Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài tác động đến đầu tư chứng khoán

Đầu tư nước ngoài đã tạo ra một phương thức thu hút đầu tư mới, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế, và tăng hiệu quả sử dụng những nguồn lực trong nước. Để thu hút đầu tư nước ngoài Nhà nước đã mang chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường khung pháp lý bảo hộ nhà đầu tư thích hợp với thông lệ quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư. Khu vực kinh tế mang vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành phòng ban của nền kinh tế, là khu vực phát triển năng động và ngày càng mang nhiều đóng góp quan yếu cho sự phát triển kinh tế xã hội ở nhiều quốc gia. Sự tăng trưởng kinh tế mang tác động to tới đầu tư chứng khoán, tới thị trường chứng khoán. Sự gia tăng cả về số lượng và chất những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ góp phần tăng quy mô thị trường chứng khoán, mang tác động đáng kể tích cực tới giá cổ phiếu, thu hút những nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán.

Rate this post

Bình luận