Về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Tương trợ nhiều doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi mới khoa học Quốc gia, Chương trình Kỹ thuật cao Quốc gia; sản xuất thông tin khoa học; tổ chức hàng chục lớp tập huấn về đổi mới khoa học; tư vấn, tương trợ 20 doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới khoa học. Tương trợ những doanh nghiệp tham gia những hội chợ triển lãm về khoa học và khoa học, Chợ khoa học và thiết bị Việt Nam và quốc tế. Hàng năm tổ chức hàng chục hội nghị, hội thảo, triển lãm mi-ni, những buổi trình diễn, giới thiệu khoa học và thiết bị, hàng chục cuộc kết nối cung cầu cho doanh nghiệp, Giai đoạn 2011-2015, Sàn Giao dịch khoa học và thiết bị Hải Phòng đã tổ chức kết nối 268 cuộc cho những tổ chức, doanh nghiệp gặp gỡ, thương thảo ký kết hợp đồng; 74 cuộc hội thảo, khóa huấn luyện, tập huấn tăng nhận thức và kỹ năng quản lý, đổi mới khoa học cho những doanh nghiệp; 03 phiên đấu giá khoa học, kết nối thị trường; 07 cuộc triển lãm nhỏ.

Tương trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới và tăng trình độ khoa học, chuyển giao khoa học thông qua những dự án ứng dụng, dự án sản xuất thử nghiệm, những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khoa học làm chủ, thích ứng khoa học hiện đại. Tiếp tục tương trợ những doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ khoa học và khoa học cấp thành thị trấn sau lúc đã tương trợ thực hiện xây dựng lộ trình đổi mới khoa học: Với 4 doanh nghiệp được tương trợ với 07 nhiệm vụ, tổng số vốn 3.283,813 triệu đồng. Thông qua triển khai những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học, tương trợ doanh nghiệp tạo ra một số sản phẩm mới, tăng chất lượng sản phẩm đặc thù, truyền thống của Hải Phòng đủ sức khó khăn trên thị trường trong nước hoặc khu vực

Những hoạt động thẩm tra, thẩm định khoa học; quản lý chuyển giao khoa học được đẩy mạnh (thẩm tra khoa học của 40 tới 45 dự án đầu tư/ năm), góp phần tăng tốc độ đổi mới khoa học, ngăn ngừa khoa học lạc hậu, ko thân thiện môi trường đầu tư vào thành thị trấn.

Những hoạt động nêu trên đã góp phần đẩy nhanh tốc độ đổi mới khoa học, tăng tỷ lệ trị giá sản phẩm khoa học cao và sản phẩm ứng dụng khoa học cao của thành thị trấn. Cụ thể:

Rate this post

Bình luận