Thực trạng phân cấp quản lý huy động, sử dụng các NLTC cho XDNTM

Phân cấp quản lý huy động những nguồn lực tài chính

Phân cấp quản lý sử dụng những nguồn lực tài chính

UBND cấp xã lập kế hoạch vốn đầu tư theo quy định của Bộ Tài chính tại “Thông tư số 28/2012/TT-BTC Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn”[9]. “Kế hoạch vốn đầu tư của xã sau lúc được Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua, được gửi tới phòng Tài chính – Kế hoạch quận. Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp quận tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp quận”[89]. UBND những quận trên hạ tầng kế hoạch XDNTM của những xã, khả năng tương trợ của cấp quận, xã và khả năng huy động những nguồn hợp pháp khác để lập kế hoạch, trình về Sở Tài chính, Sở KH-ĐT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh  phê duyệt[9].

Việc phân bổ vốn cho cả giai đoạn 5 năm và cho từng năm do UBND Tỉnh và UBND cấp quận thực hiện sau lúc mang thông tin từ Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính. Sau lúc nhận kế hoạch phân bổ vốn từ UBND cấp quận, UBND xã chỉ đạo Ban quản lý XDNTM phân bổ cho từng dự án, trình HĐND xã thông qua. Căn cứ vào dự toán được duyệt, “UBND xã thông tin kế hoạch vốn cho thôn và Ban quản lý xã tiến hành thực hiện những thủ tục để triển khai dự án, thực hiện giám sát trong quá trình thi công và nghiệm thu dự án theo quy định”[89].

Sở Tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch những quận “thực hiện nhiệm vụ thẩm tra kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trước lúc những cơ quan trình UBND Tỉnh, UBND cấp quận quyết định. Căn cứ quyết định về kế hoạch vốn đầu tư của UBND cấp tỉnh, cấp quận, Ngân khố nhà nước thực hiện kiểm soát trả tiền theo quy định”[12].

+ UBND quận là cấp quyết định đầu tư, phê duyệt và thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật (KTKT) “những dự án được ngân sách nhà nước tương trợ trên 03 tỷ đồng trong tổng trị giá của dự án. UBND xã là cấp quyết định đầu tư, phê duyệt và thẩm định báo cáo KTKT những dự án được ngân sách nhà nước tương trợ tới 03 tỷ đồng trong tổng trị giá của dự án. Chủ đầu tư những dự án xây dựng dự án CSHT trên khu vực xã là BQL XDNTM xã”[106].

+ UBND cấp xã thành lập Ban phát triển thôn để làm chủ đầu tư dự án được phân cấp cho cấp thôn. Ban phát triển thôn mang sự tham gia của đại diện đoàn thể chính trị ở thôn; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phường và đại diện tiêu biểu của nhân dân trong thôn, buôn, xóm, khối phường. Trưởng Ban là người mang uy tín, trách nhiệm và năng lực tổ chức triển khai do cùng đồng thôn, xóm trực tiếp bầu và Chủ toạ UBND cấp xã quyết định xác nhận.

Nhìn chung, công việc phân cấp huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM ở Hà Tĩnh đã thực hiện theo đúng những quy định hiện hành, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế:

Vấn đề nổi cộm là năng lực, trách nhiệm chủ đầu tư là một số xã còn nhiều bất cập, yếu kém, nhiều địa phương chưa nắm được trật tự đầu tư, ko kiểm soát được công việc của tư vấn và thi công của nhà thầu. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư vẫn chưa chú trọng lấy ý kiến của cùng đồng dân cư về báo cáo KTKT và thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán những dự án CSHT. Một số xã quyết định đầu tư nhưng chưa căn cứ vào NLTC nên tiến độ dự án kéo dài, gây ra tình trạng nợ đọng XDCB.

Nhiều dự án sau lúc hoàn thành chưa được nghiệm thu, bàn giao kịp thời, chậm làm thủ tục chưa công khai thanh quyết toán vốn đầu tư, cá biệt giá bán đầu tư ko được phản ảnh, lưu trữ trong hồ sơ XDCB… Công việc lưu trữ hồ sơ của một số hạ tầng chưa được chú trọng, chưa đúng trật tự, nhiều tài liệu bị thất lạc. Qua giám sát cho thấy hầu hết những xã chưa phản ánh nguồn do dân đóng góp (bằng tiền mặt, ngày công, hiến đất, vật tư và tài sản khác, chưa mang bảng kê xác nhận, chưa mang phương án quy đổi thích hợp về trị giá) vào sổ sách kế toán theo quy định về ghi thu, ghi chi NS theo chế độ KTTC NS xã và quy định tại những văn bản của Trung ương, tỉnh , dẫn tới thể hiện sai tổng mức đầu tư của dự án và trị giá tài sản được đầu tư .

Đối với những dự án thôn xóm tự làm (kể cả dân tự làm, hay thuê nhà thầu) xã tương trợ kinh phí từ tài chính CT MTQG (kể cả nguồn NS xã), một số xã chưa chỉ đạo bám nắm, ko lập hồ sơ quản lý XDCB những dự án do xã tương trợ kinh phí, thôn xóm tự làm. Với xã tương trợ một phần kinh phí cho thôn xóm và khoán trắng cho thôn xóm tự tổ chức huy động đóng góp, thuê nhà thầu thi công và tự thanh quyết toán (tiêu biểu như xã Thạch Châu-huyện Lộc Hà).

Rate this post

Bình luận