Bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động nào?

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ứng dụng đề nghị đối với người lao động và người sử dụng lao động sau:

– Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà những hợp đồng này ko xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười tháng tới ba mươi sáu tháng.

– Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là NSDLĐ mang sử dụng từ 10 lao động trở lên gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, HKD cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và tư nhân mang thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Rate this post

Bình luận