Quyết toán chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Trật tự quyết toán:

Kết thúc năm ngân sách, trên cơ sở vật chất hướng dẫn của cơ quan tài chính về việc khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ ngân sách hằng năm, những đơn vị dự toán thực hiện khóa sổ quyết toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm gửi đơn vị quản lý cấp trên để tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp. Đối với những đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách thì gửi cơ quan tài chính đồng cấp. Đối với những địa phương, Ban Tài chính xã lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã trình UBND xã xem xét gửi Phòng Tài chính quận; đồng thời UBND xã trình HĐND xã phê chuẩn. Sau lúc được HĐND xã phê chuẩn, UBND xã báo cáo bổ sung, quyết toán ngân sách gửi Phòng Tài chính quận. Phòng Tài chính quận thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp quận (trong đó với nội dung chi NSĐP cho GDCL trên khu vực quận); tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu NSNN trên khu vực quận và quyết toán thu, chi ngân sách quận (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp quận và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) trình UBND cấp quận xem xét gửi Sở Tài chính; đồng thời UBND cấp quận trình HĐND cấp quận phê chuẩn. Sau lúc được HĐND cấp quận phê chuẩn, UBND báo cáo bổ sung, quyết toán ngân sách gửi Sở Tài chính.

Sở Tài chính thẩm định quyết toán thu NSNN phát sinh trên khu vực quận, quyết toán thu, chi ngân sách quận; lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh; tổng hợp lập quyết toán thu NSNN trên khu vực tỉnh và quyết toán thu, chi NSĐP (bao gồm: quyết toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh; quyết toán thu, chi ngân sách cấp quận và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) trình UBND cấp tỉnh xem xét gửi Bộ Tài chính; đồng thời UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh phê chuẩn. Sau lúc được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn, UBND báo cáo bổ sung, quyết toán ngân sách gửi Bộ Tài chính.

Thời kì nộp và xét duyệt quyết toán:

Từ Kỳ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012, thời hạn quyết toán NSĐP thực hiện theo công văn số 812/UBND-KTTC ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm của những đơn vị dự toán thuộc NSĐP. Theo đó:

– Thời hạn nộp Con số quyết toán năm của những đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp tỉnh và cấp quận, thị xã, thành phường chậm nhất là 45 ngày, sau lúc kết thúc kỳ kế toán năm.

– Thời hạn nộp Con số quyết toán năm của những đơn vị trực thuộc cấp 1 do đơn vị dự toán cấp 1 quy định; đảm bảo thời kì để đơn vị dự toán cấp 1 rà soát xét duyệt quyết toán cho những đơn vị trực thuộc và lập Con số tổng hợp gửi cơ quan tài chính theo thời hạn quy định.

– Đối với ngân sác các đơn vị quản lý ở địa phương: thực hiện theo quy định của Luật NSNN và những văn bản hướng dẫn thi hành. Theo Luật NSNN UBND cấp tỉnh (Sở Tài chính) phải gửi Con số quyết toán NSĐP cho Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 1/10 của năm ngân sách sau.

Theo quy định về phân cấp quản lý chi NSĐP tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài chính quản lý trên 100 đơn vị dự toán ngành giáo dục, cùng với trên 200 đơn vị dự toán cấp tỉnh thuộc những ngành, ngành khác. Do đó, khối lượng công việc quyết toán nhiều trong thời kì ngắn (khoảng 03 tháng, từ tháng 02 tới hết tháng 4 hàng năm), tập trung ở phòng ban phụ trách những đơn vị dự toán cấp tỉnh nên việc thẩm định, xét duyệt quyết toán thường ko đảm bảo về mặt thời kì.

Nội dung xét duyệt:

Việc thẩm định quyết toán năm được thực hiện theo nguyên tắc xét duyệt từng khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị; đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của những khoản thu (những chế độ thu học phí và thu khác của nhà nước); sự tuân thủ những điều kiện theo quy định của Luật NSNN và những văn bản hướng dẫn thi hành đối với những khoản chi NSĐP cho GDCL; đảm bảo những khoản thu, chi hạch toán theo đúng chế độ kế toán, mục lục NSNN, đúng niên độ ngân sách; đảm bảo tính hợp pháp của những chứng từ thu, chi, tính khớp đúng giữa sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán với chứng từ và số liệu của KBNN.

Lúc thẩm định quyết toán ngân sách  đối với những đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp mình và ngân sách cấp dưới trực thuộc, cơ quan tài chính thực hiện thẩm định những nội dung: rà soát tính đầy đủ và khớp đúng giữa những số liệu quyết toán theo quy định; bảo đảm khớp đúng giữa số liệu quyết toán của đơn vị dự toán cấp I với những thông tin duyệt quyết toán của cơ quan, đơn vị trực thuộc và xác nhận số liệu của Ngân khố Nhà nước; Xem xét, xác định tính xác thực và hợp pháp của số liệu quyết toán của những khoản tăng, giảm so dự toán được giao; và nhận xét về quyết toán năm.

Xét về nội dung quyết toán, việc quyết toán chi NSĐP cho GDCL hiện nay mới chỉ thực hiện quyết toán tài chính, thực hiện việc đối chiếu số liệu để đảm bảo tính thích hợp, tính khớp đúng của những khoản chi mà chưa với sự xem xét, thẩm định sự thích hợp giữa nguồn tài chính được giao với kết quả thực hiện nhiệm vụ của những địa phương, đơn vị. Đối với ngành chi NSĐP cho GDCL, cơ quan tài chính lúc quyết toán chủ yếu rà soát, đối chiếu số liệu quyết toán của những đơn vị dự toán để đảm bảo khớp đúng với dự toán giao và đối chiếu của KBNN. Do phần nhiều những đơn vị dự toán, những địa phương được giao dự toán theo số biên chế được cấp với thẩm quyền giao nên ko thực hiện so sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ (số học trò thực hiện) so với mục tiêu tính dự toán (số học trò tính dự toán) đối với những địa phương, đơn vị dự toán được phân bổ kinh phí theo mục tiêu học trò. Một số đơn vị với thực hiện so sánh nhưng việc xuất toán trả lại NSNN lúc những đơn vị, địa phương thực hiện ko thực hiện đạt mục tiêu là rất ít do phần to những đơn vị, địa phương dành kinh phí để chi trả chế độ cho lao động trong biên chế và đã được KBNN kiểm soát chứng từ chi.

Số liệu quyết toán trong báo cáo quyết toán năm của những đơn vị dự toán chủ yếu được tổng hợp theo nguyên tắc đảm bảo xác thực, trung thực, đầy đủ và so sánh với dự toán ngân sách. Do cơ chế quản lý NSĐP nói chung ở tỉnh Thanh Hóa cơ bản thực hiện quản lý theo yếu tố đầu vào nên báo cáo quyết toán của những đơn vị chưa với thẩm định số lượng, chất lượng đầu ra (số học trò tốt nghiệp, kết quả học tập, tỷ lệ học trò tốt nghiệp, tỷ lệ học trò bỏ học).

Rate this post

Bình luận