Tập quyền và phân quyền quản trị

Một trong những nhân tố tác động tới cấu trúc tổ chức chính là mức độ tập quyền hay mức độ quyền hạn được phân chia, ủy thác nhiều hay ít cho các ngành quản trị thấp hơn. Phân quyền là xu hướng phân tán những quyền ra quyết định trong một cơ cấu tổ chức. Trong trường hợp trái lại, xu hướng quyền lực tập trung vào tay những nhà quản trị cấp cao mà ko hoặc rất ít được phó thác cho cấp thấp hơn, chúng ta mang sự tập quyền. Nói rõ ràng hơn, mức độ phân quyền càng to lúc:

(1)  Số lượng những quyết định được đề ra ở cấp thấp hơn ngày càng nhiều.

(2)  Những quyết định được đề ra ở cấp thấp hơn ngày càng quan yếu. Ví dụ như khoản chi tiêu được cấp thấp hơn duyệt chi càng to.

(3)  Càng mang nhiều chức năng chịu tác động bởi những quyết định được đề ra ở cấp thấp hơn trong tổ chức. Tỉ dụ như ở những doanh nghiệp chỉ cho phép những quyết định về sản xuất ở riêng từng xí nghiệp chi nhánh, sẽ mang sự phân quyền ít hơn những doanh nghiệp cho phép mang thêm những quyết định về tài chính và nhân sự ở những xí nghiệp đó.

(4)  Một nhà quản trị càng ít phải rà soát một quyết định cùng với những người khác. Sự phân quyền càng to lúc ko mang bất kỳ sự rà soát nào phải thực hiện và càng nhỏ lúc phải thông tin về quyết định đó với cấp trên sau lúc đã được ban ra và càng nhỏ hơn nữa nếu trước lúc ra quyết định còn phải tham khảo ý kiến của cấp trên.

Mục đích của việc phân quyền quản trị chủ yếu là nhằm tạo điều kiện cho những tổ chức đáp ứng kịp thời, nhanh chóng và thích hợp với những yêu cầu của tình hình. Nếu ko phân quyền, mọi việc đều phải đưa cho nhà quản trị cấp cao nhất quyết định thì sẽ chậm trễ và mang thể không phù hợp đúng với đòi hỏi của thực tế. Việc phân quyền rất cần thiết lúc doanh nghiệp mang nhiều đơn vị ở tản mác khắp nơi, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh riêng biệt theo yêu cầu của địa bàn.

Ngoài ra, sự phân quyền cũng nhằm phóng thích bớt khối lượng công việc cho nhà quản trị cấp cao, đồng thời cũng tạo điều kiện tập huấn những nhà quản trị trung cấp, chuẩn bị thay thế những nhà quản trị cấp cao lúc cần thiết.

Mức độ phân quyền nhiều hơn hay tập trung quyền lực nhiều hơn là một trong những nhân tố cơ bản của hệ thống quản trị và nó mang tác động tới tất cả những chính sách quản trị. Trong thực tiễn quản trị, để bộ máy quản trị vận hành một cách hiệu quả mức độ tập trung hay phân quyền cần được xác định đúng. Theo quan niệm quản trị cổ điển, những nhân tố tác động tới tập quyền hoặc phân quyền được chỉ ra trong Bảng 7.2 dưới đây.

Rate this post

Originally posted 2019-01-08 00:12:54.

Bình luận