Mô hình, sở hữu và cách điều chỉnh của các thành viên thị trường chứng khoán

□ Về sở hữu đối với Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán:

Trung tâm Giao dịch chứng khoán của Việt Nam thuộc sở hữu của Nhà nước. Điều này hoàn toàn thích hợp bới điều kiện thực tế; đồng thời, đây cũng ko phải là quy định cá biệt đối với thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Tuỳ thuộc lịch sử phát triển thị trường và đặc điểm cụ thể của từng quốc gia mà Sở Giao dịch hoặc Trung Tâm Giao dịch với thể thuộc về những hình thức sở hữu cổ phần và hình thức sở hữu nhà nước. Đối với Việt Nam, một quốc gia với nền kinh tế chuyển đổi, việc quy định Trung Tâm Giao dịch chứng khoán thuộc về sở hữu nhà nước vừa phản ánh nét chung cuả những nước cùng với thay đổi trong quản lý kinh tế, vừa thích hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Với hình thức sở hữu này Chính phủ với khả năng ngăn ngừa những lộn xộn, ko công bằng lúc hình thức sở hữu thành viên chưa được bảo vệ bằng một hệ thống pháp luật, đầy đủ và rõ ràng. Mặt khác, bản thân thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời là kết quả hộ trợ tích cực từ Chính phủ và đặc điểm về sở hữu đã thể hiện điều đó.
□ Về mô phỏng tổ chức thị trường chứng khoán tập trung:
Trung tâm Giao dịch chứng khoán là đơn vị sự nghiệp với thu, trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, với tư cách pháp nhân. Việc lựa chọn mô phỏng trung tâm trong giai đoạn đầu, với quy mô nhỏ và vừa được coi là giải pháp rút ngắn thời kì chuẩn bị thị trường, đòi hỏi đá ứng yêu cầu phản ứng về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; mặt khác nó cũng mang tính “thử nghiệm” trước lúc hình thành mô phỏng Sở Giao tinh hoàn chỉnh. Mặc dù với quy mô khiêm tốn, nhưng ý kiến của Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để phát triển thị trường đúng hướng, ko được phép vỡ vạc.
Lúc trung tâm giao dịch phát triển, mô phỏng này sẽ được chuyển sang Sở Giao dịch chứng khoán. Chứng khoán được giao dịch tại Sở Giao dịch thường là chứng khoán của những nhà phát hành với quy mô to, đã qua thử thách thị trường, vì vậy, thực tế giá của những chứng khoán tại đây cao hơn nhiều so với chứng khoán tại những phòng ban thị trường khác.
Về nhiệm vụ và chức năng hoạt động, mặc dù với hình thức tồn tại trong từng giai đoạn là khác nhau, nhưng thị trường tập trung được tổ chức dưới mô phỏng Trung tâm Giao dịch của Việt Nam, về cơ bản ko khác với Sở giao dịch chứng khoán tất cả các nước: với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, những phòng ban chức năng, Sở Giao dịch thuộc sở hữu thành viên hoặc sở hữu cổ phần ở những nước còn với thêm Đại hội cổ đông hoặc Đại hội thành viên.
Mặc dù đang tồn tại thực tế dưới hình thức Trung tâm Giao dịch chứng khoán, nhưng ngay tại thời khắc này, mô phỏng tổ chức cũng như Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã được Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-1998 quy định. Hội đồng quản trị Sở giao dịch gồm 9 thành viên đại diện cho Chính phủ, cho những doanh nghiệp chứng khoán. về số lượng thành viên với thể là khác nhau nhưng thành phần Hội đồng quản trị theo quy định cung tương đồng với Sở Giao dịch những nước như Sở Giao dịch Niu oóc, Sở giao dịch Tokyô, Hàn Quốc, Hồng Kông.. Nhiệm vụ quan yếu và chủ yếu của Hội đồng quản trị là khắc phục những vấn đề liên quan tới chứng khoán niêm yết, thành viên thị trường thông qua việc tuân thủ pháp luật, hoặc quy định giao dịch tại Sở, hoặc thông qua công việc rà soát, giám sát. Những phòng ban của Trung tâm Giao dịch chứng khoán cũng đầy đủ như Sở giao dịch nhưng ở mức độ đơn thuần hơn.
□ về cơ chế điều chỉnh thành viên thị trường:
Nghị định 48 quy định thành viên thị trường tập trung là những doanh nghiệp chứng khoán được Uỷ ban chứng khoán cấp giấy phép hoạt động môi giới và tự doanh, được Trung tâm Giao dịch chứng khoán chấp nhận. Với quy định này trước hết với thể thấy rằng, thiết chế thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ cho phép thành viên là những pháp nhân, đối tượng là tư nhân ko được tham gia với tư cách thành viên thị trường. Nếu xét về sự phổ quát của một số thị trường (mà tiêu biểu là thị trường Hoa Kỳ – thị trường cho phép sự tham gia của những tư nhân) thì thành viên thị trường tập trung của chúng ta hạn hẹp hơn rất nhiều. Điều này với thể được lý giải bởi nhiều nguyên nhân khác nhau: trình độ của những tư nhân, ý thức xã hội, yêu cầu an toàn cho thị trường, trách nhiệm của thành viên đối với thị trường và đối với khách hàng …
Ở Việt Nam, thị trường còn mới, số loại chứng khoán được niêm yết còn
khiêm tốn nên doanh nghiệp chứng khoán chỉ cần đăng ký với Trung tâm giao dịch chứng khoán và được chấp nhận là thành viên. Những doanh nghiệp chứng khoán cũng được quy định về quyền và nghĩa vụ tại thị trường như thực hiện hoạt động kinh doanh tại thị trường, sử dụng hệ thống giao dịch và những nhà sản xuất khác do thị trường sản xuất. trên hạ tầng tuân thủ những quy định BCTC và tình hình hoạt động, nộp những khoản phí cho thị trường.
□ Về hoạt động thị trường:
Cũng như bất kỳ thị trường chứng khoán tập trung nào khác, Trung tâm giao dịch chứng khoán của Việt Nam thực hiện những hoạt động liên quan tới giao dịch chứng khoán. Nhiệm vụ mang tính đặc trưng của bất kỳ một thị trường chứng khoán tập trung nào là phải thực hiện hoạt động niêm yết, giao dịch và đăng ký chứng khoán. Chính nội dung này tạo điều kiện cho bất kỳ người quan tâm nào cũng phân biệt thị trường tập trung với những loại thị trường khác. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng ko nằm ngoài đặc trưng đó và nó đã được pháp luật quy định cụ thể.
Về niêm yết, chúng ta cho phép phát hành và niêm yết giao dịch chứng khoán. Trong giai đoạn đầu việc “gộp” hai nội dung trên thành một hoạt động nhiêm yết tại Việt Nam là cần thiết và thích hợp, bởi lẽ thị trường ban sơ còn ở quy mô nhỏ, sơ khai, số lượng chứng khoán được giao dịch còn khiêm tốn nên chúng ta hoàn toàn với thể kiểm soát được diễn biến thị trường; mặt khác, quy định tương tự cũng tạo điều kiện cho nhà phát hành giảm bớt thủ tục, giá bán về thời kì và tiền nong. Để niêm yết được chứng khoán, những doanh nghiệp thiết yếu đủ điều kiện, trong đó điều kiện về bản sao giấy phép phát hành, kết quả chào chứng khoán, bản cáo bạch được coi là những điều kiện quan yếu. Để niêm yết chứng khoán cho tổ chức phát hành Trung tâm (Sở) phải tiến hành những hoạt động cần thiết bảo đảm quyền cho nhà niêm yết cũng như quyền của nhà đầu tư: loại chứng khoán, giá niêm yết … trong những trường thống nhất định, chứng khoán cũng với thể bị huỷ bỏ niêm yết. Nếu như niêm yết chứng khoán là đặc trưng của thị trường tập trung, thì công bố thông tin là khuân mặt của thị trường đó, là yêu cầu yêu cầu. Công bố thông tin là việc Trung tâm giao dịch (Sở) công bố những thông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán. Công bố thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của những chủ thể liên quan và mục đích quan yếu là nhằm đảm bảo lợi ích của những nhà đầu tư, đặc thù là những nhà đầu tư thiểu số.

Rate this post

Bình luận