Xác định cơ chế và phương pháp định giá doanh nghiệp khi cổ phần hoá

a) Về cơ chế định giá

Thiết lập cơ chế đấu giá cổ phần hóa công khai trên hạ tầng mức giá trần được xác định theo những phương pháp khoa học, sở hữu ý kiến thẩm định của hội đồng định giá và doanh nghiệp định giá độc lập theo nguyên tắc định giá theo cơ chế thị trường và chỉ thông qua cơ chế thị trường mới xác định đúng trị giá doanh nghiệp, tránh thất thoát vốn nhà nước và cổ đông sở hữu thể chấp nhận được.

Cơ chế này khắc phục nhược điểm của hai cơ chế định giá hiện nay là: thành lập hội đồng định giá hoặc thuê doanh nghiệp tư vấn định giá độc lập; tránh tranh chấp về quyền lợi giữa doanh nghiệp cổ phần với những cơ quan quản lý và nhóm lợi ích lúc cổ phần hóa.

b) Về phương pháp xác định trị giá doanh nghiệp

Hiện nay, Nhà nước đang vận dụng ba phương pháp: phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu và phương pháp khác. Trên thực tế, việc xác định trị giá doanh nghiệp chủ yếu theo phương pháp tài sản vẫn là phương pháp gốc, tức thị lúc xác định theo phương pháp dòng tiền chiết khấu thì trị giá doanh nghiệp cũng ko được thấp hơn phương pháp tài sản. Tuy nhiên, theo phương pháp trên, trị giá thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa chưa định lượng được tính khả năng sinh lời để tính vào trị giá doanh nghiệp. Do vậy, cần sở hữu chính sách quy định cụ thể lúc xác định trị giá doanh nghiệp theo phương pháp tài sản cần khắc phục hai vấn đề sau:

– Xem xét tới khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà người sắm và người bán cổ phần đều chấp nhận được căn cứ vào lợi nhuận bình quân ngành do cơ quan quản lý định kỳ công bố và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho từng ngành. Doanh nghiệp sở hữu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận cá biệt cao (thấp) hơn mức bình quân ngành thì tăng lên (giảm đi) tỷ lệ % của trị giá tài sản nhưng tỷ lệ tăng, giảm này trong mức giới hạn ko quá 30%;

– Đối với tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản mà nhà nước chưa sở hữu quy định thì tính theo giá sổ sách, sở hữu xem xét yếu tố trượt giá xây dựng cơ bản;

– Đối với những doanh nghiệp, việc xác định trị giá doanh nghiệp để tiến hành cổ phần hoá nên hoàn thiện phương pháp định giá hỗn hợp theo tài sản thực và tài sản tài chính. Trong đó, trị giá tài sản thực được xác định theo sổ sách, sở hữu tính tới khả năng sinh lời (tính theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức); trị giá tài sản tài chính tính theo phương pháp chiết khấu dòng tiền. Sau lúc tổng hợp trị giá những tài sản, sở hữu thể đưa ra làm giá sàn và thực hiện hình thức đấu thầu công khai theo lô trên thị trường chứng khoán.

Rate this post

Bình luận