Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Tài chính tương trợ phát triển chính thức (ODA) là một phòng ban của dòng vốn nước ngoài vào những nước đang phát triển, đây là tài chính mang những ƣu điểm như: ưu đãi về lãi suất, thời kì ân hạn và thời kì trả nợ, mang yếu tố ko hoàn lại. Nhờ những đặc điểm ưu đãi này mà tài chính ODA mang lại nhiều thuận lợi cho nước tiếp nhận vốn ODA bao gồm:

Thứ nhất, bổ sung tài chính ưu đãi cho đầu tư và phát triển kinh tế. Hầu hết những nước đang phát triển thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng, vì vậy tài chính ODA là nguồn lực và xúc tác quan yếu đối với sự phát triển  kinh tế của những nước đang phát triển. Nước tiếp nhận vốn ODA sẽ được cung ứng tài chính từ tài chính ODA với quy mô vốn to đầu tƣ vào những dự án hạ tầng kinh tế – xã hội quan yếu như: cơ sở vật chất hạ tầng về liên lạc, năng lượng và công nghiệp, hạ tầng mạng lưới bưu chính viễn thông… Thông qua phát triển cơ sở vật chất hạ tầng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rất to, tài chính ODA góp phần hết sức quan yếu trong việc đạt được mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội của nước tiếp nhận vốn ODA.

Thứ hai, tương trợ phát triển nguồn nhân lực và khoa học, kỹ thuật. Tài chính ODA góp phần phát triển và tăng cường năng lực con người thông qua những hoạt động hợp tác kỹ thuật, tập huấn trong và ngoài nước, san sớt kinh nghiệm về quản lý kinh tế xã hội. Nước tiếp nhận vốn ODA sẽ được tiếp nhận được nền khoa học, kỹ thuật kỹ thuật hiện đại tiên tiến từ những nước đã phát triển trên toàn cầu thông qua những chương trình, dự án ODA dưới hình thức tương trợ hợp tác kỹ thuật độc lập, tương trợ dự án đầu tƣ. Đây là những hình thức cung ứng vốn ODA với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật tiên tiến và kỹ thuật sản xuất hiện đại, san sớt kinh nghiệm, cách thức kỹ thuật tân tiến trên toàn cầu. Qua đó, nước tài trợ sẽ tương trợ phát triển nguồn nhân lực và kỹ thuật kỹ thuật cho nước tiếp nhận vốn ODA.

Thứ ba, tăng an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo. Tài chính ODA tác động tích cực tới an sinh xã hội ở tất cả các nước tiếp nhận vốn ODA thông qua tương trợ cải thiện điều kiện về giáo dục và tập huấn, y tế, môi trường, nông nghiệp – nông thôn. Đồng thời, tài chính ODA cũng sẽ góp phần tích cực trong việc tương trợ xóa đói giảm nghèo và tăng chất lượng cuộc sống ở những nước tiếp nhận vốn ODA bằng thực hiện những chương trình cụ thể như: phát triển nông thôn, tín dụng tương trợ giảm nghèo, xóa đói giảm nghèo, xây dựng mới trường học, trạm y tế, cải tạo bệnh viện, tăng chất lượng nhà cung cấp y tế, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, cung ứng nước sạch…

Thứ tư, bổ sung nguồn ngoại tệ góp phần cải thiện cán cân trả tiền. Hầu hết tất cả các nước đang phát triển đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đều mang nhu cầu cao về ngoại tệ và nhập khẩu hàng hóa rất to, do đó tất cả các nước này thường xuyên phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng ngoại tệ và thâm hụt nặng nề cán cân trả tiền. Vì vậy, tài chính ODA là nguồn ngoại tệ bổ sung rất cần thiết cho nước tiếp nhận vốn ODA, qua đó giúp bù đắp sự thiếu hụt ngoại tệ và cải thiện cán cân trả tiền.

Thứ năm, xúc tiến phát triển những hoạt động kinh tế trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài. Những dự án hạ tầng kinh tế – xã hội được tài trợ bằng tài chính ODA mang tác động lan tỏa, kéo theo xúc tiến sự phát triển của những hoạt động kinh tế trong nước. Ngoài ra, thông qua tài chính ODA, nước tiếp nhận vốn ODA sẽ thiết lập và mở rộng được mối quan hệ hợp tác phát triển music phương và đa phương với những nước tài trợ vốn ODA. Từ đó, nước tiếp nhận vốn ODA sẽ tăng thêm sự ủng hộ, hậu thuận và thu hút thêm đầu tư từ những nước phát triển trên toàn cầu. Vì vậy, tài chính ODA góp phần xúc tiến phát triển thương nghiệp và đầu tư, tăng cường năng lực khó khăn, thu hút đầu tư nước ngoài của nước tiếp nhận vốn ODA.

Thứ sáu, góp phần quan yếu trong xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường thiết chế quản lý nhà nước. Nhằm tạo khả năng cho việc chuyển giao tài chính ODA và kỹ thuật từ nước tài trợ tới nước tiếp nhận vốn ODA đạt kết quả tốt, thông qua những chương trình, dự án ODA, nước tài trợ sẽ tương trợ nước tiếp nhận tài chính tương trợ phát triển chính thức về hệ thống chính sách kinh tế – xã hội, hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước, phát triển chính sách tài chính vĩ mô, tương trợ hoàn thiện khung khổ thiết chế, pháp lý, tăng khả năng hoạch định chiến lược, chính sách chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế để phân bổ, sử dụng tài chính ODA tốt hơn, hiệu quả hơn.

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận