Chuẩn mực kiểm toán số 210

Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi ứng dụng 

01.   Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc thỏa thuận những điều khoản của hợp đồng kiểm toán với Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi thích hợp). Chuẩn mực này cũng quy định và hướng dẫn về những tiền đề của một cuộc kiểm toán, trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, trách nhiệm của Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán liên quan tới hợp đồng kiểm toán. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 cũng quy định và hướng dẫn những vấn đề liên quan tới trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán đối với việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán nằm trong khả năng kiểm soát của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A1 Chuẩn mực này).

02.   Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong việc thỏa thuận và thực hiện hợp đồng kiểm toán.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) phải sở hữu những hiểu biết nhất định về những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc và xử lý những mối quan hệ liên quan tới quá trình thỏa thuận và thực hiện hợp đồng kiểm toán.

Mục tiêu

03.   Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là chỉ chấp nhận hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán lúc đã thống nhất được những hạ tầng để thực hiện hợp đồng kiểm toán, thông qua việc:

(a)         Thiết lập được những tiền đề của một cuộc kiểm toán;

(b)         Xác nhận rằng kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và Ban Giám đốc, Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi thích hợp) đã thống nhất được những điều khoản của hợp đồng kiểm toán.

Giảng giải thuật ngữ

04.   Trong những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Tiền đề của một cuộc kiểm toán: Là việc Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sử dụng phạm vi về lập và trình bày BCTC sở hữu thể chấp nhận được trong việc lập BCTC và sự chấp thuận của Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi thích hợp) đối với những hạ tầng để tiến hành cuộc kiểm toán (xem đoạn 13 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200).

05.   Trong Chuẩn mực này, thuật ngữ “Ban Giám đốc” sau đây được hiểu là “Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi thích hợp)”.

 

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Tiền đề của một cuộc kiểm toán

06.   Để xác định tiền đề của một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải:

(a)         Xác định xem liệu phạm vi về lập và trình bày BCTC được đơn vị ứng dụng trong việc lập và trình bày BCTC là sở hữu thể chấp nhận được hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A2 – A10 Chuẩn mực này);

(b)         Đạt được thỏa thuận với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về việc Ban Giám đốc hiểu và thừa nhận trách nhiệm của họ (xem hướng dẫn tại đoạn A11 – A14, A20 Chuẩn mực này):

(i)      Đối với việc lập và trình bày BCTC thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng, kể cả sự trình bày hợp lý, nếu thích hợp (xem hướng dẫn tại đoạn A15 Chuẩn mực này);

(ii)   Đối với kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko còn sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn (xem hướng dẫn tại đoạn A16 – A19 Chuẩn mực này);

(iii) Trong việc sản xuất cho kiểm toán viên:

a.  Quyền tiếp cận với tất cả tài liệu, thông tin mà Ban Giám đốc nhận thấy là sở hữu liên quan tới quá trình lập và trình bày BCTC như chứng từ kế toán, sổ kế toán và những tài liệu khác;

b.  Những tài liệu, thông tin bổ sung mà kiểm toán viên yêu cầu Ban Giám đốc sản xuất hoặc giải trình để phục vụ cho mục đích của cuộc kiểm toán;

c.  Quyền tiếp cận ko hạn chế đối với nhân sự của đơn vị được kiểm toán mà kiểm toán viên xác định là cần thiết để thu thập chứng cớ kiểm toán.

Giới hạn phạm vi trước lúc chấp nhận hợp đồng kiểm toán

07.   Nếu Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị được kiểm toán giới hạn phạm vi công việc của kiểm toán viên trong những điều khoản của dự thảo hợp đồng kiểm toán mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cho rằng sự giới hạn này sẽ dẫn tới việc kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC thì kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán ko được chấp nhận hợp đồng kiểm toán bị giới hạn tương tự, trừ lúc pháp luật và những quy định khác yêu cầu phải chấp nhận hợp đồng đó.

Những yếu tố khác tác động tới việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán

08.   Nếu ko sở hữu đầy đủ tiền đề của cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải thảo luận vấn đề này với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán. Trừ lúc pháp luật và những quy định khác yêu cầu, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán ko được chấp nhận hợp đồng kiểm toán nếu:

(a)             Kiểm toán viên xác định rằng phạm vi về lập và trình bày BCTC mà đơn vị ứng dụng cho việc lập và trình bày BCTC là ko thể chấp nhận được, trừ trường hợp quy định tại đoạn 19 Chuẩn mực này; hoặc

(b)         Kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko đạt được thỏa thuận theo quy định tại đoạn 06(b) Chuẩn mực này.

Thỏa thuận về những điều khoản của hợp đồng kiểm toán

09.   Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải thỏa thuận về những điều khoản của hợp đồng kiểm toán với Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi thích hợp) (xem hướng dẫn tại đoạn A21 Chuẩn mực này).

10.   Theo đoạn 11 Chuẩn mực này, những điều khoản thỏa thuận phải được ghi trong hợp đồng kiểm toán hoặc một hình thức thỏa thuận khác bằng văn bản thích hợp (như Thư hứa hẹn kiểm toán) và phải bao gồm (xem hướng dẫn tại đoạn A22 – A25 Chuẩn mực này):

(a)              Mục đích và phạm vi của cuộc kiểm toán BCTC;

(b)         Trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán;

(c)             Trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán;

(d)         Xác định phạm vi về lập và trình bày BCTC mà đơn vị ứng dụng cho việc lập và trình bày BCTC;

(e)              Dự kiến về báo cáo mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán sẽ phát hành.

11.   Nếu pháp luật và những quy định đã sở hữu yêu cầu đầy đủ, chi tiết về những điều khoản của hợp đồng kiểm toán, trong đó bao gồm cả những nội dung quy định tại đoạn 10 Chuẩn mực này thì kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán ko cần phải đưa những điều khoản đó vào hợp đồng kiểm toán, trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc những quy định và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán hiểu và thừa nhận trách nhiệm của họ như quy định trong đoạn 06(b) Chuẩn mực này (xem hướng dẫn tại đoạn A22, A26 – A27 Chuẩn mực này).

12.   Nếu pháp luật và những quy định đã sở hữu những yêu cầu về trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán tương tự như đoạn 06(b) Chuẩn mực này thì kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể xác định rằng pháp luật và những quy định đã bao gồm những trách nhiệm mà theo xét đoán của kiểm toán viên là tương đồng với những trách nhiệm quy định tại đoạn 06(b) Chuẩn mực này. Đối với những trách nhiệm tương đồng này, kiểm toán viên sở hữu thể sử dụng những thuật ngữ của pháp luật và những quy định để trình bày trong hợp đồng kiểm toán. Đối với những trách nhiệm mà pháp luật và những quy định ko đặt ra yêu cầu cụ thể nhưng vẫn sở hữu tác động tương tự, hợp đồng kiểm toán phải sử dụng những thuật ngữ quy định tại đoạn 06(b) Chuẩn mực này (xem hướng dẫn tại đoạn A26 Chuẩn mực này).

Những cuộc kiểm toán nhiều năm

13.   Doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán được phép thỏa thuận kiểm toán cho nhiều năm tài chính. Đối với hợp đồng kiểm toán nhiều năm, hàng năm, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải giám định xem liệu sở hữu cần phải sửa đổi, bổ sung những điều khoản của hợp đồng kiểm toán đã ký hay ko và liệu sở hữu cần phải nhắc lại những điều khoản hiện sở hữu của hợp đồng kiểm toán với đơn vị được kiểm toán hay ko. Những điều khoản cần sửa đổi, bổ sung (nếu sở hữu) cần được lập thành văn bản và đính kèm thành phụ lục của hợp đồng kiểm toán đã ký (xem hướng dẫn tại đoạn A28 Chuẩn mực này).

Chấp nhận thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán

14.   Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán ko được đồng ý thay đổi những điều khoản của hợp đồng kiểm toán nếu ko sở hữu lý do thích hợp cho thay đổi đó (xem hướng dẫn tại đoạn A29 – A31 Chuẩn mực này).

15.   Trước lúc hoàn thành cuộc kiểm toán, nếu kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán được yêu cầu thay đổi nhà cung cấp kiểm toán thành nhà cung cấp sở hữu mức đảm bảo thấp hơn, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải giám định liệu sở hữu lý do thích hợp để làm việc đó hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A32 – A33 Chuẩn mực này).

16.   Nếu những điều khoản của hợp đồng kiểm toán bị thay đổi, kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán phải thỏa thuận lại những điều khoản để lập thành hợp đồng kiểm toán mới thay thế hợp đồng kiểm toán cũ hoặc lập phụ lục hợp đồng đính kèm với hợp đồng kiểm toán cũ.

17.   Nếu kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán ko đồng ý thay đổi điều khoản của hợp đồng kiểm toán và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán ban sơ, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải:

(a)            Rút khỏi cuộc kiểm toán kết thúc hợp đồng kiểm toán thích hợp với pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;

(b)           Xác định trách nhiệm (theo hợp đồng hoặc quy định khác) trong việc báo cáo cho các đối tác khác, như Ban quản trị, chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý Nhà nước.

Những vấn đề cần xem xét thêm trong quá trình chấp nhận hợp đồng kiểm toán

Chuẩn mực lập và trình bày BCTC được pháp luật và những quy định bổ sung

18.   Nếu chuẩn mực lập và trình bày BCTC do tổ chức sở hữu thẩm quyền hoặc được thừa nhận ban hành, được pháp luật và quy định khác bổ sung thì kiểm toán viên phải xác định liệu sở hữu tranh chấp giữa chuẩn mực lập và trình bày BCTC này với những quy định bổ sung hay ko. Nếu sở hữu tranh chấp, kiểm toán viên phải thảo luận với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về nội dung những quy định bổ sung này và phải thống nhất liệu:

(a)           Những quy định bổ sung sở hữu thể được thực hiện bằng cách bổ sung những thuyết minh trong BCTC hay ko; hoặc

(b)           Những diễn giải trong BCTC về phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng sở hữu thể được sửa đổi cho thích hợp hay ko.

Nếu ko thể thực hiện được giải pháp nào trên đây, kiểm toán viên phải xác định sở hữu cần phải đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705 hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A34 Chuẩn mực này).

Phạm vi về lập và trình bày BCTC theo yêu cầu của pháp luật và những quy định – Những vấn đề khác tác động tới việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán

19.    Nếu kiểm toán viên đã xác định được rằng phạm vi về lập và trình bày BCTC theo yêu cầu của pháp luật và những quy định là ko thể chấp nhận được nhưng đơn vị vẫn phải ứng dụng vì đó là yêu cầu đề xuất của pháp luật và những quy định, kiểm toán viên chỉ được chấp nhận hợp đồng kiểm toán lúc thỏa mãn những điều kiện sau (xem hướng dẫn tại đoạn A35 Chuẩn mực này):

(a)           Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đồng ý trình bày bổ sung những thuyết minh  trong BCTC nhằm tránh cho việc BCTC bị hiểu sai;

(b)           Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán thể hiện rõ:

(i)     Thống kê kiểm toán sẽ trình bày thêm đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706 để thông tin cho người sử dụng BCTC về những thuyết minh bổ sung;

(ii)     Ý kiến kiểm toán về BCTC sẽ ko bao gồm cụm từ “Thống kê tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu, thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng”, trừ lúc pháp luật và những quy định yêu cầu kiểm toán viên phải sử dụng cụm từ đó.

20.   Nếu những điều kiện quy định tại đoạn 19 Chuẩn mực này ko được thỏa mãn trong lúc pháp luật và những quy định vẫn yêu cầu kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải:

(a)           Tìm hiểu tác động của nội dung bị hiểu sai trong BCTC tới ý kiến kiểm toán;

(b)           Trình bày vấn đề này một cách thích hợp trong điều khoản của hợp đồng kiểm toán.

Thống kê kiểm toán theo yêu cầu của pháp luật và những quy định  

21.   Pháp luật và những quy định sở hữu thể đặt ra những yêu cầu về cách trình bày hoặc ngôn từ cụ thể trong báo cáo kiểm toán khác so với quy định của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Trường hợp này, kiểm toán viên phải giám định:

(a)           Liệu người sử dụng báo cáo kiểm toán sở hữu thể hiểu sai mức độ đảm bảo của ý kiến kiểm toán đối với BCTC hay ko;

(b)           Liệu những giảng giải bổ sung trong báo cáo kiểm toán theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706 sở hữu thể làm cho người sử dụng báo cáo kiểm toán hiểu đúng hay ko.

Nếu thấy rằng việc giảng giải bổ sung trong báo cáo kiểm toán cũng ko thể giúp người sử dụng báo cáo kiểm toán hiểu đúng, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán ko được chấp nhận cuộc kiểm toán đó, trừ lúc pháp luật và những quy định yêu cầu vẫn phải thực hiện kiểm toán. Một cuộc kiểm toán được thực hiện theo yêu cầu của pháp luật và những quy định tương tự sẽ ko đảm bảo tuân thủ những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Vì vậy, theo quy định tại đoạn 43 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, kiểm toán viên ko được nói trong báo cáo kiểm toán là cuộc kiểm toán đã được thực hiện theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (xem hướng dẫn tại đoạn A36 – A37 Chuẩn mực này).

 

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200

Phạm vi ứng dụng (hướng dẫn đoạn 01 Chuẩn mực này)

A1. Những nhà cung cấp đảm bảo, bao gồm nhà cung cấp kiểm toán, sở hữu thể chỉ được chấp nhận lúc người sản xuất nhà cung cấp xét thấy đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan như tính độc lập và trình độ chuyên môn, và lúc nhà cung cấp này đáp ứng những yêu cầu nhất định khác (xem đoạn 17 “Phạm vi về hợp đồng nhà cung cấp đảm bảo”)(*). Trách nhiệm của kiểm toán viên là phải kiểm soát được việc tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp trong quá trình chấp nhận hợp đồng kiểm toán theo quy định tại đoạn 09 – 11 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 này chỉ quy định và hướng dẫn những vấn đề (hoặc tiền đề) thuộc trách nhiệm và nằm trong khả năng kiểm soát của đơn vị được kiểm toán, do đó cần sở hữu sự đồng thuận giữa kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán. ((*): Xem ghi chú tại đoạn cuối Chuẩn mực này).

Tiền đề của một cuộc kiểm toán

Phạm vi về lập và trình bày BCTC (hướng dẫn đoạn 06(a) Chuẩn mực này)

A2. Điều kiện để chấp nhận nhà cung cấp đảm bảo là những tiêu chí nêu trong khái niệm về nhà cung cấp đảm bảo là thích hợp và sẵn sở hữu cho người sử dụng nhà cung cấp tham khảo (xem đoạn 17 (b)(ii) “Phạm vi về hợp đồng nhà cung cấp đảm bảo”) (*). Những tiêu chí này là thước đo để giám định hoặc đo lường đối tượng của nhà cung cấp, kể cả thước đo về việc trình bày và thuyết minh BCTC, nếu thích hợp. Những tiêu chí hợp lý sẽ giúp người sản xuất nhà cung cấp đảm bảo giám định hoặc đo lường đối tượng của nhà cung cấp một cách nhất quán dựa trên những xét đoán chuyên môn. Theo mục tiêu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng sẽ sản xuất những tiêu chí mà kiểm toán viên sử dụng để kiểm toán BCTC, kể cả sự trình bày hợp lý của BCTC. ((*): Xem ghi chú tại đoạn cuối Chuẩn mực này).

A3. Trường hợp ko sở hữu phạm vi về lập và trình bày BCTC sở hữu thể chấp nhận được, Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko sở hữu hạ tầng thích hợp để lập và trình bày BCTC và kiểm toán viên ko sở hữu tiêu chí thích hợp để kiểm toán BCTC đó. Trong một số trường hợp, kiểm toán viên sở hữu thể giả thiết rằng phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng là sở hữu thể chấp nhận được, như hướng dẫn tại đoạn A8 – A9 Chuẩn mực này.

Xác định tính sở hữu thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC

A4. Để xác định tính sở hữu thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng, kiểm toán viên cần xem xét những yếu tố sau:

(1)          Đặc điểm của đơn vị được kiểm toán (doanh nghiệp nhà nước, đơn vị TNHH, đơn vị đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức hoạt động ko vì mục đích lợi nhuận);

(2)          Mục đích của BCTC (ví dụ, BCTC được lập để phục vụ yêu cầu thông tin tài chính cho số đông người sử dụng hoặc để phục vụ yêu cầu thông tin tài chính cho những đối tượng sử dụng cụ thể);

(3)          Đặc điểm của BCTC (ví dụ, BCTC là bộ BCTC đầy đủ hay chỉ là một BCTC riêng lẻ);

(4)          Liệu pháp luật và những quy định sở hữu yêu cầu cụ thể đối với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng hay ko.

A5. Những tư nhân và đơn vị sử dụng BCTC ko thể yêu cầu một BCTC được trình bày để thỏa mãn mọi nhu cầu về thông tin cụ thể của họ. Tuy nhiên, thông tin từ BCTC sở hữu thể đáp ứng nhu cầu của phần đông người sử dụng.  Thống kê tài chính lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin tài chính cho số đông người sử dụng được gọi là “BCTC cho mục đích chung”.

A6. Thống kê tài chính được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin tài chính cho những đối tượng sử dụng cụ thể được gọi là “BCTC cho mục đích đặc thù”. Trong trường hợp này, những nhu cầu về thông tin tài chính của đối tượng sử dụng BCTC sẽ xác định phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng. Đoạn 08 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 800 quy định việc xem xét tính sở hữu thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin tài chính cho những đối tượng sử dụng cụ thể.

A7. Sau lúc chấp nhận hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên sở hữu thể phát hiện ra những hạn chế trong phạm vi về lập và trình bày BCTC mà đơn vị ứng dụng, cho thấy phạm vi đó là ko thể chấp nhận được. Nếu việc ứng dụng phạm vi đó là do yêu cầu của pháp luật và những quy định thì kiểm toán viên phải thực hiện những quy định tại đoạn 19 – 20 của Chuẩn mực này. Nếu việc ứng dụng phạm vi đó ko phải là do yêu cầu của pháp luật và những quy định, Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sở hữu thể quyết định lựa chọn ứng dụng một phạm vi khác sở hữu thể chấp nhận được. Trường hợp này, theo quy định tại đoạn 16 Chuẩn mực này, các đối tác cần thỏa thuận lại những điều khoản mới trong hợp đồng kiểm toán để phản ánh sự thay đổi về phạm vi về lập và trình bày BCTC, vì những điều khoản đã thỏa thuận trước đây ko còn thích hợp nữa.

Phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung

A8. Tới bây giờ, ko sở hữu một hạ tầng thống nhất nào được thừa nhận trên toàn toàn cầu để giám định tính sở hữu thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung. Những chuẩn mực lập và trình bày BCTC do những tổ chức sở hữu thẩm quyền hoặc được thừa nhận để xây dựng và ban hành chuẩn mực để ứng dụng cho một số loại hình đơn vị cụ thể được coi là sở hữu thể chấp nhận được đối với BCTC cho mục đích chung do những đơn vị đó lập, với điều kiện là tổ chức ban hành chuẩn mực đảm bảo tuân thủ một thứ tự sáng tỏ và sở hữu cân nhắc kỹ lưỡng tới quan niệm của phần đông người sử dụng BCTC. Ví dụ về những chuẩn mực lập và trình bày BCTC tương tự bao gồm:

(1)          Những chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế (IFRS) do Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ban hành;

(2)          Những chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) do Ủy ban Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSASB) ban hành;

(3)          Những chuẩn mực kế toán quốc gia do tổ chức sở hữu thẩm quyền hoặc được thừa nhận chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành ở mỗi quốc gia, với điều kiện là tổ chức đó đảm bảo tuân thủ một thứ tự sáng tỏ và sở hữu cân nhắc kỹ lưỡng tới quan niệm của phần đông người sử dụng BCTC. Ở Việt Nam, Bộ Tài chính là cơ quan xây dựng và ban hành những chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) trên hạ tầng vận dụng những chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS), chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế (IFRS) và sửa đổi thích hợp với điều kiện của Việt Nam, được coi là phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung.

Những chuẩn mực lập và trình bày BCTC thường được coi là phạm vi về lập và trình bày BCTC được pháp luật thừa nhận ứng dụng trong việc lập và trình bày BCTC cho mục đích chung.

Phạm vi về lập và trình bày BCTC theo yêu cầu của pháp luật và những quy định

A9. Theo quy định tại đoạn 06(a) Chuẩn mực này, kiểm toán viên phải xác định xem liệu phạm vi về lập và trình bày BCTC mà đơn vị đã ứng dụng là sở hữu thể chấp nhận được hay ko. Pháp luật và những quy định sở hữu thể đặt ra những yêu cầu đối với phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung ứng dụng cho một số loại hình doanh nghiệp cụ thể. Nếu ko sở hữu điểm hạn chế nào, phạm vi đó được coi là sở hữu thể chấp nhận được đối với BCTC cho mục đích chung do những doanh nghiệp này lập. Nếu sở hữu điểm hạn chế và phạm vi đó ko được coi là sở hữu thể chấp nhận được, kiểm toán viên phải ứng dụng những quy định tại đoạn 19 – 20 Chuẩn mực này.

Tất cả các nước ko sở hữu tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán hoặc ko sở hữu những yêu cầu đối với phạm vi về lập và trình bày BCTC

A10. Lúc một đơn vị hoạt động tại một quốc gia ko sở hữu tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán hoặc pháp luật và những quy định của quốc gia đó ko đặt ra yêu cầu cụ thể đối với phạm vi về lập và trình bày BCTC, Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán phải tự xác định một phạm vi về lập và trình bày BCTC để ứng dụng cho việc lập và trình bày BCTC. Phụ lục 02 của Chuẩn mực này hướng dẫn việc xác định tính sở hữu thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC trong trường hợp tương tự.

Thỏa thuận về trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (hướng dẫn đoạn 06(b) Chuẩn mực này)

A11. Một cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được thực hiện trên hạ tầng Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán hiểu và thừa nhận là họ sở hữu những trách nhiệm được quy định tại đoạn 06(b) Chuẩn mực này (xem thêm đoạn A2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200); những trách nhiệm này còn được quy định tại những văn bản pháp luật và những quy định khác sở hữu liên quan. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ko sở hữu hiệu lực cao hơn so với những quy định pháp lý liên quan tới trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán. Tuy nhiên, nguyên tắc của kiểm toán độc lập là ko được tham gia vào việc lập và trình bày BCTC hoặc kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán, và kiểm toán viên được kỳ vọng là sẽ thu thập được đầy đủ những tài liệu, thông tin phục vụ cho cuộc kiểm toán trong phạm vi mà Ban Giám đốc đơn vị sở hữu thể sản xuất. Để tránh hiểu lầm, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần thỏa thuận được với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về việc Ban Giám đốc phải hiểu và thừa nhận những trách nhiệm của họ và thể hiện rõ những trách nhiệm này trong điều khoản của hợp đồng kiểm toán như quy định tại đoạn 09 – 12 Chuẩn mực này.

A12. Việc phân chia trách nhiệm về lập và trình bày BCTC giữa Ban Giám đốc và Ban quản trị của mỗi đơn vị được kiểm toán sở hữu thể khác nhau, tùy thuộc vào nguồn lực, cơ cấu của đơn vị, pháp luật hoặc những quy định sở hữu liên quan và vai trò tương ứng của Ban Giám đốc và Ban quản trị trong đơn vị. Thông thường, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm  lập và trình bày BCTC dưới sự giám sát của Ban quản trị. Trong một số trường hợp, Ban quản trị chịu trách nhiệm phê duyệt BCTC hoặc giám sát kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan tới việc lập và trình bày BCTC. Trong những đơn vị to hoặc đơn vị đại chúng, một phòng ban thuộc Ban quản trị, ví dụ Ủy ban kiểm toán/Kiểm toán nội bộ, sở hữu thể chịu trách nhiệm giám sát trong một phạm vi nhất định.

A13. Đoạn 10 – 11 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 580 quy định kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sản xuất giải trình bằng văn bản về việc Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Do đó, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần quy định rõ trong điều khoản của hợp đồng kiểm toán về việc Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sở hữu trách nhiệm giải trình bằng văn bản đối với những yêu cầu của kiểm toán viên, gồm những giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban Giám đốc, về những vấn đề theo yêu cầu của những chuẩn mực kiểm toán khác hoặc để sản xuất thêm chứng cớ kiểm toán liên quan tới BCTC hoặc liên quan tới những hạ tầng dẫn liệu cụ thể trong BCTC.

A14. Theo hướng dẫn tại đoạn A26 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 580, nếu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko thừa nhận trách nhiệm của mình, hoặc ko đồng ý sản xuất giải trình bằng văn bản, kiểm toán viên sẽ ko thể thu thập được đầy đủ chứng cớ kiểm toán thích hợp. Trường hợp này, kiểm toán viên sở hữu thể ko chấp nhận tiếp tục thực hiện cuộc kiểm toán, trừ lúc theo yêu cầu của pháp luật và những quy định sở hữu liên quan. Nếu phải chấp nhận tiếp tục thực hiện cuộc kiểm toán theo yêu cầu của pháp luật, kiểm toán viên phải giảng giải cho Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán tầm quan yếu của vấn đề này và những tác động (nếu sở hữu) đối với báo cáo kiểm toán.

Việc lập và trình bày BCTC (hướng dẫn đoạn 06(b)(i) Chuẩn mực này)

A15. Hầu hết những phạm vi về lập và trình bày BCTC đều bao gồm những quy định liên quan tới việc lập và trình bày BCTC. Đối với phạm vi về trình bày hợp lý, mục tiêu trình bày báo cáo hợp lý là rất quan yếu, do vậy hạ tầng của cuộc kiểm toán được thỏa thuận với Ban Giám đốc sẽ bao gồm cả việc nói tới sự trình bày hợp lý, hoặc trách nhiệm đảm bảo rằng BCTC “phản ánh trung thực và hợp lý” thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC.

Kiểm soát nội bộ (hướng dẫn đoạn 06(b)(ii) Chuẩn mực này)

A16. Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán phải duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko còn sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Theo hướng dẫn tại đoạn A46 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, do những hạn chế tiềm tàng của kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ, dù hiệu quả tới mức nào, cũng chỉ sở hữu thể sản xuất cho đơn vị một sự đảm bảo hợp lý để đạt được mục tiêu lập và trình bày BCTC của đơn vị.

A17. Một cuộc kiểm toán độc lập được thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ko thể thay thế cho việc duy trì kiểm soát nội bộ cần thiết cho việc lập và trình bày BCTC của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán. Theo đó, kiểm toán viên phải đạt được thỏa thuận với Ban Giám đốc đơn vị về việc Ban Giám đốc hiểu và thừa nhận trách nhiệm của họ đối với kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, việc thỏa thuận theo quy định tại đoạn 06(b)(ii) Chuẩn mực này ko sở hữu tức thị kiểm toán viên nhận thấy kiểm soát nội bộ do Ban Giám đốc duy trì đã đạt được mục tiêu đặt ra hoặc ko sở hữu khuyết thiếu.

A18. Ban Giám đốc sở hữu trách nhiệm xác định kiểm soát nội bộ nào là cần thiết cho việc lập và trình bày BCTC. Theo hướng dẫn tại đoạn A51 và Phụ lục 01 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, thuật ngữ  “Kiểm soát nội bộ” bao hàm phạm vi rộng, thường gồm 5 thành phần: (1) Môi trường kiểm soát; (2) Trật tự giám định rủi ro của đơn vị; (3) Hệ thống thông tin liên quan tới việc lập và trình bày BCTC, bao gồm những thứ tự kinh doanh sở hữu liên quan, và trao đổi thông tin; (4) Những hoạt động kiểm soát; (5) Giám sát những kiểm soát. Sự phân chia này ko nhất thiết phải thể hiện cách thức đơn vị thiết kế, thực hiện và duy trì kiểm soát nội bộ hoặc những thành phần đó được phân loại như thế nào. Kiểm soát nội bộ của một đơn vị (cụ thể là sổ kế toán, chứng từ kế toán hoặc hệ thống kế toán) sẽ phản ánh yêu cầu của Ban Giám đốc, độ phức tạp của doanh nghiệp, thực chất những rủi ro của đơn vị, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan.

A19. Tại Việt Nam, pháp luật và những quy định sở hữu những yêu cầu cụ thể về trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với sổ kế toán, những chứng từ kế toán hoặc hệ thống kế toán. Một số trường hợp sở hữu thể sở hữu sự phân biệt giữa sổ kế toán, chứng từ kế toán hoặc hệ thống kế toán với kiểm soát nội bộ. Như đã nêu tại đoạn A18 Chuẩn mực này, sổ kế toán, chứng từ kế toán hoặc hệ thống kế toán là một phần quan yếu và ko thể thiếu của kiểm soát nội bộ, do đó, đoạn 06(b)(ii) Chuẩn mực này ko mô tả cụ thể về trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với chứng từ kế toán, sổ kế toán hoặc hệ thống kế toán. Để tránh hiểu lầm, kiểm toán viên cần giảng giải cho Ban Giám đốc về trách nhiệm này.

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị nhỏ (hướng dẫn đoạn 06(b) Chuẩn mực này)

A20. Mục đích của việc thỏa thuận về những điều khoản của hợp đồng kiểm toán là tránh hiểu lầm về trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán và của kiểm toán viên. Ví dụ, lúc sở hữu một bên thứ ba tương trợ việc lập và trình bày BCTC thì kiểm toán viên cần lưu ý với Ban Giám đốc đơn vị là Ban Giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc lập và trình bày BCTC theo phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng.

Thỏa thuận về những điều khoản của hợp đồng kiểm toán

Thỏa thuận về những điều khoản của hợp đồng kiểm toán (hướng dẫn đoạn 09 Chuẩn mực này)

A21. Vai trò của Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị trong việc thỏa thuận những điều khoản của hợp đồng kiểm toán tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của đơn vị, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan.

Hợp đồng kiểm toán hoặc những hình thức thỏa thuận khác bằng văn bản (sau đây gọi là “Hợp đồng kiểm toán”) (hướng dẫn đoạn 10 – 11 Chuẩn mực này)

A22. Vì lợi ích của cả đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, hợp đồng kiểm toán phải được ký kết trước lúc thực hiện cuộc kiểm toán để tránh những hiểu lầm liên quan tới cuộc kiểm toán. Pháp luật và những quy định đã quy định về mục tiêu, phạm vi của cuộc kiểm toán và trách nhiệm của Ban Giám đốc, của kiểm toán viên, bao gồm cả những quy định tại đoạn 10 Chuẩn mực này. Trong trường hợp này, theo quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực này, trong hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên được tham chiếu tới điều luật hoặc những quy định sở hữu liên quan và Ban Giám đốc hiểu và thừa nhận những trách nhiệm của họ như quy định tại đoạn 06(b) Chuẩn mực này. Tuy nhiên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán vẫn sở hữu thể cân nhắc để đưa những quy định tại đoạn 10 Chuẩn mực này vào hợp đồng kiểm toán để thỏa thuận với Ban Giám đốc.

Hình thức và nội dung của hợp đồng kiểm toán

A23. Hình thức và nội dung của hợp đồng kiểm toán sở hữu thể thay đổi theo từng đơn vị được kiểm toán. Trong hợp đồng kiểm toán, trách nhiệm của kiểm toán viên được thỏa thuận trên hạ tầng quy định tại đoạn 03 – 09 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200; trách nhiệm của Ban Giám đốc được thỏa thuận trên hạ tầng quy định tại đoạn 06(b) và đoạn 12 Chuẩn mực này. Ngoài việc trình bày những vấn đề theo quy định tại đoạn 10 Chuẩn mực này, hợp đồng kiểm toán còn sở hữu thể bao gồm những nội dung sau:

(1)         Phạm vi của cuộc kiểm toán, dựa trên những điều luật và những quy định sở hữu liên quan, những chuẩn mực kiểm toán, những quy định về đạo đức nghề nghiệp và những quy định của tổ chức nghề nghiệp mà kiểm toán viên phải tuân thủ;

(2)         Hình thức thông tin kết quả của cuộc kiểm toán;

(3)         Do những hạn chế vốn sở hữu của kiểm toán cũng như của kiểm soát nội bộ, sở hữu rủi ro khó tránh khỏi là kiểm toán viên sở hữu thể ko phát hiện được hết những sơ sót trọng yếu, mặc dù cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;

(4)         Những thỏa thuận về kế hoạch kiểm toán, về việc thực hiện kiểm toán, kể cả danh sách thành viên nhóm kiểm toán;

(5)         Yêu cầu sở hữu được những giải trình bằng văn bản của Ban Giám đốc (xem đoạn A13 Chuẩn mực này);

(6)         Thỏa thuận với Ban Giám đốc đơn vị về trách nhiệm sản xuất cho kiểm toán viên BCTC và những tài liệu sở hữu liên quan đúng thời hạn để giúp kiểm toán viên hoàn thành cuộc kiểm toán trong thời kì dự kiến;

(7)         Thỏa thuận với Ban Giám đốc đơn vị về trách nhiệm thông tin cho kiểm toán viên những sự kiện sở hữu thể tác động tới BCTC mà Ban Giám đốc biết được trong giai đoạn từ ngày lập báo cáo kiểm toán tới ngày công bố BCTC;

(8)         Cơ sở vật chất tính phí kiểm toán, mức phí kiểm toán và cách thức phát hành hóa đơn, trả tiền tiền;

(9)         Đề nghị Ban Giám đốc xác nhận là họ đã nhận được hợp đồng kiểm toán và đồng ý với những điều khoản của hợp đồng đó.

A24. Ngoài những nội dung như hướng dẫn tại đoạn A23 Chuẩn mực này, hợp đồng kiểm toán còn sở hữu thể bao gồm những nội dung sau:

(1)         Những điều khoản liên quan tới việc tham gia của kiểm toán viên khác và chuyên gia vào một số công việc trong quá trình kiểm toán;

(2)         Những điều khoản liên quan tới việc tham gia của kiểm toán viên nội bộ và nhân sự khác của đơn vị được kiểm toán;

(3)         Những thủ tục cần thực hiện với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán tiền nhiệm (đối với trường hợp kiểm toán năm trước hết);

(4)         Những giới hạn về trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (nếu sở hữu);

(5)         Tham chiếu tới những thoả thuận khác giữa doanh nghiệp kiểm toán với đơn vị được kiểm toán (nếu sở hữu);

(6)         Nghĩa vụ sản xuất hồ sơ kiểm toán cho các đối tác khác (nếu sở hữu).

Phụ lục 01 của Chuẩn mực này hướng dẫn mẫu hợp đồng kiểm toán.

Kiểm toán đơn vị thành viên

A25.  Lúc kiểm toán viên của đơn vị mẹ đồng thời là kiểm toán viên của đơn vị thành viên, những yếu tố sau đây sở hữu thể tác động tới quyết định liệu sở hữu cần lập và thỏa thuận kiểm toán riêng cho đơn vị thành viên hay ko:

(1)        Người chịu trách nhiệm chọn kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cho đơn vị thành viên;

(2)        Yêu cầu cần sở hữu báo cáo kiểm toán riêng cho đơn vị thành viên;

(3)        Yêu cầu pháp luật liên quan tới việc chỉ định cuộc kiểm toán;

(4)        Mức độ sở hữu của đơn vị mẹ;

(5)        Mức độ độc lập của Ban Giám đốc đơn vị thành viên đối với đơn vị mẹ.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc theo pháp luật và những quy định (hướng dẫn đoạn 11 – 12 Chuẩn mực này)

A26. Trong những trường hợp hướng dẫn tại đoạn A22 và A27 Chuẩn mực này, nếu kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cho rằng một số điều khoản ko cần thiết phải đưa vào hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán vẫn phải tuân thủ quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực này trong việc thu thập giải trình bằng văn bản của Ban Giám đốc đơn vị về việc Ban Giám đốc hiểu và thừa nhận trách nhiệm của họ như quy định tại đoạn 06(b) Chuẩn mực này. Theo quy định tại đoạn 12 Chuẩn mực này, giải trình bằng văn bản này sở hữu thể sử dụng những thuật ngữ của pháp luật và những quy định nếu như pháp luật và những quy định sở hữu yêu cầu về trách nhiệm của Ban Giám đốc tương tự như trong đoạn 06(b) Chuẩn mực này.

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công

A27. Pháp luật và những quy định về kiểm toán đối với ngành nghề công thường sở hữu những quy định về việc bổ nhiệm kiểm toán viên cho ngành nghề công, trách nhiệm và quyền hạn của kiểm toán viên ngành nghề công, kể cả quyền được tiếp cận với chứng từ kế toán, sổ kế toán và những thông tin khác của đơn vị. Lúc pháp luật và những quy định yêu cầu phải sở hữu đầy đủ những điều khoản chi tiết của hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên ngành nghề công sở hữu thể phải cân nhắc sự cần thiết của việc lập một hợp đồng kiểm toán với những điều khoản đầy đủ hơn so với những quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực này.

Những cuộc kiểm toán nhiều năm (hướng dẫn đoạn 13 Chuẩn mực này)

A28. Trong trường hợp hợp đồng kiểm toán được ký cho nhiều năm, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể quyết định ko cần lập hợp đồng kiểm toán mới hoặc văn bản thỏa thuận khác cho từng năm. Tuy nhiên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể cần sửa đổi, bổ sung những điều khoản của hợp đồng kiểm toán hoặc lập phụ lục hợp đồng cho năm hiện hành lúc phát sinh những trường hợp sau:

(1)    Mang tín hiệu cho thấy đơn vị được kiểm toán hiểu sai về mục đích và phạm vi kiểm toán;

(2)    Mang bất kỳ sự thay đổi nào trong những điều khoản của hợp đồng kiểm toán;

(3)    Mang sự thay đổi trong Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị của đơn vị được kiểm toán;

(4)    Mang sự thay đổi to trong cơ cấu vốn chủ sở hữu của đơn vị được kiểm toán;

(5)    Mang sự thay đổi to về thực chất hoặc quy mô hoạt động kinh doanh của đơn vị được kiểm toán;

(6)    Mang sự thay đổi về pháp luật hoặc những quy định;

(7)    Mang sự thay đổi trong phạm vi về lập và trình bày BCTC mà đơn vị được kiểm toán ứng dụng để lập BCTC;

(8)    Mang sự thay đổi trong những quy định về báo cáo tài chính hoặc báo cáo kiểm toán.

Chấp nhận thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán

Yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán (hướng dẫn đoạn 14 Chuẩn mực này)

A29.  Việc đơn vị được kiểm toán yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán thay đổi những điều khoản của hợp đồng kiểm toán sở hữu thể xuất phát từ những lý do như: sở hữu thay đổi về hoàn cảnh thực tế làm tác động tới nhu cầu đối với nhà cung cấp kiểm toán, sở hữu sự hiểu nhầm về nội dung kiểm toán so với yêu cầu đơn vị đặt ra ban sơ, hoặc sở hữu giới hạn về phạm vi kiểm toán. Theo quy định tại đoạn 14 Chuẩn mực này, doanh nghiệp kiểm toán phải xem xét kỹ lưỡng lý do dẫn tới yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán, đặc thù là đối với những yêu cầu làm giới hạn phạm vi kiểm toán.

A30.  Yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán sở hữu thể được coi là hợp lý nếu xuất phát từ thay đổi về hoàn cảnh thực tế làm tác động tới nhu cầu đối với nhà cung cấp kiểm toán hoặc xuất phát từ sự hiểu nhầm về nội dung kiểm toán so với yêu cầu đơn vị đặt ra ban sơ.

A31.   Trái lại, yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán ko được coi là hợp lý nếu xuất phát từ những thông tin ko chuẩn xác, ko đầy đủ hoặc ko thỏa đáng. Ví dụ, trong quá trình thực hiện hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên ko thể thu thập được đầy đủ chứng cớ kiểm toán thích hợp liên quan tới khoản nợ phải thu và đơn vị được kiểm toán yêu cầu chuyển đổi nhà cung cấp kiểm toán thành nhà cung cấp soát xét để tránh báo cáo kiểm toán sở hữu ý kiến ngoại trừ hoặc từ chối đưa ra ý kiến.

Yêu cầu chuyển đổi từ nhà cung cấp kiểm toán thành nhà cung cấp soát xét hoặc một nhà cung cấp liên quan khác (hướng dẫn đoạn 15 Chuẩn mực này)

A32. Trước lúc đồng ý chuyển đổi từ nhà cung cấp kiểm toán thành nhà cung cấp soát xét hoặc một nhà cung cấp liên quan khác, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện những hướng dẫn tại đoạn A29 – A31 Chuẩn mực này và phải giám định những tác động về pháp lý đối với sự chuyển đổi đó (nếu sở hữu).

A33. Nếu xét thấy lý do của việc chuyển đổi nhà cung cấp kiểm toán thành nhà cung cấp soát xét hoặc một nhà cung cấp liên quan khác là hợp lý, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể sử dụng kết quả công việc kiểm toán đã thực hiện cho tới ngày chuyển đổi để phục vụ cho việc thực hiện nhà cung cấp mới đó, tuy nhiên, những công việc cần thực hiện và báo cáo phát hành phải thích hợp với nhà cung cấp mới chuyển đổi. Để tránh hiểu nhầm cho người sử dụng báo cáo, báo cáo của nhà cung cấp mới chuyển đổi này ko được tham chiếu tới:

(a)        Hợp đồng kiểm toán ban sơ; hoặc

(b)        Bất kỳ thủ tục nào đã được thực hiện theo hợp đồng kiểm toán ban sơ, trừ lúc hợp đồng kiểm toán được thay đổi thành hợp đồng rà soát trên hạ tầng những thủ tục thỏa thuận trước và việc tham chiếu tới những thủ tục đã thực hiện là yêu cầu đề xuất của báo cáo.

Những vấn đề cần xem xét thêm trong quá trình chấp nhận hợp đồng kiểm toán

Chuẩn mực lập và trình bày BCTC được pháp luật và những quy định bổ sung (hướng dẫn đoạn 18 Chuẩn mực này)

A34. Ngoài những chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành, pháp luật và những quy định sở hữu thể đặt ra những yêu cầu bổ sung liên quan tới việc lập và trình bày BCTC. Lúc đó, theo mục tiêu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng phải bao gồm cả phạm vi về lập và trình bày BCTC đã xác định và những quy định bổ sung theo yêu cầu của pháp luật, với điều kiện những quy định bổ sung này ko tranh chấp với phạm vi về lập và trình bày BCTC đã xác định. Ví dụ, pháp luật và những quy định sở hữu thể yêu cầu trình bày thêm những thuyết minh ngoài những yêu cầu của chuẩn mực lập và trình bày BCTC, hoặc pháp luật và những quy định sở hữu thể hạn chế sự lựa chọn những chuẩn mực lập và trình bày BCTC. Theo quy định tại đoạn 15 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, kiểm toán viên phải giám định xem liệu BCTC sở hữu tham chiếu tới hoặc mô tả đầy đủ phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng hay ko.

Chuẩn mực lập và trình bày BCTC theo yêu cầu của pháp luật và những quy định – Những vấn đề khác tác động tới việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán (hướng dẫn đoạn 19 Chuẩn mực này)

A35. Pháp luật và những quy định sở hữu thể yêu cầu ý kiến kiểm toán đề xuất phải sử dụng cụm từ “phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu”, kể cả trong trường hợp kiểm toán viên kết luận rằng phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng theo yêu cầu của pháp luật và những quy định là ko thể chấp nhận được. Trong trường hợp này, những thuật ngữ đề xuất phải sử dụng trong báo cáo kiểm toán sở hữu sự khác biệt đáng kể so với quy định của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (xem đoạn 21 Chuẩn mực này).

Thống kê kiểm toán theo yêu cầu của pháp luật hoặc những quy định (hướng dẫn đoạn 21 Chuẩn mực này)

A36. Theo quy định tại đoạn 20 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán ko được tuyên bố là đã tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nếu ko đảm bảo tuân thủ toàn bộ những chuẩn mực liên quan tới cuộc kiểm toán. Nếu pháp luật và những quy định sở hữu yêu cầu về hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán hoàn toàn khác so với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và kiểm toán viên xét thấy việc trình bày bổ sung trong báo cáo kiểm toán cũng ko thể giúp người sử dụng hiểu đúng, kiểm toán viên cần cân nhắc việc bổ sung trong báo cáo kiểm toán một đoạn nói rằng cuộc kiểm toán đã ko được thực hiện theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Trường hợp này, mặc dù báo cáo kiểm toán ko được phép tuyên bố là đã tuân thủ những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, kiểm toán viên vẫn được khuyến khích ứng dụng những quy định và hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, kể cả những chuẩn mực về báo cáo kiểm toán, trong quá trình kiểm toán.

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công

A37. Lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công, theo yêu cầu của pháp luật, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể phải báo cáo trực tiếp với lãnh đạo những bộ, ngành chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước hoặc công chúng nếu đơn vị được kiểm toán sở hữu hành vi gây hạn chế phạm vi kiểm toán.

 

Ghi chú: (*) Chuẩn mực “Phạm vi về hợp đồng nhà cung cấp đảm bảo” nêu tại đoạn A1, A2 Chuẩn mực này sẽ được ban hành sau.


Phụ lục 01

(Hướng dẫn đoạn A23 – A24 Chuẩn mực này)

MẪU HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Phụ lục này sản xuất ví dụ về mẫu hợp đồng kiểm toán ứng dụng đối với cuộc kiểm toán BCTC cho mục đích chung, được lập thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam.  Mẫu hợp đồng này cần được thay đổi cho thích hợp với đặc điểm của cuộc kiểm toán. Mẫu hợp đồng này được lập cho cuộc kiểm toán BCTC một năm và sở hữu thể sửa đổi để ứng dụng cho những cuộc kiểm toán nhiều năm (xem đoạn 13 của Chuẩn mực này). Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể cần xin ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật lúc soạn thảo hợp đồng kiểm toán.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Số:         / HĐKT

      …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

(V/v: Kiểm toán BCTC năm tài chính kết thúc ngày …/…/…

của ……………)

 

Hợp đồng này được lập bởi và giữa các đối tác:

BÊN A : ……………………………………..

Người đại diện               : ……………………………………….

Chức vụ                           : ……………………………………….

(Theo Giấy ủy quyền số …………………………ngày ……………..)(nếu là Phó Giám đốc)

          Liên hệ                             : ……………………………………….

Electronic mail                                : …………………; Tel ………………; Fax: …………

Mã số thuế                       : ……………………………………….

Tài khoản số                   : ……………………………………….

Tại Nhà băng                 : ……………………………………….

BÊN B: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ABC

Người đại diện              : ……………………………………….

Chức vụ                           : ……………………………………….

(Theo Giấy ủy quyền số …………………………ngày ……………..)(nếu là Phó Giám đốc)

Liên hệ                             : ……………………………………….

Electronic mail                                : …………………; Tel ………………; Fax: …………

Mã số thuế                       : ……………………………………….

Tài khoản số                   : ……………………………………….

Tại Nhà băng                 : ……………………………………….

 

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý sản xuất cho bên A nhà cung cấp kiểm toán BCTC của bên A cho năm tài chính kết thúc ngày ……/…../……, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày ……. tháng ………năm …….., Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh, Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu sở hữu), Thống kê lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh BCTC cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Cuộc kiểm toán của bên B được thực hiện với mục tiêu đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC của bên A.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm của bên A:

Cuộc kiểm toán của bên B sẽ được thực hiện trên hạ tầng Ban Giám đốc và Ban quản trị của bên A (trong phạm vi thích hợp) hiểu và thừa nhận sở hữu trách nhiệm:

(a)     Đối với việc lập và trình bày BCTC trung thực và hợp lý, thích hợp với những chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới lập và trình bày BCTC được ứng dụng;

(b)    Đối với kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko còn sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;

(c)     Đảm bảo sản xuất kịp thời cho bên B:

(i)         Quyền tiếp cận với tất cả tài liệu, thông tin mà Ban Giám đốc nhận thấy là sở hữu liên quan tới quá trình lập và trình bày BCTC như chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài liệu và những vấn đề khác;

(ii)       Những thông tin bổ sung mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán yêu cầu Ban Giám đốc sản xuất hoặc giải trình để phục vụ cho mục đích của cuộc kiểm toán;

(iii)     Quyền tiếp cận ko hạn chế đối với nhân sự của bên A mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán xác định là cần thiết để thu thập chứng cớ kiểm toán. Sắp đặt nhân sự liên quan cùng làm việc với bên B trong quá trình kiểm toán.

Ban Giám đốc và Ban quản trị của bên A (trong phạm vi thích hợp) sở hữu trách nhiệm sản xuất và xác nhận bằng văn bản về những giải trình đã sản xuất trong quá trình kiểm toán vào “Thư giải trình của Ban Giám đốc và Ban quản trị”, một trong những yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trong đó nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc bên A trong việc lập và trình bày BCTC và khẳng định rằng tác động của từng sơ sót, cũng như tổng hợp những sơ sót ko được điều chỉnh do bên B phát hiện và tổng hợp trong quá trình kiểm toán cho kỳ hiện tại và những sơ sót liên quan tới những kỳ trước là ko trọng yếu đối với tổng thể BCTC.

Tạo điều kiện thuận tiện cho những viên chức của bên B trong quá trình làm việc tại Văn phòng của bên A.

Trả tiền đầy đủ phí nhà cung cấp kiểm toán và những phí khác (nếu sở hữu) cho bên B theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng này.

Trách nhiệm của bên B:

Bên B sẽ thực hiện công việc kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan. Những chuẩn mực kiểm toán này quy định bên B phải tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC, xét trên phương diện tổng thể, sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko. Trong cuộc kiểm toán, bên B sẽ thực hiện những thủ tục để thu thập chứng cớ kiểm toán về số liệu và thông tin trình bày trong BCTC. Những thủ tục được thực hiện tùy thuộc vào giám định của kiểm toán viên, bao gồm việc giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc giám định sự thích hợp của những chính sách kế toán đã được sử dụng và những ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như giám định cách trình bày tổng quát của BCTC.

Bên B sở hữu trách nhiệm thông tin cho bên A về nội dung và kế hoạch kiểm toán, cử kiểm toán viên và những trợ lý sở hữu năng lực và kinh nghiệm thực hiện kiểm toán.

Bên B thực hiện công việc kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật số liệu. Theo đó bên B ko được quyền tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào mà ko sở hữu sự đồng ý của bên A, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật và những quy định sở hữu liên quan, hoặc trong trường hợp những thông tin như trên đã được những cơ quan quản lý Nhà nước phổ biến rộng rãi hoặc đã được bên A công bố.

Bên B sở hữu trách nhiệm yêu cầu bên A xác nhận những giải trình đã sản xuất cho bên B trong quá trình thực hiện kiểm toán. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, việc đáp ứng những yêu cầu này và Thư giải trình của Ban Giám đốc và Ban quản trị bên A về những vấn đề liên quan là một trong những hạ tầng để bên B đưa ra ý kiến của mình về BCTC của bên A.

Do những hạn chế vốn sở hữu của kiểm toán cũng như của kiểm soát nội bộ, sở hữu rủi ro khó tránh khỏi là kiểm toán viên sở hữu thể ko phát hiện được những sơ sót trọng yếu, mặc dù cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Để giám định rủi ro, bên B sẽ xem xét kiểm soát nội bộ mà bên A sử dụng trong quá trình lập BCTC để thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp trong từng trường hợp, nhưng ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của bên A. Tuy nhiên, bên B sẽ thông tin tới bên A bằng văn bản về bất kỳ khuyết thiếu nào trong kiểm soát nội bộ mà bên B phát hiện được trong quá trình kiểm toán BCTC.

ĐIỀU 3: BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Sau lúc kết thúc kiểm toán, bên B sẽ sản xuất cho bên A ……….. bộ báo cáo kiểm toán kèm theo BCTC đã được kiểm toán bằng tiếng Việt, …………. bộ báo cáo kiểm toán kèm theo BCTC đã được kiểm toán bằng tiếng (Anh); ………….. bộ Thư quản lý bằng tiếng Việt (nếu sở hữu) và ………….. bộ Thư quản lý bằng tiếng (Anh – nếu sở hữu), nói tới những thiếu sót cần khắc phục và những đề xuất của kiểm toán viên nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của bên A.

Thống kê kiểm toán sẽ được lập bằng văn bản, gồm những nội dung theo quy định của Luật kiểm toán độc lập, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, những chuẩn mực kiểm toán và quy định pháp lý khác sở hữu liên quan.

Trong trường hợp bên A dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán của bên B dưới bất kỳ dạng tài liệu nào, hoặc phát hành những tài liệu trong đó sở hữu những thông tin về BCTC đã được kiểm toán, Ban Giám đốc bên A đồng ý rằng họ sẽ sản xuất cho bên B một bản của tài liệu này và chỉ phổ biến rộng rãi những tài liệu này sau lúc sở hữu sự đồng ý của bên B bằng văn bản.

ĐIỀU 4 : PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phí nhà cung cấp

Tổng phí nhà cung cấp cho những nhà cung cấp nêu tại Điều 1 là: ……………. VND (bằng chữ: …………).

Phí nhà cung cấp đã bao gồm (hoặc chưa bao gồm) giá tiền đi lại, ăn ở và phụ phí khác và chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

Điều khoản trả tiền (theo thỏa thuận):

Phí kiểm toán sẽ được trả tiền bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của bên B.

Bên B sẽ phát hành hóa đơn GTGT cho bên A lúc hoàn thành việc sản xuất nhà cung cấp, thích hợp với quy định của pháp luật thuế hiện hành.

ĐIỀU 5: CAM KẾT THỰC HIỆN

Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, hai bên phải kịp thời thông tin cho nhau để cùng tìm phương án khắc phục. Mọi thay đổi phải được thông tin trực tiếp cho mỗi bên bằng văn bản (hoặc qua e-mail) theo liên hệ trên đây.

Thời kì hoàn thành cuộc kiểm toán dự kiến là ……………… ngày kể từ ngày hợp đồng sở hữu hiệu lực (hoặc ngày khởi đầu thực hiện cuộc kiểm toán).

Mọi tranh chấp hoặc khiếu kiện phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được khắc phục bằng thương lượng hoặc theo Bộ luật dân sự nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tại tòa án kinh tế do hai bên lựa chọn.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC, NGÔN NGỮ VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này được lập thành ……….. bản (…………… bản tiếng Việt và …………. bản tiếng (Anh), mỗi bên giữ ……….. bản tiếng Việt và ……….. bản tiếng (Anh), sở hữu trị giá như nhau và sở hữu hiệu lực kể từ ngày sở hữu đủ chữ ký, con dấu của cả hai bên.

Hợp đồng này tự động được thanh lý sau lúc bên A và bên B đã hoàn thành trách nhiệm của mỗi bên.

 

Đại diện bên A

Đại diện bên B

CÔNG TY…………

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ABC

Giám đốc

Giám đốc

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 


Phụ lục 02

(Hướng dẫn đoạn A10 Chuẩn mực này)

 XÁC ĐỊNH TÍNH CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CỦA KHUÔN KHỔ VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH CHUNG

Một số quốc gia ko sở hữu những tổ chức sở hữu thẩm quyền hoặc được thừa nhận ban hành chuẩn mực kế toán hoặc ko sở hữu những phạm vi về lập và trình bày BCTC theo yêu cầu của pháp luật và những quy định

1.      Như hướng dẫn tại đoạn A10 Chuẩn mực này, lúc một đơn vị hoạt động tại một quốc gia ko sở hữu tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán hoặc pháp luật và những quy định của quốc gia đó ko đặt ra yêu cầu cụ thể đối với phạm vi về lập và trình bày BCTC, Ban Giám đốc đơn vị phải tự xác định một phạm vi về lập và trình bày BCTC để ứng dụng cho việc lập và trình bày BCTC. Theo thông lệ, những nước này thường sử dụng những chuẩn mực lập và trình bày BCTC do những tổ chức nêu trong đoạn A8 Chuẩn mực này ban hành.

2.      Một số quốc gia khác sở hữu thể sở hữu những nguyên tắc kế toán được thừa nhận như là phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung để ứng dụng cho một số loại hình doanh nghiệp cụ thể hoạt động tại quốc gia đó. Lúc phạm vi về lập và trình bày BCTC đó được ứng dụng, theo quy định tại đoạn 06(a) Chuẩn mực này, kiểm toán viên phải xác định liệu những nguyên tắc kế toán đó lúc tổng hợp lại sở hữu thể được coi là một phạm vi về lập và trình bày BCTC sở hữu thể chấp nhận được để lập BCTC cho mục đích chung hay ko. Lúc những nguyên tắc kế toán này được ứng dụng rộng rãi tại một quốc gia, tổ chức nghề nghiệp tại quốc gia đó sở hữu thể đã xem xét tính sở hữu thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC thay cho kiểm toán viên. Kiểm toán viên cũng sở hữu thể xác định vấn đề này bằng cách xem xét liệu những nguyên tắc kế toán sở hữu những đặc điểm thường thấy của phạm vi về lập và trình bày BCTC được chấp nhận hay ko (xem đoạn 3 dưới đây), hoặc bằng cách so sánh những nguyên tắc kế toán đó với những yêu cầu của một phạm vi về lập và trình bày BCTC hiện sở hữu đã được chấp nhận (xem đoạn 4 dưới đây).

3.      Những phạm vi về lập và trình bày BCTC sở hữu thể chấp nhận được thường thể hiện những đặc điểm dưới đây làm cho thông tin trình bày trong BCTC hữu ích đối với người sử dụng:

(a)      Tính thích hợp: Thông tin sản xuất trong BCTC là thích hợp với đặc điểm của đơn vị và mục đích của BCTC. Ví dụ, trong trường hợp một doanh nghiệp kinh doanh lập BCTC cho mục đích chung, tính thích hợp được giám định qua việc những thông tin cần thiết để phục vụ những nhu cầu chung về thông tin tài chính của số đông người sử dụng để đưa ra quyết định kinh tế. Những nhu cầu này thường được đáp ứng bằng việc trình bày thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

(b)      Tính đầy đủ: Ko bỏ sót những giao dịch và sự kiện, số dư tài khoản và những thuyết minh sở hữu thể tác động tới những kết luận dựa trên BCTC.

(c)      Tính đáng tin cậy: Những thông tin sản xuất trong BCTC phải:

(i)      Thể hiện thực chất kinh tế của những sự kiện và giao dịch (lúc thích hợp) mà ko phụ thuộc vào hình thức pháp lý của những sự kiện và giao dịch đó;

(ii)     Cho phép giám định, đo lường, trình bày và thuyết minh một cách nhất quán, lúc sử dụng trong những trường hợp tương tự.

(d)      Tính khách quan: Thông tin trong BCTC ko bị thiên lệch.

(e)      Tính sở hữu thể hiểu được: Thông tin trong BCTC phải đảm bảo rõ ràng, chi tiết và ko gây ra những cách hiểu khác nhau một cách đáng kể.

4.      Kiểm toán viên sở hữu thể quyết định so sánh những nguyên tắc kế toán với những quy định của một phạm vi về lập và trình bày BCTC hiện sở hữu mà phạm vi đó đã được coi là sở hữu thể chấp nhận được. Ví dụ, kiểm toán viên sở hữu thể so sánh những nguyên tắc kế toán với những chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế (IFRS). Lúc kiểm toán đơn vị nhỏ, kiểm toán viên sở hữu thể so sánh những nguyên tắc kế toán với phạm vi về lập và trình bày BCTC do tổ chức sở hữu thẩm quyền hoặc được thừa nhận ban hành chuẩn mực kế toán được xây dựng riêng cho những đơn vị tương tự. Lúc thực hiện việc so sánh và chỉ ra những khác biệt, kiểm toán viên cần xem xét liệu những nguyên tắc kế toán đang ứng dụng để lập BCTC sở hữu thể được coi là phạm vi về lập và trình bày BCTC sở hữu thể chấp nhận được hay ko, trên hạ tầng xem xét những lý do dẫn tới khác biệt và liệu việc ứng dụng những nguyên tắc kế toán, hoặc mô tả phạm vi về lập và trình bày BCTC trong BCTC sở hữu thể dẫn tới khả năng làm cho BCTC bị hiểu sai hay ko.

5.      Sự kết hợp những nguyên tắc kế toán nhằm đáp ứng những nhu cầu cá biệt ko được coi là phạm vi về lập và trình bày BCTC sở hữu thể chấp nhận được cho BCTC cho mục đích chung. Tương tự, phạm vi về tuân thủ ko phải là phạm vi về lập và trình bày BCTC sở hữu thể chấp nhận được, trừ lúc phạm vi về tuân thủ đó được những người lập và sử dụng BCTC chấp nhận chung tại một quốc gia./.

 

*****

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:46:56.

Bình luận