêu này là hạ tầng để giám định tổng hợp khả năng kết hợp những NLTC cho XDNTM. Từ tiêu chí này, người ta sở hữu thể phân tích và thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong việc huy động từng NLTC để tạo sự hợp lý về cơ cấu, phát huy tối đa những NLTC tham gia XDNTM.

Mức độ đáp ứng nhu cầu NLTC

Cách tính tiêu chí

M = VHĐtt/VNCnc (%) M: Mức độ đáp ứng nhu cầu NLTC trong một giai đoạn VHĐtt: NLTC huy động được trên thực tế

VNCnc: Nhu cầu NLTC trong giai đoạn

Ý nghĩa của tiêu chí

Mục tiêu này phản ánh mức độ đáp ứng nhu cầu NLTC cho XDNTM trong một giai đoạn nhất định. Mức độ đáp ứng nhu cầu NLTC càng cao chứng tỏ việc huy động NLTC càng đạt hiệu quả.

Rate this post

Bình luận