Loại trung tâm logistics căn cứ vào phạm vi quy mô và vị trí địa lý

Căn cứ vào phạm vi quy mô và vai trò
Trung tâm logistics cấp toàn cầu: thường sắp xếp ở những đầu mối liên lạc vận tải mang ý nghĩa cấp toàn cầu, sắp những trung tâm kinh tế-thương mại cấp toàn cầu với quy mô từ 100-500 ha nhằm sản xuất nhà cung cấp logistics cho một châu lục và toàn cầu. Trung tâm logistics này kết nối với những trung tâm logistics cấp toàn cầu, cấp khu vực và cấp quốc gia khác, tạo lên hệ thống logistics quốc tế phục vụ phát triển kinh tế thương nghiệp toàn cầu.

Trung tâm logistics cấp khu vực: được thiết lập ở những đầu mối liên lạc vận tải mang ý nghĩa cấp vùng, sắp những trung tâm kinh tế-thương mại cấp khu vực với quy mô từ 20-30 ha, sở hữu bán kính phục vụ trung bình 300 km tới 500- 800 km kể từ khu vực trung tâm nhằm góp phần phát triển kinh tế-thương mại cho một số quốc gia tại một khu vực nào đó, cũng như phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của những tập đoàn đa quốc gia.
Trung tâm logistics cấp quốc gia: được sắp xếp ở những đầu mối liên lạc vận tải và trung tâm kinh tế-thương mại của một quốc giavới quy mô từ 10- 30ha, sở hữu bán kính phục vụ từ 20-30 km cho tới 300 km kể từ khu vực trung tâm. Trung tâm này thường phục vụ kinh tế-thương mại của một quốc gia cũng như hoạt động kinh doanh của những tập đoàn kinh tế to.

Trung tâm logistics cấp địa phương: phục vụ hoạt động kinh tế-thương mại của một địa phương, tỉnh, thành xã, phục vụ hoạt động kinh doanh cho những tổng đơn vị to tại một khu vực.
Trung tâm logistics cấp doanh nghiệp: sở hữu quy mô và phạm vi năng lực hoạt động là nhỏ nhất và thường phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của một hoặc một vài doanh nghiệp to.

Căn cứ vào vị trí địa lý
Trung tâm logistics hàng hải: là nơi mà luồng hàng hóa door-to-door luân chuyển được chuyển tải hoặc thông qua liên tục giữa những tuyến vận tải biển và những tuyến vận tải bộ, nơi hàng hóa lưu kho tạm thời và được phân loại chia tách, nơi tạo ra và tạo điều kiện thuận lợi hình thành những trị giá nhà cung cấp gia tăng (VAS-Worth-Added Companies) ở cấp độ khu vực hoặc cấp quốc tế. Những trung tâm logistics hàng hải ko còn chỉ là những cảng biển trung chuyển to cấp toàn cầu hay cấp khu vực như trước đây mà còn phải là nơi sản xuất những nhà cung cấp logistics phổ thông cũng như tạo ra những trị giá logistics gia tăng VAL-Worth Added Logistics cho những luồng hàng hóa luân chuyển liên tục kết nối giữa phương thức vận tải biển và những phương thức vận tải trên bộ khác trong chuỗi cung ứng của khách hàng.

Trung tâm logistics hàng ko: là trung tâm nơi sở hữu luồng hàng hóa luân chuyển và chuyển tải to ko ngừng giữa phương thức vận tải hàng ko và những phương thức vận tải khác, nơi sản xuất những nhà cung cấp logistics và tạo ra GTGT logistics cho khách hàng. Những trung tâm dạng này cũng thường là những cảng hàng ko trung chuyển to của khu vực và toàn cầu.

Trung tâm logistics cạn: trung tâm logistics dạng này về cơ bản cũng sở hữu đầy đủ những chức năng và vai trò như những trung tâm logistics hàng hải và hàng ko nhưng vị trí nằm trên bộ. Những trung tâm loại này sở hữu thể là bến cảng sông quy mô to, ga đường sắt-bộ quy mô to, nơi sở hữu một lượng hàng hóa to luân chuyển qua ko ngừng, nơi sản xuất những nhà cung cấp phân phối, phân loại, lưu kho lưu bãi hàng hoá cũng như tạo ra những trị giá logistics gia tăng cho hàng hóa của khách hàng sử dụng nhà cung cấp của trung tâm.

Rate this post

Bình luận